Exploračná analýza

2. Vizualizácia dát

2.1. Vizualizácia početností

Polygón slúži k vizualizácii početností pri jednoduchom triedení

Histogram sa zvyčajne používa pri intervalovom triedení.

Intervaly, resp. kategórie sú reprezentované šírkou stĺpca (os X) a počet prípadov, ktoré padnú do intervalu, resp. do danej kategórie je reprezentovaný výškou stĺpca (os Y).

Listový graf je ekvivalentný graf k histogramu. Od histogramu sa odlišuje tým, že máme stále prehľad o jednotlivých hodnotách, t.j. vieme presne, ktoré hodnoty sa nachádzajú v danom intervale. Hodnoty naľavo od ° predstavujú stonky a hodnoty napravo listy. Napríklad v prvom interval <20, 25) sa nachádza iba jedna hodnota 2° 4 = 24.

Kruhový diagram predstavuje najvhodnejšie znázornenie relatívnych početností alebo počtu percent.

Interakčné grafy (Obrázok Polygón) predstavujú najlepšiu možnosť vizualizácie kontingenčnej tabuľky. Na osi X sú hodnoty jednej premennej a na osi Y sú početnosti. V grafe sú zobrazené dva polygóny pre každú úroveň druhej kategorickej premennej, čím sú vyjadrené interakčné početnosti medzi dvoma premennými. Interakčný graf môžeme považovať za kategorizovaný polygón. Okrem interakčného grafu k vizualizácii môžeme použiť kategorizované histogramy, kde na osi X sú hodnoty jednej premennej, na osi Y sú početnosti  a pre každú úroveň druhej premennej sa zobrazí jeden histogram. Taktiež môžeme použiť 3D histogramy, kde na osi X a Y sú hodnoty premenných a na osi Z sú početnosti kombinácií hodnôt premenných.