Moskovská Rus

Site: amos.ukf.sk
Course: Rusko: História a politický systém
Book: Moskovská Rus
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 22 June 2024, 4:01 PM

Description

študijný materiál

Moskovské kniežatstvo

Od druhej polovice 13. storočia dochádza k výraznému posilňovaniu Moskvy, ktorá sa za kniežaťa Daniila (syn Alexandra Nevského, 1261-1303) stáva samostatným kniežatstvom (1276) a po niekoľkoročnom spore o „vladimírsky jarlyk“ s Tverským kniežaťom za Ivana I. i sídlom veľkokniežatstva (1328). Ľstivý a obratný Ivan Danielovič Kalita (1325-1341; „kalita“ = vrece peňazí) získal na svoju stranu pravoslávnu cirkev (1326 – presun ruského metropolitu z Vladimíra do Moskvy), ktorá hrozbou kliatby donútila susedné kniežatá podrobovať sa vôli Moskvy a vďaka skorumpovaniu chána a jeho okolia dosiahol značný vplyv v centre Zlatej hordy. V roku 1328 spustošil Tverské kniežatstvo a získal pre seba titul vladimírskeho veľkokniežaťa i právo vyberať pre Hordu daň z celého ruského územia: Moskva sa stala akýmsi „diplomatickým“ centrom Ruska, nakoľko Ivan ako jediné knieža mal priamy kontakt s Hordou; Moskva si rovnako prisvojovala časť financií určenej Mongolom, ktoré, spolu s vojenským „potláčaním protitatárskeho odboja“, využívala na rozširovanie svojho územia (kúpou i priamou anexiou) a vplyvu. Za Ivana I. rovnako prestali pustošivé nájazdy na ruské územie, čo však bolo dané skôr oslabením samotnej Hordy, než diplomatickým úspechom, nakoľko za jeho nástupcov sa mongolské vpády obnovili.

Ďalší rast moci moskovského kniežatstva je spojený s vládou Dmitrija Donského (1359-1389), ktorý donútil uznať dominanciu Moskvy Tver, Riazaň i Nižný Novgorod. S jeho menom sa spája i legendárne víťazstvo ruských vojsk nad mongolským vojvodcom Mamajom na Kulikovom poli (8.9.1380), ktorá ukázala, že je možné poraziť Tatárov, „ak všetky sily ruského ľudu budú svorné a jednotné“. Už o dva roky nato nový chán Tochtamiš obľahol a vypálil Moskvu, ktorá obnovila svoju podriadenosť Horde.

Za Dmitrija Ivanoviča sa formuje i nový – dedičný – princíp prechodu moci: odkázal Moskovské i Vladimírske kniežatstvo svojmu najstaršiemu synovi (a zaplatil chánovi aby udelil jarlyk práve jemu), no dynastickým sporom sa mu i tak nepodarilo zabrániť – napr. jeho vnuk Vasilij II. (1425-1462) bol oslepený (prídomok „Temný“) a bojoval o moc takmer 20 rokov.

„Zbieranie ruských zemí“

Koncom 14. storočia dochádza k celkovému úpadku Zlatej Hordy, jednotlivé úlusy sa osamostatňujú, mongolské kniežatá bojujú navzájom o moc; výrazné oslabenie Hordy spôsobili aj útoky Tamerlána na jej územie. V priebehu 15. storočia sa postupne rozpadá na viacero nezávislých chánstiev: Kazanské (vtok Kamy do Volgy), Nogajská horda (medzi Volgou a Uralom), Krymské chánstvo (vo vazalskom pomere k Turkom).

Oslabenie Hordy vo svoj prospech využívajú moskovské kniežatá, ktoré si upevňujú svoje postavenie a rozširujú závislosť ostatných kniežatstiev na Moskve («собира́ние ру́сских зе́мель»). Prekonanie rozdrobenosti si vyžaduje i rozvíjajúca sa širšia obchodná výmena, ktorú vyvolalo odstránenie uzavretosti jednotlivých kniežatstiev. Podporu centralistických snáh vyjadruje i cirkev, ktorá je zainteresovaná v posilnení moci moskovského kniežaťa, nakoľko si po odmietnutí Florentskej únie (v r. 1439 dohodnuté zjednotenie ortodoxnej a katolíckej cirkvi) a páde Konštantínopolu (1453) hľadá nového silného ochrancu.

