Manuál študenta

Site: amos.ukf.sk
Course: amos.ukf.sk
Book: Manuál študenta
Printed by:
Date: Saturday, 22 June 2024, 4:37 PM

Description

Manuál študenta

Požiadavky pre prácu s elektronickými kurzami

Elektronické štúdium je založené na práci s materiálmi umiestnenými vo vzdelávacích systémoch. Systém využívaný v rámci nášho vzdelávania sa nazýva Moodle a jeho kurzy sú umiestnené vzdelávacom portáli http://amos.ukf.sk.

Pre prácu s ním je nutné spĺňať nasledovné požiadavky:

  • pripojenie k sieti Internet,
  • webový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, ...),
  • emailová schránka – v prípade potreby do nej systém zasiela dôležité informácie a upozornenia.

Prihlásenie do systému

Každému účastníkovi elektronického vzdelávania bol počas prípravy projektu vytvorený účet s jeho údajmi. Prostredníctvom tohto účtu sa do systému vieme prihlásiť. Na portáli http://amos.ukf.sk vložíme prihlasovacie meno a heslo do formulára vpravo hore.


Obr. 1 Úvodná stránka http://amos.ukf.sk

Obr. 1 Úvodná stránka http://amos.ukf.sk

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavná obrazovka, na ktorej je zobrazený zoznam kurzov, do ktorých sme prihlásení, dôležité termíny, kalendár.

Obr. 2 Ponuka kurzov po prihlásení sa do portálu

Obr. 2 Ponuka kurzov po prihlásení sa do portálu

Pokiaľ sa v zozname kurzov nenachádza ten, do ktorého chceme vstúpiť, došlo k výnimočnej situácii, no dokážeme sa doň prihlásiť prostredníctvom položky Všetky kurzy.

Po kliknutí na daný kurz sa zobrazí výzva pre zadanie prihlasovacieho kľúča. Tento kľúč je iný pre každú skupinu a zadávame ho len raz. Keď už raz budeme v kurze prihlásení, kľúč viac nebudeme potrebovať.

Obr. 3 Zadanie prihlasovacieho kľúča
Obr. 3 Zadanie prihlasovacieho kľúča

Po zadaní kľúča klikneme na Prihlás ma do tohoto kurzu.
Štruktúra kurzu

Obrazovka kurzu je rozdelená do troch častí. Po stranách sa nachádzajú rôzne informačné bloky (kalendár, správy), v strede sa nachádza samotný študijný materiál a informácie potrebné ku štúdiu (cieľ kurzu, informácie o kurze, všeobecné správy a oznamy, slovník pojmov). Každý kurz sa skladá z niekoľkých lekcií. Na konci každej lekcie sa nachádza test vedomostí. Kurz je ukončený záverečným testom.

Obr. 4 Organizácia kurzu


Obr. 4 Organizácia kurzu

Počas štúdia kurzu budeme využívať nasledovné aktivity:

  • kniha – obsahuje on-line študijný materiál,
  • diskusné fórum – slúži na komunikáciu so svojím tútorom,
  • testy – nachádzajú sa na konci lekcie alebo v závere kurzu,

Súčasťou niektorých kurzov je i slovník pojmov, ktorý pomáha v orientovaní sa v pojmoch použitých v kurze.
Práca s aktivitou Kniha

Študijné materiály jednotlivých lekcií sú spracované v knihách. Kniha v kurze sa skladá z dvoch častí. V ľavej časti je zobrazený obsah, ktorý nám slúži ako navigácia. Kliknutím na jednotlivé kapitoly, sa tieto zobrazia. Knihu môžeme aj listovať pomocou šípok v pravom hornom rohu.

Obr. 5 Kniha

Obr. 5 Kniha

Pre navigáciu v kurze (nielen v rámci knihy) slúži navigačná lišta umiestnená v hornej časti obrazovky. Môžeme sa z nej dostať na hlavnú stránku (kliknutím na AMOS), na hlavnú stránku kurzu (kliknutím na skratku kurzu) alebo zoznamu objektov kurzu (kliknutím na Knihy zobrazíme zoznam všetkých kníh v kurze).
Obr. 6 Navigačná lišta

Obr. 6 Navigačná lišta


Práca s diskusným fórom

V priebehu štúdia kurzu je dôležité komunikovať so svojím tútorom a v rámci svojej študijnej skupiny. Na tento účel slúži Fórum, ktoré umožňuje každému účastníkovi vložiť príspevok, ktorý bude prístupné všetkým účastníkom kurzu. V kurze sa nachádza niekoľko diskusných fór. Sú rozdelené podľa mena tútora. Je dôležité si pamätať meno svojho tútora, aby sme neposielali príspevky tam kam nepatria.

