Ruské impérium

Site: amos.ukf.sk
Course: Rusko: História a politický systém
Book: Ruské impérium
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 23 April 2024, 6:01 PM

Description

študijný materiál

Peter Veľký (1682-1725)

Po skone chorľavého bezdetného Fiodora (1676-1682) sú, po krvavých peripetiách, za cárov vyhlásení obaja jeho nedospelí bratia – Ivan V. (slabomyseľný) a Peter (syn z 2. manželstva); praktickú moc drží v rukách ich sestra Sofia ako regentka. V auguste 1689, využijúc neúspechy krymských výprav, sedemnásťročný Peter pomocou svojich prívržencov preberá moc a Sofiu posiela do kláštora.

Peter I. je dodnes považovaný za jedného z najvýznamnejších ruských vládcov, vďaka nemu sa z Ruska stalo svetové impérium. Nový cár si uvedomoval potrebu hlbokých vnútorných reforiem vo všetkých oblastiach života krajiny (vojsko, obchod, štátna správa, financie a i.), nakoľko sa ruská zaostalosť neblaho podpisovala na vojenských neúspechoch. V roku 1697, v snahe nadviazať užšie spojenectvo so západoeurópskymi štátmi a získať zahraničných odborníkov, vysiela do Európy „Veľké posolstvo“. Podľa tradovanej legendy sa ho účastní inkognito i sám pod menom Peter Michajlov a dáva sa najímať na prácu v holandských i anglických lodeniciach (Zaardam, Amsterdam, Londýn). Po svojom predčasnom návrate, vyvolanom povstaním strelcov (1698), svoju pozornosť, nakoľko sa mu nepodarilo získať spojencov pre vojnu proti Turecku, sústreďuje na konflikt so Švédskom, ktorý prerastie do dlhotrvajúcej Severnej vojny (1700-1721).

Вели́кое Посо́льство Петра́ I

Пётр I счита́л, что Росси́я си́льно отстава́ла в своём разви́тии от за́падно-европе́йских стран, царь откры́то признава́л э́то. Жела́я переня́ть европе́йский о́пыт, модернизи́ровать страну́ и найти́ сою́зников в борьбе́ про́тив Осма́нской Импе́рии, он снаряжа́ет в Евро́пу Вели́кое посо́льство.

Во главе́ посо́льства стоя́л Франц Лефо́рт и о́пытные диплома́ты Фёдор Голови́н и Проко́пий Вознесе́нский. Проходи́ло э́то собы́тие в 1697 – 1698 года́х. Весно́й 1697-о́го го́да, посо́льство, состоя́щее из 250 челове́к, отпра́вилось в Евро́пу. Предстоя́ло посети́ть А́нглию, Голла́ндию, А́встрию, Вене́цию, Ватика́н и други́е европе́йские держа́вы.

В соста́ве Вели́кого посо́льства бы́ло 35 молоды́х дворя́н, ехавших учи́ться морско́му де́лу, среди́ них, под и́менем бомбарди́ра Петра́ Миха́йлова, был сам царь Пётр I Алексе́евич. Пе́рвыми кру́пными города́ми, кото́рые посети́ли ру́сские, бы́ли Ри́га и Ке́нигсберг. Губерна́тор Ри́ги не разреши́л ру́сскому царю́ осмотре́ть кре́пость и други́е достопримеча́тельности го́рода. Пётр в гне́ве назва́л Ри́гу прокля́тым ме́стом.

Да́льше путь посо́льства лежа́л в Курля́ндию, где Петра́ ждал раду́шный приём. Э́то был пе́рвый заграни́чный вы́езд ру́сского мона́рха. Почти́ ме́сяц гости́л он у курля́ндского ге́рцога Фри́дриха Казими́ра, кото́рый прояви́л максима́льную любе́зность и предупреди́тельность. Фри́дрих пыта́лся склони́ть Петра́ к сою́зу про́тив Шве́ции, одна́ко царя́ из Росси́и, пока́, интересова́ли лишь сою́зники в борьбе́ с Ту́рцией. Да́льше путь Вели́кого посо́льства лежа́л че́рез Герма́нские госуда́рства.

Пётр I отдели́лся от посо́льства и отпра́вился в Нидерла́нды, в Амстерда́м, где пробы́л четы́ре ме́сяца. По́зже он та́йно поступа́ет на слу́жбу в корабе́льную верфь, где получа́ет аттеста́т пло́тника–корабе́ла. Вели́кое посо́льство побыва́ло и в Голла́ндской Гаа́ге, где ознако́милось с де́ятель-ностью вы́сших о́рганов власти страны́ – Генера́льными шта́тами.

В январе́ 1698-о́го го́да Пётр I прибыва́ет с вели́ким посо́льством в А́нглию. В А́нглии, он посеща́ет ве́рфи, ведёт перегово́ры о заключе́ние сою́за про́тив Ту́рции, а так же прису́тствует на заседа́ниях англи́йского парла́мента. В конце́ апре́ля 1698-о́го го́да он сро́чно отправля́ться в А́встрию. Сою́з Росси́и, По́льши, А́встрии и Вене́ции про́тив ту́рков распа́лся.

Из Ве́ны, Вели́кое посо́льство должно́ бы́ло отпра́виться в Вене́цию, но в день отъе́зда 15-ого ию́ля 1698-о́го го́да, пришло́ сообще́ние об очередно́м стреле́цком бу́нте. Пётр I поспеши́л в Москву́, по пути́ он встре́тился с А́вгустом II. А́вгуст II непло́хо обрисова́л Петру́ перспекти́ву войны́ про́тив Шве́ции, изгна́ние их из Ба́лтики, и утвержде́ние По́льши и Росси́и в э́том регио́не.

(http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/110-velikoe-posolstvo-petra-i.html)

Okno do Európy

Po porážke od mladého Karola XII. pri Narve (1700) uskutočňuje rozsiahlu reorganizáciu armády: namiesto šľachtickej jazdy a streleckej pechoty zavádza nové dragúnske a pešie pluky, doplňovanie armády regrútskymi odvodmi (za každých 20 usadlostí – 1 doživotný regrút), manufaktúrna výroba je koncentrovaná na potreby vojska, vytvára sa centralizovaný systém koordinácie zásobovania a i. V r. 1702 je dobytý Noteburg (premenovaný na Šlisselburg; otvára východ z Ladožského jazera), v r. 1703 – takmer celé Livónsko a územie pri ústi Nevy, kde Peter zakladá Sankt-Peterburg (v roku 1712 ho vyhlasuje za hlavné mesto). Po porážke pri Poltave (27.6.1709) Karol XII. uteká do Turecka, Rusko postupne získava celé pobrežie Rižského a Fínskeho zálivu: na základe Nystadského mieru (1721) sa jeho súčasťou stala časť Karélie s Vyborgom, Ingria, Estónsko (s Narvou a Revalom), Livónsko (s Rigou). V r. 1721 Senát (najvyšší štátny orgán) slávnostne vyhlásil Petra I. za Imperátora. Rusko sa stáva aktívnym aktérom európskej politiky (А.С. Пу́шкин: «Пётр проруби́л окно́ в Евро́пу»).

