Údelná rozdrobenosť

Site: amos.ukf.sk
Course: Rusko: História a politický systém
Book: Údelná rozdrobenosť
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 July 2024, 1:05 AM

Description

študijný materiál

Mocenské centrá

V období rozpadu sa spomedzi celého množstva kniežactiev (Kyjevské, Černigovské, Haličské, Smolenské, Polocké, Rostovsko-Suzdaľské, Riazanské, Novgorodské, Vladimírsko-Volynské a i.) postupne sformovali 3 mocenské centrá, pričom pre každé z nich je charakteristický odlišný vývoj.

Haličsko-volynské kniežatstvo

Najvýhodnejšie podmienky pre úspešný rozvoj malo územie juhozápadnej Rusi: vzhľadom na vzdialenosť od stepných národov sa jednalo o veľmi husto osídlené územie, profitujúce z obchodu so susedným Poľským a Uhorským kráľovstvom. V priebehu 12. storočia sa tu formujú dve kniežatstvá – Haličské (centrum v meste Halič) a Volynské (Vladimír), ktoré sú v roku 1199 spojené pod spoločnou vládou Romana Mstislaviča. Po jeho smrti, za jeho maloletých synov Daniela a Vasiľka, dochádza k posilneniu moci bojarov, formuje sa oligarchická monarchia: moc je v rukách Bojarskej Rady, ktorá volí a odvoláva kniežatá, schvaľuje jeho rozhodnutia, riadi štátny aparát. Haličsko-volynské kniežatstvo zažíva rozkvet za vlády kniežaťa Daniela (získal od rímskej kúrie titul „kráľ“); neskôr je začlenené do Litovského veľkokniežatstva.

Vladimírske kniežatstvo

Na severovýchode Rusi, medzi riekami Volgou a Okou sa formuje Rostovsko-Sudaľské kniežatstvo (s hlavným mestom vo Vladimíre): jeho prvým samostatným kniežaťom bol syn Vladimíra Monomacha – Jurij Dolgorukij. V jeho pozývacom liste černigovskému kniežaťu z roku 1147 je prvý krát spomínaná Moskva – tento rok sa považuje za rok jej založenia. Jurij Dolgorukij podriadil svojmu vplyvu Novgorod, dobyl Kyjev a získal i titul kyjevského kniežaťa.

K posilneniu moci dochádza za jeho syna Andreja Bogoľubského (1157-1174), ktorý si podrobil susedné kniežatstvá a v roku 1169 vyplienil Kyjev. Zrušil prerogatívu Kyjeva na veľkokniežací titul, ktorí prisúdil sebe a svojím nástupcom – „veľkoknieža vladimírske“. Andrej obmedzil moc dedičného bojarstva: všetka moc je sústredená v rukách kniežaťa a Kniežacej rady, začína sa formovanie „služobnej šľachty“. Jeho brat Vsevolod Jurievič (1176-1212) si podriaďuje Novgorod (ten je prinútený prijímať za kniežatá „správcov“ z Vladimíru – t.j. príbuzných kniežaťa), Smolenské, Riazanské kniežatstvo. Na druhej strane, vďaka značnému počtu potomkov (prídomok „veľké hniezdo“) dochádza k drobeniu samotného kniežatstva na viacero údelov (za jeho synov na 5, za vnukov až na 12 kniežatstiev; najstarší vždy získava titul vladimírskeho veľkokniežaťa a mesto Vladimír).

