Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte

9. Vplyv výrobných a obchodných aktivít na biodiverzitu - áno alebo nie?

9.2. "Priatelia" biodiverzity

Biodiverzite "prospieva":

  • obhospodarovanie pozemkov spôsobmi, ktoré sú k biodiverzite a celkove k životnému prostrediu "priateľské a šetrné",
  • získavanie materiálov z trvalo obnoviteľných zdrojov,
  • zvyšovanie počtu pracovníkov podieľajúcich sa na projektoch ochrany biodiverzity na miestnej úrovni,
  • práca s verejnosťou, najmä deťmi a mládežou, s cieľom zvýšiť všeobecnú úroveň verejného povedomia v otázkach významu ochrany biologickej diverzity,
  • menšia dávka osobnej "sebeckosti" vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu ako celku,
  • finančná podpora projektov na ochranu a obnovu biodiverzity na úrovni štátu,
  • zakomponovanie myšlienok ochrany biodiverzity do tzv. firemnej kultúry, keďže každý z nás, či už v pozícii výrobcu, dodávateľa, predajcu alebo radového konzumenta nesie za vývoj vecí čiastkovú zodpovednosť ( stratégie trvalo udržateľného rozvoja, systémy environmentálneho riadenia, a pod.),
  • ochrana stanovíšť vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
  • potláčanie výskytu a šírenia inváznych a nepôvodných druhov (viď príklad),
  • "rehabilitácia" narušených stanovíšť