Ruská republika a RSFSR

Site: amos.ukf.sk
Course: Rusko: História a politický systém
Book: Ruská republika a RSFSR
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 23 April 2024, 6:25 PM

Description

študijný materiál

Ruská republika

Ani zvrhnutie monarchie nedokázalo zabrániť prehlbovaniu vnútornej krízy spoločnosti a ekonomickému úpadku; k starým neriešeným problémom (vojna, agrárna a národnostná otázka), pribudli nové – problémy štátneho usporiadania a podielu jednotlivých skupín na moci. Po februárovej revolúcii vznikli v hlavnom meste dve centrá moci. Už 2.3.1917 bola po konzultáciách Dočasného komitétu Dumy s Výkonným výborom sovietov sformovaná Dočasná vláda na čele s G. J. Ľvovom (súčasne zastával i post ministra vnútra), ktorá vyhlásila širokú amnestiu, zrušila trest smrti, deklarovala základné občianske práva a slobody, zákaz triednej, náboženskej, národnostnej diskriminácie a začala prípravu volieb do Ústavodarného zhromaždenia. Vyhlásenie o dodržiavaní vojenských spojeneckých záväzkov a pokračovaní vo vojne (tzv. Miľukovova nóta) sa so širokou podporou nestretlo a bolo, kvôli odporu Petrohradského sovietu príčinou rozpadu prvej dočasnej vlády. Oficiálne bola výkonná moc v rukách Dočasnej vlády, no reálne je táto nútená všetky svoje kroky koordinovať s Petrohradským sovietom, ako orgánom „revolučnej moci“: to sa jej darí, pokiaľ v Soviete dominujú umiernené skupiny eserov a menševikov, po návrate Vladimíra Iľjiča Lenina do Ruska v apríli 1917 však začínajú v sovietoch získavať na sile radikálnejšie skupiny (ľaví eseri, boľševici). Dočasnej vláde, ktorá všetky dôležité riešenia odsúvala na rozhodnutie Ústavodarného zhromaždenia, sa nepodarilo skonsolidovať spoločnosť, zamedziť rastu nespokojnosti v konzervatívnych i radikálnych kruhoch, masovým demonštráciám. V júli, po rozohnaní masových ozbrojených demonštrácií a represiách proti boľševikom, vypukla ďalšia vládna kríza a bola sformovaná 3. dočasná vláda na čele s eserom Alexandrom Kerenským, ktorý, po krachu tzv. Kornilovovho prevratu, 1.9.1917 vyhlásil republiku.

Корни́ловский мяте́ж, и́ли

Как генера́л попыта́лся предотврати́ть но́вую револю́цию

Пётр Рома́нов

Исто́рики по-ра́зному тракту́ют попы́тку генера́ла Корни́лова устро́ить вое́нный переворо́т в 1917-ом году́. И всё же мяте́ж не́ был продикто́ван ли́чными амби́циями его́ организа́тора. По су́ти, э́то была́ после́дняя реа́льная попы́тка предотврати́ть большеви́стский Октя́брь и сохрани́ть боеспосо́бную а́рмию для продолже́ния войны́.

На после́днем эта́пе существова́ния Вре́менного прави́тельства отча́явшийся премьер-мини́стр Алекса́ндр Ке́ренский взял курс на сепара́тный мир с Герма́нией и её сою́зниками. При э́том он не про́сто подде́рживал мир без анне́ксий и контрибу́ций, но да́же обнаро́довал росси́йские усло́вия договорённостей, кото́рые кра́йне не понра́вились Фра́нции и Великобрита́нии.

Верхо́вный главнокома́ндующий ру́сскими войска́ми генера́л от инфанте́рии Лавр Корни́лов был популя́рен в войска́х и реши́телен, ве́рил то́лько в вое́нный контро́ль над росси́йской промы́шленностью и желе́зными доро́гами, в запре́т Сове́тов и в репре́ссии про́тив большевико́в.

Е́сли англича́не и францу́зы гото́вы бы́ли приветствовать прихо́д ру́сского Бонапа́рта в лице́ Корни́лова, то США ещё не списа́ли со счётов премьер-мини́стра Вре́менного прави́тельства. Под их давле́нием на специа́льном совеща́нии диплома́тов вою́ющих про́тив Герма́нии стран бы́ло решено́ поддержа́ть Ке́ренского.

