Názov predmetu zodpovedá v korpuse nosnej téme: základy teoretickej muzeológie a
monumentológie; základy aplikovanej muzeológie; teória ochrany kultúrneho dedičstva;
muzeologická literatúra; súčasné chápanie muzeológie; terminológia; muzeologické pojmy;
poslanie štúdia muzeológie; centrá formovania muzeologickej teórie; poznávacie metódy
muzeológie; postavenie v sústave vied; systém muzeológie