American and Canadian Studies course comprises basic information from US and Canadian history and geography. The aim is to provide the students with comprehensive knowledge regarding the American nation and its formation. It is believed this information is inevitable for the second part of the course, American and Canadian Studies II that covers more complex information about America and its people.
Študent kulturológie získa v uvedenej historickej disciplíne základné poznatky o rozvoji gréckej a latinskej filozofie. Získa prehľad o filozofických teóriach a metódach, prehľad o hlavných reprezentantoch, osvojí si vývojové predely, kontinuitné problémy. Celý súbor poznatkov smeruje k pochopeniu filozofie ako východiskového jadra každej kultúry - starej i novej.
Cieľom prednáškového bloku je priblížiť vývin etnomuzikológie so zreteľom na európske etnomuzikologické školy a americkú etnomuzikológiu. Osobitne sú mapované vývinové obdobia a koncepcie disciplíny od tónovej psychológie cez porovnávaciu hudobnú vedu až po súčasnú modernú etnomuzikológiu. Predmet uzatvára blok prednášok zameraných na vývin etnomuzikologického bádania na Slovensku.
Podporný kurz pre seminár o Moodli na Filozofickej fakulte UKF v Nitre

Online English Lexicology course for students.

Anotácia kurzu: METODIKA ČINNOSTI SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU  žmurknúť

Cieľom disciplíny je teoreticky aj prakticky pripraviť študentov k výkonu sprievodcovskej činnosti ako podnikateľskej činnosti a vyškoliť profesionálnych sprievodcov cestovného ruchu pre aktívny zahraničný cestovný ruch.

Anotácia predmetu

Teoretické a praktické oboznámenie sa s grafickým dizajnom ako komunikačným nástrojom v rámci marketingovej a masmediálnej komunikácie. V rámci kurzu budú popri teoretických príkladov realizované aj praktické riešenia, ktoré majú študenti zvládnuť na základe konkrétneho zadania.