Корни́ловским мятежо́м (а та́кже выступле́нием, за́говором, восста́нием) исто́рики называ́ют попы́тку установле́ния вое́нной диктату́ры, предпри́нятую Верхо́вным главнокома́ндующим Ру́сской а́рмией Ла́вром Корни́ловым 27-31-ого а́вгуста (9-13-ого сентября́) 1917-ого го́да. Его́ войска́ дви́нулись на Петрогра́д, но бы́ли остано́влены. Мяте́ж подави́ли с по́мощью ве́рных Вре́менному прави́тельству часте́й Петрогра́дского гарнизо́на и сформиро́ванных отря́дов Кра́сной гва́рдии.

(https://ria.ru/history_video/20141117/1032225988.html)

Október 1917

V októbri kulminuje boj o moc v hlavnom meste. 12.10. je sformovaný Vojensko-revolučný výbor Petrohradského Sovietu na čele s Levom D. Trockým, ktorý po neúspešnom pokuse Dočasnej vlády o prebratie iniciatívy (jej verné jednotky zničili redakciu novín Pravda), začal 24.10. obsadzovať kľúčové pozície v meste (stanice, telegraf, mosty, elektrické stanice), vláda bola zablokovaná v Zimnom paláci, Kerenskému sa podarilo ujsť za podporou k jednotkám severného frontu. 25.10. je vo výzve Petrohradského sovietu „K občanom Ruska“ vyhlásené rozpustenie Dočasnej vlády a prechod moci do rúk Vojensko-revolučného výboru, v noci na 26.10. je vzatý pod kontrolu Zimný palác, zvyšní ministri sú zatknutí.

Vláda Sovietov

II. Celoruský zjazd Sovietov, ktorý na protest opúšťajú menševici a praví eseri, prehlasuje vytvorenie vlády Sovietov a prijíma prvé dekréty novej moci – o mieri (mier bez anexií a kontribúcií, odmietnutie všetkých tajných dohôd a dohovorov) a o pôde (zrušenie súkromného vlastníctva pôdy, zoštátnenie pôdy a surovinových zdrojov). Zjazd sa prehlasuje za najvyšší orgán moci, je zvolený Všeruský centrálny výkonný výbor ako riadiaci orgán Sovietu (má zákonodarnú i výkonnú právomoc v období medzi zjazdmi) a vytvorená nová „dočasná“ vláda – Rada národných komisárov („Sovnarkom“) na čele s V.I. Leninom, ktorá má riadiť krajinu do zvolania Ústavodarného zhromaždenia.

Boľševici po prevzatí moci začínajú realizovať svoj politický i ekonomický program: je ustanovený 8 hodinový pracovný čas, znárodnený priemysel, banky, zavedený štátny monopol na zahraničný obchod, deklarované právo národov Ruska na sebaurčenie až do oddelenia a vytvorenia samostatnej štátnosti (2.11.1917 – Deklarácia práv národov Ruska) – osamostatňuje sa Pobaltie, Fínsko, Zakaukazsko, Ukrajina a i. Súčasne sa zavádzajú i reštrikčné opatrenia proti prípadnej opozícii: Dekrétom o tlači je zakázaná opozičná tlač (27.10.), vzniká tajná polícia – ČEKA (7.12. – Všeruská mimoriadna komisia pre boj s kontrarevolúciou a sabotážou) na čele s F. E. Dzerdžinským, „nepohodlná“ inteligencia je donútená emigrovať (napr. „Parník filozofov“).

Keďže novembrové voľby do Ústavodarného zhromaždenia nesplnili očakávania boľševikov (takmer 57 % hlasov získali eseri a len 23,9% - boľševici), hneď po prvom dni zasadnutia je jeho rokovanie ukončené („Stráž je unavená“) a Konštituanta rozpustená. 10.1.1918 je na III. Celoruskom zjazde Sovietov vyhlásené vytvorenie Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR). V júli 1918 je vyhlásená Ústava RSFSR, deklarujúca, že všetka moc patrí Sovietom, ktorých úlohou je „ustanovenie diktatúry proletariátu a nemajetného roľníctva“.