Petrove reformy

S Petrom Veľkým je spojovaná i rozsiahla reforma štátnej správy: najvyšším orgánom po cárovi sa stáva Vládnuci senát (1711), Príkazy sa reformujú a vznikajú výkonné kolégiá (1718), územie Ruska je rozdelené na 8 gubernií (1708), neskôr 50 provincií (1719); po smrti patriarchu Adriána (1700) Peter vzal majetok patriarchátu pod štátnu kontrolu (zoštátnil), kňazi i mnísi sa stali platenými zamestnancami štátu, v r. 1721 bolo na riadenie cirkevných záležitostí zriadené Duchovné kolégium , to neskôr premenované na Najsvätejší vládnuci Synod. Pokračuje v snahách svojich predchodcov (za Fiodora bolo definitívne zrušené „miestničestvo“), ruší odmeňovanie šľachty pozemkami, ale zavádza platené funkcie – dedičnú šľachtu nahradzuje služobnou, pričom postup kariérneho rastu vo vojenských i občianskych funkciách je presne stanovený Tabuľkou hodností. Peter je tiež „otcom“ ruskej tajnej polície – v r. 1695 zakladá na vyšetrovanie politických zločinov Preobraženský príkaz, od r. 1718 sa týmto zaoberá Tajná kancelária. V oblasti priemyslu a obchodu podporuje rozvoj manufaktúrnej výroby: povoľuje manufaktúram kupovať dediny i so sedliakmi, z ktorých sa stávajú priemyselní nevoľníci (1721), podporuje výstavbu hutných závody na Urale.

V r. 1722 vydáva zákon o nástupníctve (svojho syna Alexeja nechal za zradu popraviť), podľa ktorého si svojho následníka vyberá vládnuci monarcha. Sám však túto možnosť využiť nestihne: keď v r. 1725 náhle zomiera otázka následníctva ostáva nevyriešená.

Vedomosti

16. decembra 1702 vydal Peter I. cársky výnos o vydávaní tlačeného periodika zameraného na propagáciu cára, jeho reforiem, diplomatických a vojnových úspechov: „... что́бы те чертежи́ и кни́ги напеча́таны бы́ли к сла́ве на́шему, вели́кого госуда́ря, на́шего ца́рского вели́чества превысо́кому и́мени и всему́ на́шему росси́йскому ца́рствию меж европе́йскими мона́рхи цвету́щей, наи́вяшей похвале́ и о́бщей наро́дной по́льзе и прибы́тку“.

Prvým redaktorom Vedomostí sa stal riaditeľ novozriadeného Tlačového dvora Fiodor Polikarpov. Pôvodne vychádzali v Moskve ako Ведомости Московского государства (neskôr Ведомости Московские), od roku 1711 ako Российские ведомости súbežne v Moskve i v Sankt-Peterburgu, od roku 1719 len v hlavnom meste. Nemali stabilný formát (pôvodne 1/12 listu), náklad ani periodicitu, do februára 1710 boli tlačené staroslovanskou cyrilikou, neskôr tzv. občianskym písmom («граждáнкой») – cyrilika sa využívala už len na zdôraznenie dôležitých správ, rovnako ako farebná tlač (prvý odsek listu Petra I. o víťazstve nad Švédmi pri Poltave bol tlačený rumelkou). Po smrti Petra Veľkého (1725) postupne zanikajú, novinová tlač prechádza do výlučnej kompetencie Akadémie vied a neskôr i Moskovskej univerzity.

Obdobie palácových prevratov (1725-1762)

Po smrti Petra dôležitú úlohu v rozhodovaní zohráva dvorská služobná šľachta, favoriti a obľúbenci, ktorí majú vplyv na výber nového monarchu a snažia si zabezpečiť svoje rozhodujúce postavenie. Tak za Kataríny I. (1725-1727, manželka Petra I.) je faktická moc sústredená v Najvyššej tajnej rade, ktorú tvoria vplyvní zástupcovia starých rodov (Dmitrij M. Golicyn, Ivan A. Dolgorukij) i za Petra povýšené osoby (Alexander D. Menšikov a i.); tejto podliehali ako Senát, tak i kolégiá. Po krátkej vláde vnuka Petra I. – 12 ročného Petra II. (1727-30; ním vymiera rod Romanovcov po meči), je Najvyššou radou na trón povolaná kurlandská vojvodkyňa Anna Ivanovna (1730-1740; dcéra brata Petra I. – Ivana), ktorá je donútená akceptovať tzv. Mitavské podmienky, obmedzujúce autokratickú vládu monarchu (všetky rozhodnutia musia byť so súhlasom rady). Po nástupe na trón ich (s podporou palácovej gardy) vyhlásila za neplatné, Radu zrušila a jej členov potrestala; skutočná moc sa presunula do rúk jej obľúbenca Birona („bironovščina“). Za svojho nástupcu určila novonarodeného syna svojej netere, ktorý bol po jej smrti ako Ivan VI. (3 mesačné dieťa) vyhlásený za cára, po sprisahaní proti regentovi Bironovi bola za vladárku vyhlásená jeho matka – Anna Leopoldovna (1741), no už 25.11.1741 počas gardového sprisahania boli Anna i Ivan uväznení (za Kataríny II. bol r. 1764 Ivan zavraždený) a za cárovnú vyhlásená dcéra Petra I. – Alžbeta I. (1741-61). Alžbeta za svoju podporu udelila šľachte nové výsady a prakticky sa dištancovala od štátnych záležitostí. Za jej panovania sa Rusko aktívne zapojilo do sedemročnej vojny proti Prusku (na strane Márie Terézie): v roku 1760 ruské vojská obsadili Berlín, no po jej smrti jej synovec, ako nový cár Peter III. (1761-1762), uzavrel s Fridrichom II., ktorého obdivoval, prímerie. Reakciou na všeobecnú nespokojnosť s vládou Petra III. bol prevrat gardových dôstojníkov, ktorý 28.6.1762 priviedol na trón jeho manželku Sofiu Anhalt-Zerbstskú – Katarínu II.

Katarína II. Veľká (1762-1796)

Katarína vošla do ruských dejín ako osvietenecká panovníčka a bola považovaná za jednu z najvzdelanejších žien svojej doby: dopisovala si s Voltairom a francúzskymi encyklopedistami, napísala autobiografické Zápisky, vydávala viaceré časopisy («Вся́кая вся́чина» a pod.), v ktorých publikovala svoje články. V čase panovania Kataríny II. vznikali po celom Rusku zdravotnícke zariadenia, školy, imperátorka založila prvé ústavy pre vzdelávanie žien, v r. 1783 bola založená Ruská akadémia pre štúdium rodného jazyka, na čele ktorej bola kňažná A. R. Daškovová.

