Uvedený kurz má vytvoriť platformu so vzdelávacími materiálmi pre učiteľov fyziky a zároveň prostriedok na výmenu materiálov a skúsenosti učiteľov z praxe.

Zámerom elektronického učebného materiálu Základy geometrickej optiky je ponúknuť študentom atraktívne učebné materiály z oblasti geometrickej optiky a prostredníctvom ich atraktívnosti vyvolávať u študentov záujem o štúdium fyziky a motivovať ich k aktívnemu hlbšiemu oboznamovaniu. Jednotlivé časti kurzu môžu byť využívané učiteľom v rámci multimédiami podporovaného vyučovania ale takisto ho môžu používať aj samotní študenti, či už ako podporný ilustračný študijný materiál v rámci samostatnej práce na vyučovaní alebo v rámci domácej prípravy na vyučovanie. Obsah učebného materiálu sa odvíja od základných vedomostí, ktoré je nevyhnutné si osvojiť na pochopenie základných princípov geometrickej optiky. Rozsahom kurz pokrýva učivo tematického celku Svetlo a žiarenie zaradeného do učebných osnov 4. ročníka gymnázia a tematického celku Optika učebných osnov všeobecnovzdelávacieho predmetu fyzika na stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach.

Úvod do programovania a základy programovania v Delphi. Kurz je určený záujemcom z radov učiteľov SŠ, VŠ i ZŠ. Radi sa s vami podelíme o obsah i o výmenu skúseností.