Ivan III. (1462-1505)

Za jeho vlády boli k moskovskému veľkokniežatstvu pripojené takmer všetky kraje severovýchodnej Rusi, po viacerých sporoch si v roku 1479 definitívne podriadil Novgorod (veľkoknieža získal neobmedzenú moc, veče bolo zrušené, správu mesta vykonávajú im dosadení kniežací námestníci, značná časť pozemkov prešla do držby veľkokniežaťa, viacero významných rodov bolo násilne presídlených), v r. 1485 vojensky pripojil Tverské a podriadilo sa mu i Riazanské kniežatstvo. Od tohto roku v oficiálnych dokumentoch používa titulatúru vládca celej Rusi a veľkoknieža vladimírsky, moskovský, novgorodský, pskovský, tverský, jugorský, permský a ďalších zemí“.

Ivan III. využil rozdrobenosť Zlatej Hordy a odmietol naďalej platiť Mongolom daň: k priamemu vojenskému stretnutiu ruských a „tatárskych“ vojsk sústredených na rieke Urge (1480) nedošlo, nakoľko sa mongolské vojsko po čase stiahlo – tento moment je považovaný v ruskej historiografii za „koniec „tatárskej poroby“ («монго́ло-тата́рское и́го»). Zlatá Horda je krátko nato definitívne rozbitá krymskými Tatármi, na dolnom toku Volgy vzniká z jej zvyškov Astrachánske chánstvo.

K moskovskému štátu boli za Ivana pripojené i viaceré severské a povolžské národy, Kazanské chánstvo na krátku dobu tiež uznalo svoju vazalskú závislosť od Moskvy; po vojne s Litvou (1500-1503) bola k Moskve pripojená i časť bývalého černigovského kniežatstva.

Veľkokniežacia moc

V súvislosti so „zjednocovaním ruských zemí“ sa dominantná moc sústreďuje v rukách veľkokniežaťa, bývalé miestne kniežatá sa stali veľkokniežacími bojarmi (týkalo sa to i tatárskych feudálov), najurodzenejší z nich sa stali členmi veľkokniežacej dumy (akejsi vládnej rady). Pre osadzovanie všetkých funkcií je rozhodujúci pôvod („mestničestvo“ – pre každú funkciu sú stanovené určité požiadavky na urodzenosť); funkcie sú často dedičné. Na spravovanie rozličných odvetví štátnej správy vznikli tzv. Prikazy, bolo vytvorené centralizované velenie vojska, budované delostrelectvo. V roku 1497 bol spísaný jediný „Sudebnik“, t.j. zbierka zákonov, správny a súdny poriadok; tento stanovoval i jediný prípustný termín, kedy mohli roľníci meniť svojho pána (týždeň pred a po Jurajovom dni – 26.11.), pri prechode k inému pánovi musia zaplatiť vlastníkovi pozemkov za ich dovtedajšie užívanie.

Od Ivana III. sa ruský vládca začína pokladať za priameho nástupcu byzantských cisárov (mal za manželku neter posledného cisára Sofiu Paleolog), čo symbolizuje i prebratie dvojhlavého orla do znaku Moskovského kniežatstva a korunovačný obrad s tzv. monomachovou čiapkou (podľa legendy ju Vladimír Monomach dostal od byzantského cisára Konštantína Monomacha).

Moskva – tretí Rím

„Zbieranie ruských zemí“ Moskvou je zavŕšené synom Ivana – Vasilijom III. (1505-1533), kedy je k Moskve definitívne pripojený Pskov, Riazaň a Smolensk. Počas jeho vlády je mníchom Filofejom sformulovaná nová ideológia rodiacej sa samovlády – teória o Moskve ako „treťom Ríme“ («Москва́ — тре́тий Рим»).

