Príklad 1 - Početnosti

Súbor obsahuje 3 vstupné dátové tabuľky v 3 hárkoch. Pomocou týchto údajov vytvorte uvedené tabuľky:

1. hárok - Tabuľka početností (Hodnota premennej, Absolútna početnosť, Relatívna početnosť, Relatívna početnosť (%), Kumulatívna početnosť) za pomoci jednoduchého triedenia

2. hárok - Tabuľka početností (Triedny interval, Stred intervalu, Absolútna početnosť, Relatívna početnosť, Relatívna početnosť (%), Kumulatívna početnosť) za pomoci intervalového tridenia

3. hárok - Kontingenčná tabuľka (Tabuľka očakávaných, reziduálnych a absolútnych pozorovaných početností)