V oblasti vnútornej politiky sa na jednej strane snažila posilniť samoderžavie a obmedziť moc vyššej aristokracie a gardy: napr. r. 1763 odobrala Senátu zákonodarné funkcie a zmenila ho na súdnu a kontrolnú inštanciu. V r. 1764 bola vytvorená Komisia pre vypracovanie nových zákonov, pričom samotná cárovná vydala Inštrukcie, inšpirované osvieteneckými ideálmi, ktorými sa komisia mala riadiť. Pod zámienkou začiatku vojny s Tureckom ju r. 1768 rozpustila. V r. 1775 Katarína uskutočnila rozsiahlu reformu miestnej správy: vzniklo 50 gubernií, tieto boli delené na újazdy na čele s kapitánmi, t.j. policajními náčelníkmi a porotcami, ktorých spomedzi seba volili šľachtici (organizovaní v šľachtických združeniach); rovnako bola obmedzená kozácka samospráva na ukrajinských územiach a zničené zvyšky Záporožskej Seče. Na druhej strane za jej vlády došlo k ďalšiemu posilneniu šľachty, keď na začiatku vlády zákonom o „slobode šľachty“ zrušila povinnú službu šľachticov v armáde a v občianskych úradoch, a r. 1785 „Darovacou listinou“ garantovala právo šľachty na držanie pôdy a nevoľníkov, ako i jej ďalšie výsady (oslobodenie od telesných trestov, od dane z hlavy a i.). Zosilnenie nevoľníctva vyvolalo viaceré roľnícke vzbury, najväčšou z nich bolo povstanie pod vedením Jemeliana Pugačova„roľnícka vojna“ (1773-1775).

Prístup k Čiernemu moru

Katarína II. úspešne pokračovala v zahraničnej politike Petra I.: v snahe zabezpečiť Rusku bezpečný prístup k Baltskému a Čiernemu moru spočiatku podriadila Poľsko ruskému vplyvu, neskôr využila jeho vnútorné problémy a pripojila značnú časť jeho územia k Rusku (3 delenia – spolu s Habsburgskou monarchiou a Pruskom), po viacerých vojnách s Tureckom (1768-1774, 1787-1791) získala kraje medzi Dneprom – Dnestrom – Južným Bugom, Krym (Tavridu), Novorusko, právo slobodnej plavby po Čiernom mori a cez čiernomorské úžiny Bospor a Dardanely. V rusko-tureckých vojnách sa naplno prejavili vojenské schopnosti vynikajúcich vojvodcov tzv. katarínskej gardy: Grigorija A. Potemkina, Alexandra V. Suvorova, Michaila I. Kutuzova, admirála Fiodora F. Ušakova,  a i.

Po vypuknutí Francúzskej revolúcie (1789) došlo v Rusku k zastaveniu všetkých reformných pokusov, bolo zakázané cestovať do zahraničia, bol zavedený zákaz dovozu kníh, Rusko aktívne prijímalo francúzskych emigrantov, a prenasledovalo vlastných voľnomyšlienkárov (A. N. Radiščev, N. I. Novikov); v roku 1795 vstúpilo do protifrancúzskej koalície.

Pavol I. (1796-1801)

Po smrti Kataríny II. nastupuje na trón jej syn, ktorý vyvolal značnú nevôľu sklonom organizovať celý štátny i verejný život podľa vojenského vzoru, ako aj znovuzavedením povinnej vojenskej služby šľachty. Pokračuje vo vojne s Francúzskom (1799 – dobyté Korfu, Neapol, Rím, prechod Suvorova cez Aply), no dostáva sa do konfliktu s Rakúskom i Anglickom (Angličania obsadili Maltu a nechceli ju vrátiť Maltským rytierom, ktorých veľmajstrom bol práve ruský cár, ten dal skonfiškovať všetky anglické lode a ich náklad v prístavoch); i za pomoci anglického veľvyslanca bol proti nemu zorganizovaný prevrat a v noci z 11. na 12. marca 1801 bol zavraždený.

Па́вел I тре́бует реабилита́ции

Пётр Рома́нов

 12-ого ма́рта 1801-ого го́да в своём дворце́ был уби́т импера́тор Па́вел I. За вре́мя, проше́дшее с уби́йства, о́браз Па́вла в исто́рии меня́лся – и всё бо́льше отдаля́лся от и́стинного портре́та импера́тора.

 Не зна́ю, что напи́шут в еди́ном уче́бнике исто́рии об э́том импера́торе, но наде́юсь, всё же, напи́шут честне́е, чем дореволюцио́нные спра́вочники, кото́рые да́же его́ уби́йству посвяща́ли обы́чно одну́, официа́льно одо́бренную, но лжи́вую строку́: «В ночь с 11-ого на 12-ого ма́рта 1801-ого го́да Па́вел скоропости́жно сконча́лся в вы́строенном им Миха́йловском дворце́». Действи́тельно скоропости́жно. Действи́тельно сконча́лся. Вот то́лько о том, как «благоро́дные» дворя́не зве́рски избива́ли сапога́ми, души́ли ша́рфом и би́ли табаке́ркой в висо́к своего́ импера́тора – ни сло́ва.

Па́вел I – тот ре́дкий слу́чай, когда́ официа́льный портре́т далёк от традицио́нного пара́дного портре́та, где оригина́л стара́ются хоть ка́к-то приукра́сить. Здесь всё с то́чностью «до наоборо́т»: тако́е впечатле́ние, что над холсто́м труди́лся не придво́рный живопи́сец, а Кукрыниксы. На искове́рканном истори́ческом фо́не беспоща́дно подчёркнуты курно́сый нос, безу́мный глаз, жёсткий воротни́к пру́сского мунди́ра и карикату́рная по́за ма́ленького челове́чка, безнадёжно стара́ющегося вы́глядеть вы́ше ро́стом.

Поднима́лся про́шлым ле́том по той са́мой ле́стнице, по кото́рой в ту ма́ртовскую ночь поднима́лись и загово́рщики. Э́то ле́стница – еди́нственный свиде́тель преступле́ния. Да́же ко́мнаты, где уби́ли Па́вла, уже́ нет. До 1917-ого го́да о Па́вле стара́лись забы́ть, как и о други́х скеле́тах в монархи́ческом шкафу́, а по́сле 1917-ого на́шу исто́рию интересова́ли в основно́м кла́ссовые бои́. Вот и оста́лся в на́шей па́мяти Па́вел ходя́чим анекдо́том. И́ли того́ ху́же: сумасше́дшим. Поэ́тому и прошу́: е́сли уж мы пыта́емся сего́дня провести́ не́кую реви́зию оте́чественной исто́рии, то на́до по-но́вому взгляну́ть и на фигу́ру Па́вла. Он уже́ давным-давно́ терпели́во стои́т в о́череди на реабилита́цию.