Посла́ние ста́рца Филофе́я к Вели́кому кня́зю Васи́лию

Да́же от вы́шней и от всемогу́щей, всё в себе́ содержа́щей, десни́цы бо́жьей, кото́рой цари́ ца́рствуют и кото́рой вели́кие сла́вятся и могу́чие, возвеща́ют пра́ведность твою́, пресветле́йшего и высокопресто́льнейшего госуда́ря вели́кого кня́зя, правосла́вного христиа́нского царя́ и влады́ки всех, браздодержа́теля святы́х бо́жьих престо́лов, свято́й вселе́нской собо́рной апо́стольской це́ркви пречи́стой Богоро́дицы, че́стного и сла́вного её Успе́ния, кото́рый вме́сто ри́мского и константино́польского влады́к воссия́л. И́бо ста́рого Ри́ма це́рковь па́ла по неве́рию е́реси Аполлина́рия, второ́го же Ри́ма, Константи́нова-гра́да, церко́вные две́ри вну́ки агаря́н секи́рами и оско́рдами рассекли́. И вот тепе́рь тре́тьего, но́вого Ри́ма, держа́вного твоего́ ца́рства свята́я собо́рная апо́стольская це́рковь во всех конца́х вселе́нной в правосла́вной христиа́нской ве́ре по всей поднебе́сной бо́льше со́лнца све́тится.

Так пусть зна́ет твоя́ держа́вность, благочести́вый царь, что все правосла́вные ца́рства христиа́нской ве́ры сошли́сь в еди́ном твоём ца́рстве: оди́н ты во всей поднебе́сной христиа́нам царь. И сле́дует тебе́, царь, э́то блюсти́ со стра́хом бо́жьим, убо́йся бо́га, да́вшего тебе́ э́то, не наде́йся на зо́лото, и бога́тство, и сла́ву: всё э́то здесь собира́ется и здесь, на земле́, остаётся. Вспо́мни, царь, того́ пра́ведного, кото́рый, ски́петр в руке́ и ца́рский вене́ц на свое́й голове́ нося́, говори́л: «Бога́тству, что притека́ет, не отдава́йте сердца́», и сказа́л прему́дрый Соломо́н: «Бога́тство и зо́лото не в сокро́вищнице познаётся, но когда́ помога́ет нужда́ющимся»; апо́стол же Па́вел, ему́ сле́дуя, говори́т: «Ко́рень вся́кому злу – сребролю́бие», – и вели́т отказа́ться, не возлага́ть наде́жды и тем бо́лее се́рдца на него́, но упова́ть на всё даю́щего бо́га. И́бо вся твоя́ к бо́гу чи́стая ве́ра и любо́вь – к бо́жьим святы́м церква́м; да и ещё, царь, соблюди́ две за́поведи, ведь в твоём ца́рстве не осеня́ют лю́ди себя́ пра́вильно зна́мением свято́го креста́. И о них зара́нее прови́девший э́то апо́стол Па́вел говори́л: «Пре́жде писа́л вам, ны́не же с пла́чем говорю́ о врага́х креста́ Христо́ва, им же коне́чная поги́бель». (...)

Э́то ж тебе́ написа́л, любя́, и призыва́я, и моля́ благода́тью бо́жьей, что переме́нишь ты ску́пость на ще́дрость и немилосе́рдие на ми́лость. Уте́шь пла́чущих и рыда́ющих день и ночь, изба́вь оби́женных из рук обижа́ющих. «Не обижа́йте, – сказа́л госпо́дь,– ма́лых сих, ве́рующих в меня́, и́бо а́нгелы их ви́дят всегда́ лик отца́ моего́, кото́рый на небеса́х». «Блаже́н, – сказа́л, – призре́вший ни́щего и убо́гого, в день стра́шный спасёт его́ госпо́дь». Госпо́дь сохрани́т его́, и оживи́т его́, и ублажи́т его́ на земле́, и не преда́ст его́ в ру́ки враго́в, госпо́дь тебе́ в по́мощь.

И е́сли хорошо́ уряди́шь своё ца́рство – бу́дешь сы́ном све́та и жи́телем го́рнего Иерусали́ма, и как вы́ше тебе́ написа́л, так и тепе́рь говорю́: храни́ и внима́й, благочести́вый царь, тому́, что все христиа́нские ца́рства сошли́сь в одно́ твоё, что два Ри́ма па́ли, а тре́тий стои́т, четвёртому же не быва́ть. И твоё христиа́нское ца́рство други́м не сме́нится, по сло́ву вели́кого Богосло́ва, а для христиа́нской це́ркви сбу́дется блаже́нного Дави́да сло́во: «Вот поко́й мой во ве́ки веко́в, здесь поселю́сь, как пожела́л я того́». Свято́й Ипполи́т сказа́л: «Когда́ уви́дим, что Рим осаждён перси́дскими войска́ми и пе́рсы вме́сте со ски́фами иду́т на нас с бо́ем, тогда́ несомне́нно поймём, что́ то Анти́христ». Пусть же бог ми́ром, любо́вью, многоле́тнем и здоро́вьем, моли́твами пречи́стой богома́тери и святы́х чудотво́рцев и всех святы́х – преиспо́лнит твоё держа́вное ца́рствование!

