Popisná štatistika, korelačná analýza/parametrický postup

Školská inšpekcia chce získať informácie o činnosti riaditeľa, jeho štýle riadenia a o tom, ako jeho činnosť vnímajú podriadení. Za týmto účelom použila dotazník OCDQ-RS, ktorý je určený na zisťovanie klímy školy, t.j. zisťovanie interakcie medzi učiteľom a jeho nadriadeným, zisťovanie charakteristiky štýlu riadenia školy a kvality interakcie učiteľ - učiteľ a učiteľ - žiak. Prostredníctvom štandardizovaného dotazníka sa zisťujú hodnotenia jednotlivých výrokov o klíme školy a tie sa zatrieďujú do piatich komponentov klímy školy (prvé dva komponenty sú zamerané na štýl riadenia a ostatné odzrkadľujú spôsob správania sa učiteľov ako dôsledok klímy školy). Z komponentov klímy školy sa určí index otvorenosti školskej klímy (OPEN).

PSB PDB TEB TFB TIB OPEN
23 16 24 10 10 21
25 14 28 10 8 29
20 16 24 9 11 19
24 16 24 13 8 19
20 14 20 11 8 15
22 18 22 12 10 14
23 17 31 12 9 25
21 16 26 9 10 22
25 17 28 9 11 27
22 18 24 12 9 24
25 15 30 7 9 33
26 15 28 10 10 29
24 17 26 8 10 25
21 17 30 11 10 23
22 17 26 13 10 18
22 14 27 10 12 25
24 16 25 8 9 25
23 17 29 9 9 26
26 16 25 10 11 25
24 16 26 8 13 26
24 17 21 10 11 18
26 19 25 9 11 23
25 17 24 9 12 23
24 17 23 9 10 21
25 17 28 11 12 25
23 15 28 6 10 30
22 18 25 10 11 19
21 16 18 9 11 14
23 14 22 8 9 23
26 16 29 7 9 32

Cieľom je získať prehľad o výslednom indexe OPEN, ako aj o výsledkoch jednotlivých komponentov klímy školy a zistiť miery závislostí medzi nimi.