Вопро́сы возника́ют сра́зу же, как то́лько от официо́за перехо́дишь к архи́вам. Оди́н из воспита́телей Па́вла – Поро́шин, чья высо́кая репута́ция не оспа́ривается нике́м, отмеча́л в своём дневнике́:

«Е́сли бы Его́ Вели́чество челове́к был партикуля́рный и мог совсе́м преда́ться одному́ то́лько математи́ческому уче́нию, то бы по остроте́ свое́й весьма́ удо́бно быть мог на́шим росси́йским Паска́лем». Да́же е́сли допусти́ть, что воспита́тель не вполне́ объекти́вен, всё равно́ очеви́дно, что хотя́ бы в э́той о́бласти дела́ у молодо́го Па́вла шли не так пло́хо. Друго́й очеви́дец, гварде́йский офице́р Саблуко́в: «Па́вел знал в соверше́нстве языки́: славя́нский, ру́сский, францу́зский, неме́цкий, име́л не́которые све́дения в лати́нском, был хорошо́ знако́м с исто́рией и матема́тикой; говори́л и писа́л весьма́ свобо́дно и пра́вильно на упомя́нутых языка́х». Что́бы прили́чно вы́учить перечи́сленные вы́ше языки́, ну́жно быть ли́бо спосо́бным, ли́бо хотя́ бы трудолюби́вым челове́ком, но уж то́чно не тупова́тым обо́лтусом, на что открове́нно намека́ет, говоря́ о Па́вле, официа́льная исто́рия.

Са́мые до́брые о́тзывы и в зарубе́жной пре́ссе. По́сле пое́здки Па́вла в Евро́пу – в ту по́ру всё ещё насле́дника, незако́нно лишённого ма́терью насле́дства. Газе́та «Меркур де Франс» пи́шет: «Ру́сский князь говори́т ма́ло, но всегда́ кста́ти, без притво́рства и смуще́ния и не стремя́сь льстить кому́ бы то ни́ было». Са́мое прия́тное впечатле́ние Па́вел произвёл и на литера́торов. Кста́ти, его́ прие́здом в Пари́ж уда́чно воспо́льзовался Бомарше́. Благодаря́ его́ проте́кции францу́зский коро́ль согласи́лся прослу́шать чте́ние пье́сы «Жени́тьба Фигаро́». О́ба зна́тных слу́шателя оста́лись дово́льны. Так что крёстным отцо́м знамени́того Фигаро́ явля́ется Па́вел.

(...)

Е́сли ко всем приведённым (и не приведённым, в си́лу форма́та статьи́) свиде́тельствам отнести́сь с приди́рчивостью, то есть, все до́брые слова́ о нём, как говори́тся, подели́ть на два, то и в тако́м слу́чае «э́тот» Па́вел да́же отдалённо не напомина́ет того́ Па́вла, о кото́ром повеству́ет ру́сская исто́рия. Оди́н образо́ван, умён, ве́сел, облада́ет то́нким вку́сом, лю́бит Фра́нцию. Друго́й – недалёк, мра́чен, зло́бен, прусса́к по нату́ре. Са́мую справедли́вую оце́нку Па́влу дал Васи́лий Ключе́вский, кста́ти, обы́чно весьма́ стро́гий к ру́сским госуда́рям. Как заме́тил исто́рик: «Инсти́нкт поря́дка, дисципли́ны и ра́венства был руководя́щим побужде́нием дея́тельности э́того импера́тора, борьба́ с сосло́вными привиле́гиями – его́ гла́вной зада́чей».

(...)

(http://www.aif.ru/society/opinion/pavel_i_trebuet_reabilitacii)

Alexander I. (1801-1825)

Nový cár si bol vedomý potreby určitých reforiem, ktoré mali slúžiť ako prevencia pred prípadnou revolúciou v Rusku. V prvých rokoch jeho vlády si zachovával značný vplyv krúžok cárových „mladých priateľov“ (P. A. Stroganov, N. N. Novosiľcev, V. P. Kočubej, A. A. Čarto-ryjskij), ktorý tvoril „Tajný výbor pre zostavovanie návrhov štátnych reforiem“ («Негла́сный комите́т»): boli zrušené reštrikčné opatrenia z predchádzajúcej doby, oslabená cenzúra, prijaté nariadenie o „slobodných roľníkoch“, ktoré umožňovalo za výkup prepúšťať nevoľníkov, zriadené ministerstvá, uskutočnené školské reformy (r. 1804 bola zavedená autonómia univerzít, r. 1805 – založené Kazanská a Charkovská univerzita a i.).

Alexander obnovil priateľské spojenectvo s Anglickom a spolu s Rakúskom a Pruskom vstúpil do protinapoleonovskej koalície, kde však nedosiahol žiadnych významnejších úspechov (2.12. 1805 – porážka pri Slavkove, 1807 – pri Friedlande). V júni 1807 v Tylzite uzavrel s Napoleonom spojeneckú mierovú zmluvu, uznal jeho výboje a pripojil sa ku „kontinentálnej blokáde“ proti Anglicku.

„Tajný výbor“, vystupujúci proti spojenectvu s Napoleonom bol rozpustený; dôverným radcom cára a štátnym tajomníkom sa stal profrancúzsky M. M. Speranskij. V rámci „veľkej obnovy“ (nazval ju „perestrojkou“) navrhoval, vo svojom Úvode k zbierke štátnych zákonov (1609), povolať do Štátnej dumy majetných ľudí (bez ohľadu na ich spoločenské postavenie): všetci majitelia nehnuteľností mali voliť oblastnú (volostnú) dumu, tie – zástupcov do okresných, okresné – do gubernských a tie zasa do Štátnej dumy; bez Štátnej dumy a Štátnej rady by nebolo možné ustanoviť žiaden zákon, výkonná moc mala byť v rukách ministrov zodpovedných Štátnej dume. Alexander všetky plány na konštitučnú reformu zamietol, len v r. 1810 utvrdil Štátnu radu, menovanú cárom (ako poradný zbor – existovala do 1906).

Spojenectvo s Napoleonom Alexander využil na získanie ďalšieho územia: po vojne so Švédskom (1808-1809) získal Fínske veľkokniežatstvo, vo vojne s Tureckom (1806-1812) nakrátko obsadil podunajské kniežatstvá, získal Besarábiu a Turecký súhlas s protektorátom nad Gruzínskom (pripojené ešte v r. 1801). V r. 1811 vrcholia rozpory s Napoleonom ohľadne poľskej otázky, nedodržiavania colnej blokády a pod.