Ivan IV. (1533-1584)

Po smrti Vasilija III. (1533) sa miesto trojročného cároviča Ivana vlády ujíma jeho matka Jelena Glinská, po jej otrávení (1538) moc prechádza do rúk Bojarskej rady, v ktorej samotnej prebiehajú boje jednotlivých rodov o moc nad mladým cárom.

16.1.1547 sa 17 ročný Ivan IV. ujal vlády a bol korunovaný za „cára a veľkoknieža celej Rusi“. Obdobie vlády Ivana IV. sa zvykne členiť na dve obdobia, ktorých medzníkom je rok 1560. Po potlačení povstania proti zlovôli rodu Glinských, bol na čelo štátnej správy postavený Alexej Adašev, ktorý spolu s dvorným kňazom cára Silvestrom, kniežaťom Andrejom Kurbskym a metropolitom Makarijom vytvorili „Vybranú radu“ (tiež „Blízka Duma“), ktorej sa podarilo presadiť celý rad reforiem: zrušenie vyživovania úradníkov na miestne náklady (od r. 1555 námestníkov nahradili volení starostovia a sudcovia), centrálny výber štátnych dôchodkov (daní a poplatkov), reorganizáciu štátnej správy – od roku 1549 sa zvolávajú Zemskije sobory (zástupcovia jednotlivých tried), r. 1550 je vydaný nový „Sudebnik“ (potvrdil právo sedliakov odchádzať od zemepána len na Juraja), r. 1551 – Stoglav, t.j. stanovy pravoslávnej cirkvi, v roku 1555 sa reformuje vojenská služba – každý statok je povinný dodať určený počet vyzbrojených vojakov (v závislosti od jeho veľkosti) a i.

Ivanova armáda zaznamenáva úspechy i v dobývaní územia: po troch ťaženiach proti Kazanskému chánstvu je 2.10.1552 dobytá Kazaň a postupne pacifikované celé okolité územie, v roku 1556 je obsadený Astrachán, Ivanovi sa podriaďuje sibírsky chán Jediger (platba dane), na zabezpečenie južných hraníc (pred nájazdmi krymských Tatárov) sa buduje opevnená línia, tzv. Tulská záseková línia, pozdĺž ktorej vznikajú kozácke stanice (dediny, osady). V Livónskej vojne s Rádom nemeckých rytierov Ivan spočiatku získava Narvu, Derpt, Jurijev (1558), no po rozpade Livónska sa jeho územia zmocňuje Švédsko i Poľsko a vojna sa predlžuje.

Neúspech v livónskej vojne, spolu s posilňovaním autokratických tendencií Ivana IV., má za následok rozpad „vybranej rady“: v roku 1560 je Adašev vyslaný z Moskvy, Silvester poslaný do kláštora, r. 1564 – ušiel do Litvy knieža Kurbskij. V snahe o úplné sústredenie moci vo svojich rukách, ako i o likvidáciu bojarskej (reálnej i imaginárnej) opozície Ivan IV. zavádza štátom organizovaný teror proti všetkým „cárovým nepriateľom“, tzv. opričninu (1565-1572), i vďaka ktorej získava v histórii prídomok „Hrozný“. Po vpádoch krymského chána a vypálení Moskvy, kedy sa preukázala faktická neschopnosť opričného vojska bojovať s reálnym nepriateľom, bola opričnina zrušená.

Samotná livónska vojna skončila prímerím s Poľskom (1582) a so Švédskom (1583) bez akýchkoľvek ziskov. Za Ivana IV. sa začína s podmaňovaním západnej Sibíri – ťaženie žoldnierskych kozákov atamana Jermaka za Ural (1581), rozvíjajú sa obchodné styky s Perziou, Bucharou, Azerbajdžanom (Rusko kontroluje celý tok Volgy); od r. 1553 – cez Biele more s Anglickom.

