Vedomosti

16. decembra 1702 vydal Peter I. cársky výnos o vydávaní tlačeného periodika zameraného na propagáciu cára, jeho reforiem, diplomatických a vojnových úspechov: „... что́бы те чертежи́ и кни́ги напеча́таны бы́ли к сла́ве на́шему, вели́кого госуда́ря, на́шего ца́рского вели́чества превысо́кому и́мени и всему́ на́шему росси́йскому ца́рствию меж европе́йскими мона́рхи цвету́щей, наи́вяшей похвале́ и о́бщей наро́дной по́льзе и прибы́тку“.

Prvým redaktorom Vedomostí sa stal riaditeľ novozriadeného Tlačového dvora Fiodor Polikarpov. Pôvodne vychádzali v Moskve ako Ведомости Московского государства (neskôr Ведомости Московские), od roku 1711 ako Российские ведомости súbežne v Moskve i v Sankt-Peterburgu, od roku 1719 len v hlavnom meste. Nemali stabilný formát (pôvodne 1/12 listu), náklad ani periodicitu, do februára 1710 boli tlačené staroslovanskou cyrilikou, neskôr tzv. občianskym písmom («граждáнкой») – cyrilika sa využívala už len na zdôraznenie dôležitých správ, rovnako ako farebná tlač (prvý odsek listu Petra I. o víťazstve nad Švédmi pri Poltave bol tlačený rumelkou). Po smrti Petra Veľkého (1725) postupne zanikajú, novinová tlač prechádza do výlučnej kompetencie Akadémie vied a neskôr i Moskovskej univerzity.