Vlastnenecká vojna r. 1812

12.(24.) júna 1812 Napoleonovа „Veľká armáda“ začala ťaženie do Ruska («Оте́чественная война́ 1812 года»), pri ktorej ruské velenie (Michail I. Kutuzov) zvolilo taktiku spálenej zeme: po ústupe do vnútra krajiny a nerozhodnej bitke pri Borodine (26.8. (7.9)), sa Napoleonovi podarilo obsadiť Moskvu. Tú zachvátili požiare (dodnes sa vedú spory o ich príčine), Alexander odmietol všetky mierové návrhy, 6.10. sa Napoleon z Moskvy začal sťahovať, pričom bol (útokmi pravidelnej armády i partizánskymi jednotkami) donútený ustupovať cez zničené územie. V januári 1813 vstúpila ruská armáda na územie Poľska a Pruska, zúčastnila sa v „bitke národov“ pri Lipsku (16.-19.10.1813) a v marci 1814 armáda spojencov na čele s A1exandrom I. vstúpila do Paríža.

Svätá aliancia

Na následnom Viedenskom kongrese (1814-1815), bolo Poľské kráľovstvo – „Kongresovka“ – na večné časy pripojené k Rusku (podľa „Konštitučnej charty“ sa cár stal dedičným kráľom Poľského kráľovstva, ktoré v jeho mene spravuje námestník, návrhy zákonov predložené cárom prerokúva snem kráľovstva). Rusko sa stalo jednou z rozhodujúcich veľmocí. Na návrh ruského panovníka bola sformovaná „Svätá aliancia“ («Свяще́нный сою́з») kontinentálnych panovníkov, ktorá mala za cieľ bojovať proti akýmkoľvek zmenám monarchistického štátneho poriadku, proti hrozbe revolúcií. Aliancia neskôr aktívne zasiahla v Taliansku, Španielsku, Uhorsku; Rusko si vyslúžilo prívlastok „žandár Európy“ («жанда́рм Евро́пы»).

V samotnom Rusku sa po víťazstve nad Napoleonom začína vo vnútronej politike výrazne presadzovať cárov priateľ a radca, minister vojenstva A. A. Arakčejev (podľa neho je toto obdobie označované ako „arakčejevčina“): v spoločnosti dominuje samovoľnosť, krutosť, kontrola polície, úplatkárstvo, pätolízačstvo, podplácanie, náladové vymenovávanie a odvolávanie gubernátorov.

Decembrové povstanie 1825

Po napoleonských vojnách sa v Rusku začínajú formovať mnohé tajné i polotajné spolky pokrokovej šľachty, ktoré „nachádzajú“ príčiny všetkých vnútorných neporiadkov v nevoľníctve a cárskom samoderžaví („Zväz spásy“, „Zväz blahobytu“, „Južný spolok“, „Severný spolok“). Tieto využijú nie celkom jasnú situáciu, ktorá vznikne v novembri 1825 po náhlej smrti Alexandra I. v Taganrogu, na vyvolanie povstania. 14.(26.) decembra 1825 členovia Severného spolku vyviedli na Senátne námestie v Sankt Peterburgu vojenské jednotky (3000 vojakov) v snahe zabrániť Senátu prisahať vernosť novému cárovi, kým ten neprisľúbi krajine ústavu. Mikuláš (jeho starší brat Konštantín sa ešte za života Alexandra vzdal trónu) si prezieravo zabezpečil prísahu štátnych orgánov ešte v predošlú noc, nechal zatknúť vodcov povstania a zhromaždené vojsko rozstrieľať. 13. júla 1826 boli ideológovia a vodcovia decembrového povstania P. I. Pesteľ, K. F. Rylejev, P. G. Kachovský, S. I. Muraviov-Apostol, M. P. Bestužev-Riumin popravení, viacerí ďalší odsúdení na nútené práce na Sibíri. Do dejín Ruska navždy vošli pod menom „dekabristi“ («декабри́сты»).

Mikuláš I. (1825-1855)

Za vlády Mikuláša I. dochádza k upevnenie samoderžavia a celkovému zosilneniu policajno-byrokratického aparátu: je vytvorené III. oddelenie cárskej kancelárie (1826), ktoré má za úlohu viesť politické vyšetrovanie, v r. 1836 je pri ňom vytvorená osobitá jednotka žandárov na vyšetrovanie a potláčanie akýchkoľvek antimonarchistických hnutí; štát posilňuje svoju kontrolu aj nad univerzitami – podľa nového univerzitného štatútu (1835) sú tieto podriadené dozorcom učebných oblastí, sú zavedené uniformy, bohoslovie sa stáva povinným predmetom na všetkých fakultách, prístup k vyššiemu vzdelaniu je obmedzený majetkovým cenzom. Akousi štátnou ideológiou sa stáva „teória oficiálnej národnosti“ ministra osvety S. S. Uvarova – „pravoslávie, samoderžavie, národnosť“.

Slavjanofili a západníci

Okolo roku 1840 sa, ohľadom otázky historického smerovania a perspektív vývinu Ruska, vyhraňujú dva literárno-politické smery – slavjanofili a západníci: podľa slavjanofilov (A. S. Chomjakov, I. V. Kirejevskij, K. S. Aksakov, I. S. Aksakov, J. F. Samarin a i.) je pre Rusko charakteristická svojrázna cesta vývinu, ktorej základom má byť ruská dedinská občina; podľa západníkov (P. J. Čaadajev, I. A. Gagarin, V. S. Solovjov, I. S. Turenev, V. G. Belinskij, A. I. Gercen a i.) existujú spoločné zákonitosti vývinu s Európou, preto je pre Rusko životne dôležité zblíženie s vyspelými krajinami západnej Európy.

Krymská vojna

Za vlády Mikuláša I. Rusko definitívne dobíja Kaukaz, pomáha rakúskemu cisárovi spacifikovať odbojné Uhorsko, no dostáva sa do sporu s Anglickom a Francúzskom o vplyv na upadajúcu Osmanskú ríšu, ktorý vyvrcholil Krymskou vojnou (1853-56). Následkom Parížskeho mieru (1856) Rusko stratilo svoje postavenie v európskej politike: bolo zbavené práva mať v Čiernom mori, ktoré je vyhlásené za neutrálne územie, vojnové lode a na pobreží vojenské pevnosti, južná Besarábia pripadla Turecku.

Покры́мсали

Во́семь ми́фов о Кры́мской войне́

 160 лет наза́д, в феврале́ 1856-о́го го́да, зако́нчилась Кры́мская война́. Да́же по проше́ствии полу́тора с ли́шним веко́в оди́н из крова́вейших междунаро́дных конфли́ктов опи́сывают мифологи́ческими констру́кциями времён Э́нгельса и Пальмерсто́на. Ми́фы позапро́шлого столе́тия оказа́лись чрезвыча́йно живу́чими. (…)

Война́ начала́сь и́з-за стремле́ния Никола́я к разде́лу Осма́нской импе́рии

С 1853-ьего го́да Никола́й I шёл на обостре́ние отноше́ний с Ту́рцией, жела́я захвати́ть черномо́рские проли́вы, а то и присоедини́ть европе́йскую часть Ту́рции. Ряд исто́риков пря́мо ука́зывают на то, что то́чкой отсчёта конфли́кта ста́ло предложе́ние Никола́я I англи́йскому послу́ Сеймуру от 9-ого января́ 1853-ьего го́да о разде́ле Ту́рции.