Опри́чнина

В нача́ле 1565 го́да Ива́н Гро́зный покида́ет Москву́, оставля́я по́сле себя́ две гра́моты. В пе́рвой гра́моте царь обраща́ется к митрополи́ту, говоря́ о том, что всё духове́нство и боя́рство заме́шаны в госуда́рственных изме́нах. Э́ти лю́ди жела́ют то́лько име́ть бо́льше зе́мель и расхища́ть ца́р-

скую казну́. Второ́й гра́мотой царь обраща́лся к лю́дям, говоря́ о том, что его́ причи́ны отсу́тствия в Москве́ свя́заны с де́йствиями боя́р. Сам же царь напра́вился в Алекса́ндрову слободу́. Туда́, под влия́нием жи́телей Москвы́, бы́ли напра́влены боя́ре для того́, что́бы верну́ть царя́ в столи́цу. Ива́н Гро́зный согласи́лся верну́ться, но то́лько при усло́вии, что он полу́чит безусло́вную власть казни́ть всех враго́в госуда́рства, а та́кже созда́ть но́вый строй в стране́. Э́та систе́ма называ́ется опри́чнина: Её суть в разделе́нии всех зе́мель страны́ на «Опри́чнину» – зе́мли, кото́рые царь изыма́ет в своё со́бственное (госуда́рственное) управле́ние и «Зе́мщину» – зе́мли, кото́рыми продолжа́ли пра́вить боя́ре.

В ка́честве опри́чных земе́ль бы́ли вы́браны часть террито́рии Москвы́, Костромы́, Во́логды, Можа́йска и не́которых други́х городо́в. Ме́стные жи́тели, кото́рые не вошли́ в госуда́рственную програ́мму опри́чнины, бы́ли вы́нуждены поки́нуть э́ти зе́мли. Как пра́вило, им предоставля́лась земля́ в са́мых отдалённых глуби́нках страны́. Таки́е де́йствия царя́ бы́ли встре́чены и́скренним недово́льством боя́р. Зажи́точные семе́йства, кото́рые пре́жде акти́вно выска́зывали своё недово́льство де́ятельностью Ива́на Гро́зного, тепе́рь ста́ли ещё акти́внее вести́ свою́ борьбу́, для восстановле́ния свое́й было́й мо́щи. Для противоде́йствия э́тим си́лам бы́ло со́здано специа́льное вое́нное подразделе́ние «опри́чники». Их основна́я зада́ча, по распоряже́нию самого́ царя́, заключа́лась в том, что́бы «грызть» всех изме́нников и «вымета́ть» изме́ну из госуда́рства. И́менно отсю́да и пошли́ те си́мволы, кото́рые непосре́дственно свя́заны с опри́чниками. Ка́ждый из них носи́л у седла́ свое́й ло́шади соба́чью го́лову, а та́кже метлу́. Изнача́льно их число́ составля́ло 1000 челове́к. Э́ти лю́ди составля́ли та́йную поли́цию царя́, кото́рая подчиня́лась непосре́дственно главе́ госуда́рства, и кото́рая наводи́ла в стране́ ну́жный поря́док: опри́чники уничтожа́ли и́ли отправля́ли в ссы́лку всех люде́й, кото́рые бы́ли заподо́зрены в изме́не госуда́рству. Во главе́ опри́чников стоя́л Малю́та Скура́тов.

Ива́н Гро́зный стреми́лся все́ми си́лами укрепи́ть свою́ власть, власть самоде́ржца. Он для э́того де́лал всё. И́менно поэ́тому гла́вный уда́р опри́чнины был напра́влен на тех люде́й и те гру́ппы люде́й, кото́рые могли́ реа́льно претендова́ть на ца́рский трон. В результа́те опри́чнины уси́лилась власть царя́ и ре́зко сократи́лось влия́ние боя́р на госуда́рственные дела́. С друго́й стороны́ привела́ к си́льному экономи́ческому упа́дку страны́.

(http://istoriarusi.ru/car/oprichnina-ivana-groznogo-kratko.html)

Vymretie Rurikovcov

Hlbokú krízu, ktorú mal na svedomí charakter druhej polovice vlády Ivana IV., ešte prehĺbilo vymretie vládnucej dynastie Rurikovcov.

