Cieľom kurzu je naučiť študentov využívať programátorské prostriedky a prostredia na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Ťažisko predmetu je vo vytváraní didaktických aplikácií určených na zvýšenie efektívnosti vzdelávacieho procesu. Študentom budú sprostredkované vedomosti ako z oblasti efektívneho využívania prostriedkov IKT, tak i techník a metodík na ich včlenenie do procesu vzdelávania na úrovni samotného vzdelávania i jeho riadenia a administratívy.