Исто́чники э́ту ве́рсию опроверга́ют: царь, напро́тив, заяви́л, что наме́рен защища́ть форма́льную территориа́льную це́лостность Ту́рции на Балка́нах, равно́ как и принадле́жность ей Босфо́ра и Дардане́лл. От брита́нской стороны́ он хоте́л лишь гара́нтий того́, что А́нглия не отберёт у Ту́рции проли́вы. Взаме́н Никола́й I предлага́л Ло́ндону Еги́пет и Крит: импера́тор то́чно угада́л жела́ния брита́нцев, хотя́ и немно́го поскупи́лся. В тече́ние 30 лет по́сле э́того Брита́ния захвати́ла Еги́пет и Кипр, о́стров покрупне́е Крита.

В брита́нском переска́зе говори́тся о наме́рении Никола́я установи́ть протектора́т над христиа́нскими областя́ми европе́йской Ту́рции. Но царь неоднокра́тно подчёркивал, что с 1830-ых годо́в не плани́ровал присоединя́ть к Росси́и «ни вершка́ земли́», объясня́я э́то про́сто: «Я уже́ два ра́за мог овладе́ть Константино́полем и Ту́рцией… Каки́е вы́годы от завоева́ния Ту́рции произошли́ бы для на́шей ма́тушки-то Росси́и?»

Бо́лее реалисти́чно причи́ны войны́ опи́сывают по́здние за́падные исто́рики: Брита́ния и Фра́нция рассчи́тывали осла́бить влия́ние Росси́и на Евро́пу.

Росси́я была́ гото́ва к войне́ с Ту́рцией, но не с А́нглией и Фра́нцией

Мне́ние о том, что ту́рки бы́ли второсо́ртным проти́вником, до сих пор преоблада́ет. Штамп э́тот сформирова́лся потому́, что с XIX-ого ве́ка все кру́пные во́йны с ту́рками вели́сь то́лько Росси́ей, кото́рая их выи́грывала.

Одна́ко бо́лее внима́тельный ана́лиз э́тих конфли́ктов не выявля́ет сла́бости Ту́рции. Во всех русско-туре́цких во́йнах XIX-ого ве́ка соотноше́ние поте́рь для ру́сской а́рмии бы́ло ху́же, чем в войне́ 1812-ого го́да, но никто́ не называ́ет а́рмию Наполео́на второсо́ртной. Русско-туре́цкие бои́ Кры́мской войны́ произво́дят тако́е же впечатле́ние. На европе́йском теа́тре ру́сским не удалось одержа́ть ни одно́й побе́ды над ту́рками. И в Закавказье ту́рки показа́ли себя́ чрезвыча́йно боеспосо́бным проти́вником: две крупне́йшие побе́ды над ни́ми обошли́сь ру́сским войска́м в 15 и 17 проце́нтов ли́чного соста́ва. Тако́й же проце́нт поте́рь понесла́ от европе́йцев а́рмия Ме́ншикова в разгро́ме при Альме.

(...)

«Солда́ты с голово́й льва, офице́ры с голово́й осла́ и генера́лы без головы́»

Э́ту хлёсткую характери́стику ру́сской а́рмии времён Кры́ма вы́дали ещё францу́зы, штурмова́вшие Севасто́поль, и на пе́рвый взгляд она́ куда́ бли́же к и́стине, не́жели ходу́льное представле́ния о том, что крепостни́ческая Росси́я проигра́ла вое́нно-технологи́ческую го́нку стра́нам За́пада.

В са́мом де́ле, мно́гие реше́ния ру́сского генералите́та вызыва́ют недоуме́ние. Меншиков, име́я в Крыму́ сто́лько же солда́т, ско́лько проти́вник, собра́л для би́твы при Альме лишь часть из них, да и из тех полови́на всё сраже́ние простоя́ла на ме́сте, не уча́ствуя в бою́. Не совсе́м поня́тно и то, почему́ он исключа́л вероя́тность вы́садки деса́нта сою́зников в сентябре́ 1854-ого го́да, и́з-за чего́ препя́тствовал укрепле́нию Севасто́поля и да́же организа́ции элемента́рной морско́й разве́дки.

Одна́ко тео́рия «генера́лов без головы́» име́ет свои́ сла́бые места́. Генера́лы Шильдер, Лидерс, Редигер, Дибич, Муравьёв, Бебутов и Заво́йко бы́ли исключи́тельно компете́нтными, и служи́ли они́ во́все не у сою́з-ников. Все успе́шные сраже́ния ру́сской а́рмии распределены́ на ка́рте той войны́ вполне́ единообра́зно: вне европе́йской ча́сти страны́. Всё э́то заставля́ло ещё дореволюцио́нных исто́риков (…) выдвига́ть мне́ние, что в сре́днем вое́нные спосо́бности команди́ра того́ вре́мени бы́ли пря́мо пропорциона́льны расстоя́нию от его́ ме́ста слу́жбы до вы́сшего руково́дства.

(...)

(https://lenta.ru/articles/2016/02/21/crimean/)

Alexander II. (1855-1881)

V snahe o anuláciu potupného Parížskeho mieru nový cár Alexander II. mení radikálne vektory dovtedajšej zahraničnej politiky („zrada Rakúska“ počas vojny) a nadväzuje užšiu spoluprácu s Pruskom, podporuje jeho zjednocovacie úsilie v Nemecku na úkor rakúskych ašpirácií. Po porážke Francúzska Pruskom pri Sedane v r. 1870 Rusko prestalo dodržiavať viaceré obmedzujúce ustanovenia Parížskej dohody, ich neplatnosť následne potvrdil, napriek odporu Anglicka i Londýnsky kongres veľmocí (1871). V r. 1873 vzniká aliancia troch cisárov (ruského, nemeckého a rakúskeho), no i naďalej vznikajú vážne spory s Rakúskom ohľadom balkánskej otázky.

„Zmarené víťazstvo“

V rokoch 1877-1878 vedie Rusko ďalšiu vojnu s Tureckom: na základe San-Stefanského mieru získava Rusko územie pri ústi Dunaja, Turecko muselo uznať nezávislosť Srbska, Čiernej Hory a Rumunska, vzniká Bulharské kniežatstvo. Pod tlakom Anglicka a Rakúska sa na Berlínskom kongrese (1878) závery tohto mieru revidovali: Bosnu a Hercegovinu okupovalo Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko bolo rozdelené na dve časti – na severe vzniklo autonómne Bulharské kniežatstvo, juh (Východná Rumélia) ostal časťou Turecka, južná časť ústia Dunaja bola postúpená Rumunsku, Rusku sa vrátila južná Besarábie, Batumi a Kars. V ruskom tábore prevládlo sklamanie zo „zmareného víťazstva“, ktoré sa neskôr prejavilo v ráznom odklone od dovtedajších spojencov v prospech francúzsko-anglického spojenectva.