Novgorodská krajina

Na severe Rusi si dominantné postavenie zachováva jedno z najstarších slovanských miest – Novgorod, ktorý si podrobuje severské národy a ovláda značné územie – „Novgorodskú krajinu“. Novgorod profituje z výhodnej polohy na obchodných cestách: riečnymi cestami je spojený s Baltom, s ostatnými kniežatstvami a dôležitými mestami; tvorí spojovací uzol Rusi so západnou Európou. Z hľadiska charakteru politickej moci hovoríme o „novgorodskej republike“: kniežacia vláda je silne obmedzená v prospech bojarov a kupcov, silnú moc si zachováva „ľudové zhromaždenie“ – „veče“; pri nástupe na trón bolo každé knieža povinné zmluvne sa zaviazať, že nenaruší miestne poriadky, nemalo právo zavádzať dane a získavať pozemky, kniežacia družina bola vylúčená zo správy mesta; veče volilo spomedzi bojarov správcu – „posadnika“, bez ktorého nesmelo knieža o ničom rozhodovať ani súdiť, veliteľa armády – „tisícnika“ (rovnako rozhodoval súdy v obchodných veciach), povolávalo a vypudzovalo kniežatá, vykonávalo súd. Napriek nutnosti určitých ústupkov si v priebehu 12. storočia uhájili nezávislosť od silného susedného vladimírskeho veľkokniežatstva. V 12. storočí sa vzmohol Pskov, ktorý získal nezávislosť na Novgorode a uplatňoval podobné zriadenie.

Mongolské výboje

Začiatkom 13. stor. prenikajú do Zakaukazska a čiernomorských stepí prvé vojenské výpravy Džingischánových vojsk. K prvej zrážke ruských kniežat s Mongolmi dochádza k v roku 1223 na rieke Kalke, ktorá končí porážkou spojených rusko-poloveckých vojsk. V roku 1236 začína vnuk Džingischána – chán Batu – veľké ťaženie na západ: spustošil Povolžské Bulharsko, 1237 – vpadol do Riazanského kniežatstva (dobyl a vypálil Riazaň), 1238 – vyplienil Vladimír, Moskvu a Suzdaľ, v rozhodujúcej bitke na rieke Siti (4.3.1238) zahynulo vladimírske veľkoknieža Jurij Vsevolodovič, v roku 1240 – obľahol a dobyl Kyjev, vtrhol do Haličsko-Volynského kniežatstva, porazil vojská uhorského a na Morave i českého kráľa. Akcie na ruskom území oslabili nápor Tatárov na Európu, po moravskom víťazstve sa vrátili do povolžských stepí, kde pri ústi Volgy založili Saraj ako centrum Zlatej Hordy (1243).

Zlatá horda

Ruské kniežatstvá (s výnimkou Novgorodu) sa dostali do závislosti na Zlatej Horde («Золота́я Орда́»): táto závislosť mala v počiatočných rokoch charakter pustošivých vpádov, no neskôr sa obmedzila len na ekonomickú a vojenskú podriadenosť, t.j. platbu dane a pomoc pri vojenských akciách. Chán Zlatej hordy udeľoval jednotlivým kniežatám „splnomocnenie“ vládnuť – „jarlyk, a rovnako i „veľkokniežací jarlyk“: pôvodne sa jednalo o splnomocnenie na vládu nad Vladimírskym veľkokniežatstvom, postupne bolo spojené i s právom vyberať dane od ostatných kniežatstiev a trestať ich za neposlušnosť voči Horde (čo veľkokniežatá využívali/zneužívali pri posilňovaní vlastnej moci).

Podľa mongolských zvykov bola reorganizovaná štátna správa (posilnenie moci kniežaťa), zavedené dvorské obrady a móda (bašmak – topánka, kaftan – dlhý kabát, kušak – opasok, kolpak – kužeľovitá čapica), uskutočnený daňový súpis obyvateľstva, zavedené poštové a prepriahacie stanice a i. Ústretový postoj voči pravoslávnemu duchovenstvu (bolo oslobodené od daní) zabezpečil promongolským kniežatám lojalitu cirkvi (spojené i s negatívnym prijatím obsadenia Konštantínopolu križiakmi).

Alexander Nevský

V čase mongolských výbojov z juhovýchodu a východu sa sever ruského územia dostal pod tlak nemeckých a švédskych križiakov. Hlbšiemu prenikaniu križiakov na územie Polockej a Novgorodskej krajiny zabránili víťazstvá novgorodského kniežaťa Alexandra Jaroslaviča – 15.7.1240 pri ústí Nevy porazil švédske vojsko (získal prídomok „Nevský“), 5.4.1242 na zamrznutom Čudskom jazere rozdrvil Rád nemeckých krížových rytierov.

Алекса́ндр Не́вский и Дании́л Гали́цкий –

по чьему́ пути́ пойдёт Ру́сская цивилиза́ция?