Nakoľko po smrti Ivana IV. nastupuje na ruský trón jeho slabomyseľný syn Fiodor (1584-1598), reálna moc sa sústreďuje v rukách jeho príbuzných a ďalších vplyvných bojarov, spomedzi ktorých sa do popredia dostáva cárov švagor – Boris Godunov. Tento sa prejaví ako schopný politik, keď sa mu podarí obmedziť vplyv starej dedičnej šľachty, posilniť cirkevnú autoritu Moskvy zriadením samostatného ruského patriarchátu (v r. 1589 je zvolený prvý ruský patriarcha – Jov (Jób)), prehĺbiť vzájomné styky so zahraničím (posielal študentov do zahraničných škôl), po vojne so Švédskom (1590-95) opäť získať pobrežie Fínskeho zálivu a Ladožského jazera. V roku 1597 dochádza k utuženiu nevoľníctva, keď sa každý slobodný roľník, ktorý si prenajímal pôdu, resp. pracoval u niekoho dlhšie ako 6 mesiacov stával jeho nevoľníkom.

Po smrti Fiodora zvolil Zemský snem Borisa Godunova za cára, nakoľko posledný potomok Ivana IV. – Dmitrij, za nie celkom vyjasnených okolností, zahynul v Ugliči ešte v r. 1591. Väčšinu obdobia vlády Godunova sprevádzali klimatické katastrofy, následkom ktorých bola neúroda, hladomor, cholera, a sedliacke vzbury (1601-1603), ktoré využívali vo svoj prospech i viaceré významné rody, nespokojné so svojim postavením. Rast všeobecnej nespokojnosti sa nepodarilo zmierniť ani otvorením cárskych sýpok, ani zásahmi proti odbojnej opozícií (napr. najstarší z rodu Romanovcov bol poslaný do kláštora, kde prijal meno Filaret a pod.). Mnohí v katastrofách videli „boží trest za vraždu nevinného Dmitrija“.

Smuta

V roku 1603 sa v Poľsku objavil zbehnutý mních Grigorij Otrepiev, ktorý sa vyhlásil za zachráneného Dmitrija: Lžidimitrij I. získal, za sľub pokatolíčiť Rusko a odstúpiť Poľsku Smolensk a Severský (Černigovský) kraj, podporu poľského kráľa Žigmunda III. a v r. 1604 vtiahol do Ruska. V apríli 1605 Boris Godunov náhle umiera: zvyšky cárskych vojsk prechádzajú pod vedením Petra Basmanova k Lžidimitrijovi, v Moskve vypuklo povstanie a Godunovov syn Fiodor je i s matkou zabitý. V júni 1605 vstúpil Lžidimitrij do Moskvy a bol spolu s manželkou Marinou Mnišek korunovaný.

O necelý rok, 17.5.1606 vypuklo v Moskve bojarské sprisahanie na čele s Vasilijom Šujským; pri pokuse o útek Lžidimitrij I. zahynul a Šujský bol vyhlásený za cára (1606-1610). Tomu sa podarilo ešte úspešne potlačiť kozácke povstanie Ivana Bolotnikova, no novej poľskej intervencii (ťaženie Lžidimitrija II.) už nedokázal čeliť – Moskvu síce hlavné sily Lžidimitrija II. nedobili, no mnohí bojari (jeho metropolitom sa stal Filaret) prebehli do jeho opevneného tábora pri osade Tušino – „tušinský cár“ („tušinský zlodej“). Vasilij Šujský sa obrátil na pomoc na švédskeho kráľa Karola IX., ktorí mu za územné ústupky poskytol vojenskú „pomoc“, vďaka čomu začali ruské územie pustošiť i švédske vojská (neskôr sa Švédi dohodli s poľským kráľom, anektovali južné pobrežie Fínskeho zálivu a pokúšali sa dobyť Novgorod).

