Represie

Prerod ekonomiky bol sprevádzaný i zosilnenými represiami, všetky neúspechy a nezdary boli dielom záškodníkov“, „kulakov“, domácich a zahraničných  nepriateľov («враго́в наро́да») „radostnejšieho a veselšieho života“ sovietskych občanov. Pomocou orgánov tajnej polície (GPU, OGPU, NKVD) a súdnych tribunálov (tzv. trojky) bola zabezpečovaná i bezplatná pracovná sila v táboroch Gulagu. Nemenej podstatný efekt represií (masívne represie v r. 1937) bolo i permanentné utvrdzovanie moci a budovanie kultu Stalina («культ ли́чности»).