Vo fórach môžeme vytvoriť novú diskusnú tému, alebo sa zapojiť sa do už prebiehajúcej diskusie.

Ak chceme pridať novú diskusnú tému, klikneme na Fórum – Meno tútora, potom klikneme na Pridať novú diskusnú tému, napíšeme svoj príspevok a na konci strany klikneme na Poslať do fóra.

Obr. 7 Diskusné príspevky

Obr. 7 Diskusné príspevky

Pokiaľ chceme zobraziť obsah diskusie, klikneme na názov diskusie. Zobrazí sa nám v časovej náväznosti, tak ako jednotliví účastníci odpovedali. Ak chceme reagovať na niektorý príspevok klikneme v zobrazenej diskusii na odkaz Odpovedať, napíšeme svoj príspevok a na konci strany klikneme na tlačidlo Poslať do fóra

Obr. 8 Diskusia

Obr. 8 Diskusia
Práca s testom

Na konci každej lekcie sa nachádza tzv. autotest. Autotesty nie sú hodnotené testy, možno ich opakovať neobmedzene krát a máme okamžitú spätnú väzbu o správnosti alebo nesprávnosti našej odpovede. Na konci kurzu sa nachádza záverečný test, ktorého absolvovanie je jednou z podmienok pre absolvovanie celého modulu. Práca s autotestom a testom je rovnaká a jednoduchá. V teste sa nachádzajú otázky s možnosťou odpovede (jednej alebo viacerých) alebo otvorené otázky, do ktorých vpisujeme odpoveď. Na vypracovanie máme presne vymedzený čas. Kliknutím na test sa zobrazia stručné informácie o teste a test sa spúšťa po stlačení tlačidla Pokúsiť sa urobiť test teraz a následným kliknutím na tlačidlo OK.


Obr. 9 Spustenie testu Obr. 9 Spustenie testu

 

Obr. 9 Spustenie testu

Obr. 10 Test

 

Obr. 10 Test

 

V závislosti od nastavenia testu, sa môže stať, je otázky v teste sú na viacerých stranách. Medzi jednotlivými stranami testu sa prepíname buď pomocou Predchádzajúci a Ďalší alebo kliknutím na číslo strany. Po zodpovedaní všetkých otázok klikneme na tlačidlo Odoslať všetko a ukončiť.


Obr. 11 Navigácia v teste

 

Po ukončení testu sa k nemu môžeme znova vrátiť (rovnakým spôsobom ako keby sme test chceli robiť znova). Podľa toho ako je test nastavený, si môžeme pozrieť aké skóre sme dosiahli, kde sme spravili chybu alebo máme možnosť si test zopakovať.

Obr. 12 Výsledky testu so správnym výberom a výberom študenta

 

Obr. 12 Výsledky testu so správnym výberom a výberom študenta
Ďalšie možnosti v kurze

Iní účastníci kurzu

Ak nás zaujíma, kto spolu s nami študuje, zoznam všetkých účastníkov nájdeme pod položkou Účastníci, ktorá sa nachádza v okne Ľudia v ľavom hornom rohu.

Obr. 13 Účastníci kurzu

 

Obr. 13 Účastníci kurzu

 

Na ďalšom obrázku vidíme zoznam účastníkov kurzu spolu ich fotografiou (pokiaľ ju do kurzu vložili), s mestom bydliska a časom poslednej návštevy kurzu.


Obr. 14 Jednotliví účastníci kurzu

 

Obr. 14 Jednotliví účastníci kurzu

Poslanie správy účastníkovi kurzu alebo tútorovi

Jedným zo spôsobov neverejnej komunikácie medzi tútorom a študentmi, ako aj medzi študentmi toho istého kurzu, je posielanie správ. Keď chceme poslať správu účastníkovi kurzu, vyhľadáme ho v zozname účastníkov a klikneme na jeho meno. Zobrazí sa nám jeho osobný profil, v ktorom je okrem údajov zobrazenia údajov o ňom i možnosť poslať správu (tlačidlo Pošli správu).

Obr. 15 Profil účastníka s možnosťou poslať správu

Obr. 15 Profil účastníka s možnosťou poslať správu


Práca s kalendárom

Na hlavnej stránke po prihlásení, ako aj v každom kurze sa na pravej strane nachádzajú okná Nadchádzajúce udalosti a Kalendár. Tieto nástroje slúžia na pripomenutie dôležitých informácií tykajúcich sa štúdia. Jednotlivé druhy udalosti sú farebne odlíšené.

Obr. 16

Kliknutím na farebne vyznačené pole sa nám zobrazí udalosť, prislúchajúca dátumu

Obr. 17