Na jeseň 1609 začala priama poľská intervencia do Ruska: poľský kráľ obľahol Smolensk; po zavraždení Lžidimitrija II. „tušinskí bojari“ uzavreli 4.2.1610 dohodu so Žigmundom III. o uznaní jeho syna Vladislava ako ruského cára. V júli sa im podarilo vyvolať v Moskve povstanie, zosadiť Vasilija Šujského a internovať ho do Poľska, utvoriť dočasnú sedemčlennú bojarskú vládu («Семибоя́рщина»), ktorá pristúpila k dohode s Poľskom a vpustila do mesta poľské jednotky. Na základe dohody mal poľský kráľovič prestúpiť na pravoslávie, poľský kráľ sa za syna zaviazal súdiť len podľa zákona, a ponechať „zákonodarnú i súdnu“ moc v rukách Bojarskej Dumy. Samotný Vladislav nikdy nebol za ruského cára korunovaný, nakoľko sa proti poľskej intervencii zmobilizovali viaceré vrstvy spoločnosti.

Už koncom r. 1610 proti Poliakom ostro vystúpil patriarcha Germogen, r. 1611 bola organizovaná prvá domobrana riazanským vojvodom Prokopom Ľapunovom (šľachta a kozácke vojská); úspešnejšia bola domobrana združujúca širšie vrstvy obyvateľstva – domobrana na čele s novgorodským kupcom Kuzmom Mininom a kniežaťom Dmitrijom Požarským, ktorí v auguste 1612 obľahli Moskvu; 24.10.1612 sa Poliaci vzdali, Vladislav ušiel a vznikla dočasná vláda na čele s Požarským. Tento deň je od roku 2005 štátnym sviatkom – Deň národnej jednoty (День наро́дного еди́нства, 4. 11.).

Ива́н Суса́нин. По́двиг и леге́нда

Арсе́ний Замостья́нов

«Ни оди́н ца́рский дом не начина́лся так необыкнове́нно, как на́чался дом Рома́новых. Его́ нача́ло бы́ло уже́ по́двиг любви́. После́дний и ни́зший по́дданный в госуда́рстве принёс и положи́л свою́ жизнь для того́, что́бы дать нам царя́, и се́ю чи́стою же́ртвою связа́л уже́ неразры́вно госуда́ря с по́дданным», – э́то слова́ Го́голя.

Э́тот после́дний по́дданный – крестья́нин Ива́н О́сипович Суса́нин, ключева́я фигу́ра самодержа́вной идеоло́гии. (...)

И́мя Ива́на Суса́нина в Росси́и изве́стно ка́ждому, но о его́ жи́зни сохрани́лись лишь отры́вочные и тума́нные све́дения. Правосла́вные – в осо́бенности костромичи́ – почита́ют геро́я, но в отве́т на изве́чный вопро́с о канониза́ции звучи́т резо́нное: «Ну́жно изуча́ть, иссле́довать биогра́фию му́ченика. Мы должны́ побо́льше о нём узна́ть…».

Как бы́ло де́ло? Обрати́мся к официа́льной ве́рсии – на кото́рой воспи́тывали всех Рома́новых.

В феврале́ 1613-ьего по́льский отря́д ры́скал по костромско́му кра́ю в по́исках Михаи́ла Рома́нова и его́ ма́тери, и́нокини Ма́рфы. Они́ намерева́лись плени́ть и́ли уничто́жить реа́льного ру́сского претенде́нта на моско́вский престо́л. А, мо́жет быть, хоте́ли захвати́ть его́, что́бы тре́бовать вы́купа. По леге́нде, кото́рая передава́лась из поколе́ния в поколе́ние в до́мнинском прихо́де, бу́дущий царь, узна́в о приближе́нии поля́ков, бежа́л из села́ До́мнина и оказа́лся на вы́селках, в до́ме Суса́нина. Крестья́нин попо́тчевал его́ хле́бом и ква́сом и укры́л в ови́нной я́ме, заброса́в её голове́шками и горе́лой ве́тошью.

Поля́ки налете́ли на дом Суса́нина и при́нялись пыта́ть старика́. Он Михаи́ла не вы́дал. Найти́ его́ с соба́ками поля́кам не удало́сь: голове́шки перебива́ли челове́ческий за́пах. Охмеле́вшие враги́ изруби́ли Суса́нина – и ускака́ли прочь. Михаи́л и вы́брался из укры́тия и, в сопровожде́нии крестья́н, отпра́вился в Ипа́тьевский монасты́рь.

