9. Vplyv výrobných a obchodných aktivít na biodiverzitu - áno alebo nie?

9.1. "Nepriatelia" biodiverzity

  • nadmerný dopyt po produktoch z druhov, ktorých existencia je ohrozená,
  • zámerné vysádzanie alebo náhodné rozširovanie exotických a nepôvodných druhov, ktoré vytláčajú druhy pôvodné,
  • nadmerná spotreba vody, ktorá ide na úkor miestnych ekosystémov,
  • výstavba, rozvoj alebo náhle zmeny v spôsobe využívania pozemkov spôsobujúce zánik na druhy bohatých biotopov alebo pokles rozmanitosti miestnych populácií a druhov,
  • preprava tovarov vo všeobecnosti, najmä však poľnohospodárskych a drevných produktov, ktoré prispievajú k šíreniu semien inváznych rastlín, parazitov, ochorení, niektorých druhov zvierat a hmyzu (napr. notoricky známe potkany) a pod.