Obsah kurzu oboznamuje študentov s predspracovaním dát o používaní webu, s procesom objavovania vzorcov správania sa používateľov webu a s evalváciou procesu prípravy dát. Cieľom kurzu je naučiť študentov zhodnotiť proces prípravy dát pre konkrétny portál/systém. Druhá časť kurzu je zameraná na modelovanie správania sa používateľov webu v závislosti od času.