Liberalizačné reformy

Vo vnútornej politike je obdobie vlády Alexandra II. charakteristické rozsiahlou reformnou činnosťou v oblasti zemskej a mestskej správy (vznikli voliteľné zemstvá a mestské rady), súdnictva (zaviedli sa verejné súdy, ústne vyšetrovanie a vypočúvanie na súde, porotné súdy, zmierčie súdy a i.), školstva (univerzity získali širokú autonómiu, zaviedla sa voliteľnosť rektora, dekanov, profesorov, školy mali právo nakladať s financiami podľa svojho uváženia), armády (bola zavedená šesťročná všeobecná všestavovská vojenská povinnosť mužov starších ako 21 rokov), bola zrušená predbežná cenzúra tlače a kníh (1865).

Za najdôležitejšiu reformu alexandrovského obdobia je považované zrušenie nevoľníctva. Na základe cárskeho manifestu z 19.2.1861 a Nariadenia o úprave pomerov roľníctva sa každý roľník stal osobne slobodným, pričom osobná závislosť na vlastníkoch pôdy (statkároch) bola zamenená na hospodársku: za používanie pôdy mal jej nájomca alebo platiť nájomné, alebo robotovať dovtedy, kým si pozemok neodkúpi. V r. 1881 stanovil zákon povinný predaj prenajímanej pôdy a časť z nej vykúpil i štát (roľníci boli povinní vrátiť pôžičku i s úrokmi v priebehu 49 rokov). Na väčšine územia sa roľníci nestali súkromnými vlastníkmi, ale pôda prešla do vlastníctva celej občiny, stala sa spoločným majetkom obce, ktorá ju prideľovala na užívanie jednotlivým roľníkom (časté bolo jej opätovné prerozdeľovanie, preto nebol veľký záujem do nej investovať); za platenie daní a výkupu navzájom ručili všetci členovia obce svojím majetkom («кругова́я пору́ка»).

Roznočinci

V 60.-70. rokoch 19. stor. sa aktivizuje pôsobenie tzv. roznočinskej inteligencie (z rôznych pomerov), mládež sa výrazne radikalizuje i pod vplyvom ideí (socialistických a pod.) zo zahraničia. Nespokojnosť s nedôsledným riešením roľníckej otázky vyjadrujú skupiny „narodnikov“ („narod“ = ľud): tí, ktorí unikli zatknutiu založili v r. 1874 centrálnu tajnú organizáciu Pôda a sloboda („Zemľa i voľa“), ktorá presadzovala okamžité zrušenie statkárskeho vlastníctva pôdy a jej odovzdanie roľníkom). Po neúspechoch agitačného „chodenie medzi ľud“ a vnútorných sporoch sa v r. 1879 organizácia rozpadla, pričom umiernenejšie krídlo, t.j. stúpenci starých foriem národníctva vytvorili skupinu „Čornyj peredel“ (t.j. rozdelenie tzv. „čiernej zeme“ – pôdy patriacej štátu), a radikálny prívrženci skupinu „Vôľa ľudu“ („Narodnaja voľa“; na čele A. I. Žeľabov, S. L. Perovská, V. N. Finger), ktorá hodlala dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom teroru voči predstaviteľom moci; teror mal byť „spúšťačom“ masového hnutia nespokojných. Po viacnásobných neúspešných pokusoch sa im 1.3.1881 podaril atentát na cára.

Alexander III. (1881-1894)

Nový cár hneď po nástupe na trón zastavil všetky pripravované reformy a 29.4.1881 vydal manifest o samoderžaví, ktorým odmietol akékoľvek zmeny existujúcich pomerov. Celá vnútorná politika Alexandra III. bola formovaná pod silným vplyvom ministra vnútra D. A. Tolstého a hlavného prokurátora Synodu K. P. Pobedonosceva: boli rozšírené právomoci polície, zavedená cenzúra, zrušená sloboda univerzít, obmedzené vzdelávanie žien i detí z nižších vrstiev (tzv. zákon o kuchárkiných deťoch), zosilnená asimilačná politika vo vzťahu k neruským národom (zákaz vydávať knihy v ukrajinčine, bieloruštine a litovčine), v r. 1881 vypukli na Ukrajine štátom tolerované protižidovské pogromy. Za vlády Alexandra bolo pripojením Turkmenistanu (1884) a dobytím pevnosti Kuška (1885) zavŕšené pripojenie strednej Ázie a sformované nové medzinárodné rozloženie síl v Európe – zblíženie Ruska s Francúzskom (1891-1893) a s Anglickom.

Mikuláš II. (1894-1917)

Posledný ruský cár, napriek získanému vynikajúcemu vzdelaniu, nedisponoval osobnostnými vlastnosťami, potrebnými v tak zložitých časoch. Vďaka svojej slabej vôlinestálosti v názoroch a rigidnej viere v dokonalosť samoderžavia, nebol schopný adekvátne reagovať na výzvy doby, čo v konečnom dôsledku priviedlo monarchiu k zániku.

Samotná korunovácia Mikuláša I. za cára bola poznačená katastrofou, keď počas korunovačnej slávnosti na Chodynskom poli pri Moskve (1896) v dave zahynulo takmer 1400 ľudí a rovnaký počet ich bolo zranených. Konzervativizmus politického systému, ktorý nezodpovedal novým ekonomickým požiadavkám, spojeným s výrazným priemyselným rastom (dosiahnutým vďaka reformám ministra financií S. J. Vitteho), neriešená agrárna otázka i postavenie novovzniknutého proletariátu, ekonomické problémy, ktoré vznikli po neúspešnej Rusko-japonskej vojne (1905) sa prejavili vo všeobecnej nespokojnosti širokých vrstiev obyvateľstva.

Konštitučná monarchia

Po „krvavej nedeli“ (9.1.1905), kedy cár nechal pred Zimným palácom rozstrieľať demonštráciu s petíciou za zlepšenie pracovných a materiálnych podmienok pracujúcich (na čele s popom G. A. Gaponom; 1500 mŕtvych) zachvátila Rusko vlna štrajkov a povstaní (napr. na krížniku Poťemkin). Po veľkom všeobecnom celoruskom štrajku vydal cár 17.10.1905 manifest O zdokonalení štátneho zriadenia, v ktorom prisľúbil niektoré politické slobody (slova, zhromaždenia, zväzov) a zvolanie zákonodarnej Štátnej dumy. Na základe tohto zákona vznikajú, resp. sa legalizujú v Rusku politické strany: socialistické – Ruská sociálno-demokratická robotnícka strana (RSDRP; 2 krídla – boľševici a menševici), Strana socialistov-revolucionárov („eseri“), Robotnícka národno-socialistická strana; liberálne – Konštitučno-demokratická strana („kadeti“), Zväz 17. októbra („októbristi“), Progresívno-ekonomická strana; konzervatívne a nacionalistické – Zväz ruského ľudu, Ruská monarchistická strana a i.

