Analýza kontingencie - 2x2

Manažment riadenia rizík banky sa zaujíma o zistenie, či bol dodržaný vzťah medzi výškou príjmu a poskytnutím úveru. Za týmto účelom bola vytvorená štvorpoľná kontingenčná tabuľku z náhodne vybraných 120 klientov banky. V tabuľke sú zachytené interakčné početnosti medzi výškou príjmu a poskytnutím úveru.

PRÍJEM\ÚVER

ÁNO

NIE

Σ

VYSOKÝ

50

0

50

NÍZKY

30

40

70

Σ

80

40

120