Meranie

Proces merania je predpokladom získania dát. Namerané hodnoty odrážajú vplyv meranej veličiny/konštruktu, vplyv iných veličín/konštruktov a náhodnej chyby. Napríklad, keby meracou procedúrou bol didaktický test, tak konštruktom, ktorý nás zaujíma, je vedomosť a konštrukty, ktoré nás nezaujímajú, sú strach z testu, jazyková schopnosť a náhodnou chybou je chyba hodnotiteľa.

Model pre meranie inštrumentom:

nameraná hodnota = hypotetická správna hodnota + chyba merania.

Pri chybe merania rozlišujeme náhodnú a systematickú chybu. Systematická chyba nadobúda približne rovnaké hodnoty.