23.4.1906 boli zverejnené Základné štátne zákony Ruského impéria: imperátor už nie je „neobmedzený vládca“, ale realizuje zákonodarnú moc spolu so Štátnou radou a Štátnou Dumou; žiaden zákon nevstúpi do platnosti bez schválenia Dumou, no reálne začne pôsobiť až po prerokovaní Radou a schválení Imperátorom (veto cára bolo trvalé); len imperátorovi prislúcha právo meniť Základné zákony štátu, vláda sa zodpovedá len jemu, cár môže Dumu rozpustiť, resp. zastavovať jej prácu („vyhlásiť prázdniny“) a počas obdobia keď nezasadá môže vydávať dekréty so silou zákona (po zahájení zasadnutia Dumy sú jej tieto predložené na dodatočné schválenie). Je zreorganizovaná aj Štátna rada – polovicu jej členov menuje cár, polovicu delegujú šľachtické spoločenstvá, duchovenstvo, Akadémia vied a univerzity. 27.4.1906 je zahájené zasadnutie I. štátnej dumy, no už 9.7. je Duma rozpustená; podobný osud stihne ešte radikálnejšiu II. dumu (február 1907 – jún 1907); po zmenách volebného zákona v prospech bohatších statkárov a priemyselníkov je sformovaná konzervatívna III. duma (1907-1912); IV. duma (1912-1917) po vypuknutí vojny prakticky prestala zasadať a neskôr sa pod vplyvom situácie stala prakticky jedným z centier protimonarchistickej opozície.

V rokoch 1906-07 dochádza k ústupu revolučných nálad: spoločenské trenie sa usmerňuje do predvolebných bojov, zníženie sociálneho napätia na vidieku dosahuje úspešná agrárna reforma Petra A. Stolypina, ako aj ostré zákroky proti „nespokojným“.

Februárová revolúcia

Neúspechy na frontoch 1. svetovej vojny (1914-1918), znásobené hospodárskymi problémami a krízou moci v hlavnom meste (pôsobenie Rasputina) priviedla k definitívnej strate cárskej autority nielen v prostých masách, ale i v konzervatívnych kruhoch. Začiatkom roku 1917 sa prehĺbili problémy so zásobovaním miest: kvôli nedostatku chleba, špekuláciám s obilím a raste cien začali vo februári štrajky v hlavnom meste, 23.2. (8.3.) – vyšli do ulíc robotníčky a manželky robotníkov zo zatvorených továrni, 25.2. sa rozšírili štrajky a demonštrácie po celom meste, vojaci odmietli strieľať do ľudu a podporili demonštrujúcich, boli obsadené sklady zbraní a Petropavlovská pevnosť (27.2.). V ten istý deň dochádza k formovaniu nových orgánov moci: do čela Petrohradského sovietu robotníckych a vojenských zástupcov je zvolený Výkonný výbor na čele s menševikom N. Čcheidzem, zástupcom – eserom A. Kerenským (prevzal na seba funkciu zabezpečenia poriadku a zásobovania); na porade lídrov parlamentných frakcií je rozhodnuté vytvoriť Dočasný komitét Štátnej dumy na čele s M. V. Rodzjankom (ktorý prebral kontrolu nad všetkými ministerstvami).

28.2. Mikuláš odcestoval z Hlavného veliteľstva („Stavka“) do svojho sídla v Cárskom sele, no po ceste bol zadržaný revolučnými vojskami a presmerovaný do Pskova. Po konzultáciách s velením frontov 2.3.1917 podpísal svoju abdikáciu (zriekol sa trónu i v mene svojho syna) v prospech brata Michaila, ktorý však korunu odmietol a prenechal ďalšie riešenie otázky charakteru štátu na Ústavodarné zhromaždenie.

Mikuláš Romanov bol spolu s rodinou najprv internovaný v Cárskom sele, neskôr v Toboľsku, odkiaľ boli všetci v januári 1918 prevezení do Jekaterinburgu a tam 17. júla 1918 boľševikmi zastrelení.

Акт отрече́ния от престо́ла импера́тора Никола́я II

 Ста́вка

 Нача́льнику Шта́ба.

В дни вели́кой борьбы́ с вне́шним враго́м, стремя́щимся почти́ три го́да поработи́ть на́шу Ро́дину, Го́споду Бо́гу уго́дно бы́ло ниспосла́ть Росси́и но́вое тя́жкое испыта́ние. Нача́вшиеся вну́тренние волне́ния грозя́т бе́дственно отрази́ться на дальне́йшем веде́нии упо́рной войны́. Судьба́ Росси́и, честь геро́йской на́шей а́рмии, бла́го наро́да, все бу́дущее дорого́го на́шего Оте́чества тре́бует доведе́ния войны́ во что бы то ни ста́ло до побе́дного конца́. Жесто́кий враг напряга́ет после́дние си́лы, и уже́ бли́зок час, когда́ до́блестная а́рмия на́ша совме́стно со сла́вными на́шими сою́зниками смо́жет оконча́тельно сломи́ть врага́. В э́ти реши́тельные дни в жи́зни Росси́и почли́ МЫ до́лгом со́вести облегчи́ть наро́ду НА́ШЕМУ те́сное едине́ние и сплоче́ние всех сил наро́дных для скоре́йшего достиже́ния побе́ды и в согла́сии с Госуда́рственной Ду́мою, призна́ли МЫ за бла́го отре́чься от Престо́ла Госуда́рства Росси́йского и сложи́ть с СЕБЯ́ верхо́вную власть. Не жела́я расста́ться с люби́мым сы́ном НА́ШИМ, МЫ передаём насле́дие НА́ШЕ брату НА́ШЕМУ Вели́кому Князю МИХАИ́ЛУ АЛЕКСА́НДРОВИЧУ и благословля́ем Его́ на вступле́ние на Престо́л Госуда́рства Росси́йского. Запове́дуем Брату НА́ШЕМУ пра́вить дела́ми госуда́рственными в по́лном и ненаруши́мом едине́нии с представи́телями наро́да в законода́тельных учрежде́ниях, на тех нача́лах, ко́и бу́дут и́ми устано́влены, принеся в том ненаруши́мую прися́гу. Во и́мя горячо́ люби́мой ро́дины призыва́ем всех ве́рных сыно́в Оте́чества к исполне́нию своего́ свято́го до́лга пе́ред Ним повинове́нием царю́ в тяжёлую мину́ту всенаро́дных испыта́ний и помо́чь ЕМУ́, вме́сте с представи́телями наро́да, вы́вести Госуда́рство Росси́йское на путь побе́ды, благоде́нствия и сла́вы. Да помо́жет Госпо́дь Бог Росси́и.

 

г. Псков.

2-о́го ма́рта 15 час. мин. 1917 г.

НИКОЛА́Й

Мини́стр Импера́торского Двора́

Генера́л Адъюта́нт Граф Фредерикс