Výskumné plány

Validita výskumu

Pri validite výskumu rozlišujeme medzi externou  a internou validitou. Interná validita znamená do akej miery je preukazný vzťah medzi závislou a nezávislou premennou. Napríklad pri experimente chceme vedieť, či zlepšenie výsledkov skutočne spôsobila intervencia a nie nejaká iná príčina. Externá validita sa týka možnosti zovšeobecniť závery, t.j. či výsledky platia aj pre inú skupinu jedincov. Väčšiu internú validitu majú dobre realizované experimenty, naopak výberové zisťovanie založené na náhodnom výbere má vyššiu externú validitu.