Cieľom kurzu „Chemické laboratórium a ochrana zdravia pri práci“ je oboznámiť študentov so zásadami bezpečnej práce v chemických laboratóriách. Základným predpokladom pre overenie si teoretických vedomostí a nadobudnutie praktických pracovných zručností v chémii je práca v laboratóriu. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní je neoddeliteľnou súčasťou školskej prípravy. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vymedzujú základné okruhy opatrení, ktorých cieľom je zníženie počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania.  Je preto nevyhnutné, aby študenti boli systematicky vychovávaní a vzdelávaní k BOZP, aby sa rozvíjali ich odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti v tejto oblasti, aby si pripomínali a obnovovali zásady bezpečnej práce s ohľadom na vykonávané chemické experimenty, ale aj s ohľadom na ich budúce povolanie.

Zvládnutie všeobecných zásad správania sa v chemickom laboratóriu, dodržiavanie laboratórneho poriadku, bezpečná manipulácia s chemickými látkami poznanie pravidiel likvidácie bežných chemikálií, poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch a hasiace prístroje je základom pre ochranu zdravia a bezpečnú prácu v chemickom laboratóriu.

Kapitoly ako „chemické laboratórium“, „poskytnutie prvej pomoci a „hasiace prístroje sú teoretickým vstupom a budú študentov sprevádzať stále, počas prác v chemickom laboratóriu.