То положе́ние, в кото́ром Ру́сский мир оказа́лся в XXI ве́ке, си́льно напоминает XIII век. Пе́ред на́ми стои́т всё тот же вопро́с: куда́ идти́? И всё так же нас ма́нит к себе́ За́пад, обеща́я золоты́е горы́ за интегра́цию в "цивилизо́ванный мир"

(...)

В XIII ве́ке э́ти два возмо́жных пути́ для Ру́си олицетвори́ли собо́ю два вели́ких князя́ – Алекса́ндр Не́вский и Дании́л Гали́цкий. О́ба - пото́мки Влади́мира Мономаха, по-сво́ему ви́девшие бу́дущее Ру́си. Но поско́льку Русь не могла́ сража́ться одновреме́нно на два фро́нта – про́тив тата́р и про́тив За́пада, предстоя́ло выбира́ть. И дво́е сильне́йших ру́сских князе́й того́ вре́мени сде́лали э́тот вы́бор по-ра́зному. Дании́л Гали́цкий вы́брал За́пад, Алекса́ндр Не́вский – Восто́к, и с его́ по́мощью реши́л защища́ться от За́пада.

(...)

В отли́чие от Дании́ла Гали́цкого Алекса́ндр Не́вский, пожа́луй, не доби́лся при жи́зни столь блестя́щих и шу́мных результа́тов. Одна́ко глубо́кая и после́довательная рабо́та Алекса́ндра Не́вского привела́ к вели́ким после́дствиям в бу́дущем, несмотря́ на ограни́ченные историко-географи́ческие возмо́жности. Дании́л име́л в своём распоряже́нии благоприя́тные да́нные. Испо́льзуй он подде́ржку Орды́ про́тив За́пада, он мог бы утверди́ть правосла́вие в восто́чной и центра́льной Евро́пе. Но он оши́бся.

Алекса́ндр Не́вский же оказа́лся прав. Он оказа́лся прав как правосла́вный христиани́н, ни на йо́ту не поступи́вшись ве́рой и не пойдя́ ни на каки́е конта́кты с еретика́ми-лати́нянами. Ведь тата́ры несли́ ра́бство те́лу, но не ду́ше. Лати́нский За́пад, как и сего́дня, тогда́ покуша́лся на саму́ ру́сскую ду́шу. Поэ́тому Алекса́ндр Не́вский вы́брал еди́нственно ве́рный путь – защити́ться от за́падной агре́ссии, да́же подпа́в в полити́ческое подчине́ние Орде́. Ведь у тата́р не́ было стро́йной монотеисти́ческой религио́зной систе́мы, она́ носи́ла скоре́е нра́вственный хара́ктер. И э́та приви́вка оказа́лась спаси́тельной для Ру́сского наро́да. Смире́нно склони́в го́лову пе́ред несокруши́мой тогда́ тата́рской си́лой, Русь укрепля́лась в свято́й правосла́вной ве́ре, получа́я на то разреше́ние от тех же тата́р. Веротерпи́мость была́ одни́м из гла́вных заве́тов Чингисха́на. И́менно на ней до сих пор зи́ждется вели́чие госуда́рства Росси́йского. И́менно в э́том притяга́тельность ру́сских для всех сосе́дних наро́дов. И ра́зве не поэ́тому Алекса́ндр Не́вский подчини́лся тата́рам?

Само́ подчине́ние язы́чникам бы́ло для него́ унизи́тельным, но оно́ не мо́жет быть расценено́ ина́че, как по́двиг смире́ния. Э́то одна́ из гла́вных

 христиа́нских доброде́телей, во́все не означа́ющая безразли́чия. Христиа́нский по́двиг не всегда́ есть му́ченичество вне́шнее, но иногда́ и вну́треннее. Кро́тость в челове́ке - при́знак вели́кой си́лы. И мы, ны́не живу́щие ру́сские, во мно́гом обя́заны э́тим Алекса́ндру Не́вскому. Он живёт в ка́ждом из нас. Поэ́тому мы никогда́ не сдава́лись, а всегда́ побежда́ли. Победи́м и в э́тот раз! (…)

(http://www.nakanune.ru/articles/18839/)