Projekt 1 - Popisné charakteristiky

Vytvorte riešenú úlohu alebo prípadovú štúdiu, v ktorej budete mať zadaných minimálne 30 záznamov, ktoré podľa vášho (predpokladajme správneho) uváženia spracujete pomocou jednoduchého alebo intervalového triedenia, vypočítate všetky charakteristiky polohy, variability a tvaru.

Na základe získaných údajov vytvorte vizualizáciu týchto dát (napr. pomocou grafov)

Skúste na základe získaných popisných charakteristík a vizualizácie vyvodiť praktické závery o získaných dátach = bonusové body

Musí byť informatická tematika (pokiaľ nebude = strhávam body)

Ak to budú reálne dáta s uvedením zdroja (môže byť aj vlastný výskum niečím podložený, napr. výsledky dotazníka) = bonusové body.

Pozn. všetko uložte do jedného xls dokumentu, aj s vašimi poznámkami a závermi (využite viac hárkov)