„Карау́л уста́л“

 Слова́ нача́льника охра́ны Таври́ческого дворца́ матро́са Анато́лия Григо́рьевича Железняко́ва (1895–1919), обращённые к председа́телю Учреди́тельного собра́ния В. М. Черно́ву в ночь с 5-ого на 6-о́е января́ 1918-ого го́да, когда́ оно́ бы́ло распу́щено большевика́ми (по реше́нию В.  И. Ле́нина и комисса́ра П. Е. Дыбе́нко).

Из стеногра́ммы заседа́ния Учреди́тельного собра́ния (цити́ровано по публика́ции в газе́те «Сове́тская Росси́я» от 30-ого ию́ля 1989-ого го́да):

Граждани́н матро́с: «Я получи́л инстру́кцию, что́бы довести́ до ва́шего све́дения, что́бы все прису́тствующие поки́нули зал заседа́ния, потому́ что карау́л уста́л». (Голоса́: «Нам не ну́жно карау́ла!»)

Председа́тель: «Каку́ю инстру́кцию? От кого́?»

Граждани́н матро́с: «Я явля́юсь нача́льником охра́ны Таври́ческого дворца́, име́ю инстру́кцию от комисса́ра Дыбе́нко».

Председа́тель: «Все чле́ны Учреди́тельного собра́ния та́кже о́чень уста́ли, но никака́я уста́лость не мо́жет прерва́ть оглаше́ния того́ земе́льного зако́на, кото́рого ждёт Росси́я. (Стра́шный шум. Кри́ки: «Дово́льно, дово́льно!») Учреди́тельное собра́ние мо́жет разойти́сь лишь в том слу́чае, е́сли бу́дет употреблена́ си́ла!» (Шум, голоса́: «Доло́й Черно́ва!»)

Граждани́н матро́с: «Я прошу́ неме́дленно поки́нуть зал заседа́ния...»

Выраже́ние обы́чно испо́льзуется как фра́за-си́мвол вооружённого переворо́та.

Шутли́во: предложе́ние зако́нчить затяну́вшееся заседа́ние.

(Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений)

Občianska vojna

Represie voči kritikom a protivníkom sovietskej vlády sa začali okamžite po prevzatí moci boľševikmi. Zatýkanie a popravy, násilné rekvirácie, rozohnanie Ústavodarného zhromaždenia a podpísanie mierovej dohody s Nemeckom (3.3.1918 – Brestlitovský mier) postavilo do opozície voči novému režimu viaceré vrstvy ruskej spoločnosti: na mnohých územiach vznikajú miestne povstania, nespokojní generáli začínajú formovať dobrovoľnícke biele armády, prístavy obsadzujú bývalí spojenci, ktorí začínajú vyzbrojovať protivníkov centrálnej vlády. V lete 1918 sa na väčšine územia sformovali miestne vlády, ktoré neuznávajú centrálnu vládu a bojové akcie zachvátili väčšinu ruského územia – obe strany aktívne využívajú proti protivníkom teror, masové zatýkanie a popravy, vznikajú koncentračné tábory. 2.9.1918 je celá krajina vyhlásená za jediný vojenský tábor, je vytvorený Revolučný soviet republiky na čele s L. D. Trockým, je zavedená povinná vojenská povinnosť do Robotnícko-roľníckej červenej armády. 3. etapa občianskej vojny (koniec r. 1918 – 1919) je charakteristická najkrutejšími bojmi: proti sovietskej vláde aktívne bojujú jednotky admirála A. V. Kolčaka („vládca Sibíri“), generála J. K. Millera (sever), N. N. Judeniča (juhozápad), A. I. Denikina (juh), ktoré sú postupne zničené. Občianska vojna oficiálne končí koncom roku 1920, kedy je dobytý Krym a posledné jednotky generála P. N. Vrangeľa sú evakuované do zahraničia; likvidácia posledných lokálnych vzbúr a utvrdenie sovietskej moci na Ukrajine a v Zakaukazsku pokračuje až do r. 1922.

30.12.1922 I. zjazd Sovietov ZSSR prijal Deklaráciu a Dohovor o vzniku Zväzu sovietskych socialistických republík; ten i napriek deklarovanej federalizácii má skôr znaky unitárneho štátu.