Бо́лее изве́стна друга́я тракто́вка собы́тий. Неподалёку от До́мнина поля́ки встре́тили се́льского ста́росту Ива́на Суса́нина и приказа́ли ему́ показа́ть доро́гу до села́. Сусанин успе́л посла́ть в Домнино своего́ зя́тя – Богда́на Саби́нина – с указа́нием снаряжа́ть Михаи́ла Рома́нова в Ипа́-тьевский монасты́рь. А сам повёл поля́ков в противополо́жную сто́рону – на боло́та. Его́ пыта́ли и казни́ли – но и́менно по́двиг Суса́нина позво́лил Михаи́лу невреди́мым добра́ться до Ипа́тьевского.

Похорони́ли Суса́нина снача́ла в родно́м селе́, а че́рез не́сколько лет перенесли́ прах в Ипа́тьевский монасты́рь – кото́рый стал си́мволом спасе́ния дина́стии. Пра́вда, э́ту ве́рсию часте́нько подверга́ют сомне́нию – есть не́сколько предположи́тельных моги́л Ива́на Суса́нина. А де́сять лет наза́д архео́логи (не в пе́рвый и, наве́рное, не в после́дний раз) обнару́жили ме́сто ги́бели Суса́нина…

(http://www.pravmir.ru/ivan-susanin-podvig-i-legenda/)

Prví Romanovci

V januári 1613 sa v Moskve zišiel Zemský snem, ktorý 21.2.1613 zvolil za cára Michaila Romanova (1613-1645), 16 ročného syna „tušinského metropolitu“ Filareta (ten bol po návrate z poľského zajatia r. 1619 zvolený za patriarchu a stal sa prakticky spoluvládcom). Švédsko i Poľsko sa ešte pokúsili zmeniť situáciu, no r. 1615 bol švédsky Gustav Adolf pri Pskove porazený a na základe Stolbovského mieru (1617) sa Švédi stiahli z Novgorodskej oblasti, no udržali si celé pobrežie Fínskeho zálivu. V roku 1618 bol odrazený poľský útok na Moskvu a na základe Deulinského prímeria Poľsko získalo Smolensk s priľahlým územím a černigovský kraj; na základe mieru z r. 1634 si tieto územia podržalo, no Vladislav sa zriekol všetkých nárokov na ruský trón.

Cirkevný rozkol

S vládou Alexeja Michailoviča (1645-1676) je spojená veľká cirkevná reforma patriarchu Nikona, ktorou sa snažil odstrániť rozdiely v ortodoxných obradoch (zjednotiť obrady ruské a byzantské) a prísnejšie podriadiť cirkevnú organizáciu najvyššej cirkevnej moci, t.j. sebe. Pod vedením Grékov a kyjevských mníchov došlo k všeobecnej revízii cirkevných kníh a obradov, napr. bol upravený počet poklôn pred oltárom, prežehnávanie sa dvoma prstami bolo nahradené trojprstým. Nikon sa snažil využiť zdanlivej cárskej slabosti (Alexejovi sa hovorilo „tichý cár“) a dosiahnuť nadradenosť cirkevnej moci nad svetskou, no cár zorganizoval cirkevný snem, kde nechal Nikona odsúdiť dvoma gréckymi patriarchami a ako mnícha poslať do kláštora na severe. Cirkevná reforma mala za následok najväčší rozkol v ruskej pravoslávnej cirkvi: od oficiálne cirkvi sa odčlenili tzv. staroverci (najznámejší z nich bol protopop Avakum).

Pripojenie Ukrajiny

Alexej rovnako šikovne využil mocenské ambície kozáckeho atamana Bohdana Chmeľnického, ktorý sa opakovane dostával do konfliktu s Poľskom o limity tzv. registrovaného (t.j. legálneho) kozáctva: 8.1.1654 v Perejaslavli „Rada predstaviteľov ukrajinského kozáctva“ («Переясла́вская ра́да») v prítomnosti moskovských poslov uznala nad sebou „zvrchovanosť“ ruského cára, pričom Ukrajina dostala právo mať vlastnú správu s voleným Hajtmanom. Po následnej vojne s Poľskom (1654-1667) Moskva získala nazad Smolensk, ľavý breh Dnepra (Andrusovské prímerie) i Kyjev (podľa prímeria na 2 roky, po mierovej zmluve z r. 1686 – na večné časy).