Meranie

Meracie procedúry

Rozlišujeme nasledovné meracie procedúry:

 • Dotazovanie - rozlišujeme tu viaceré formy. K základným patrí výkaz, ktorý je špecifickou formou dotazovania v našom ponímaní je využívaný pre štátnu štatistiku a je určený k sledovaniu činnosti ekonomických subjektov. Ďalšou formou je dotazník, ktorého podstatou sú podrobne naformulované položky – najčastejšie vo forme otázok. Poslednou základnou formou je rozhovor, ktorého najčastejšou formou je štandardizovaný rozhovor (pri komunikácii s respondentom sa postupuje podľa záznamového hárku).

Pre ďalšie spracovanie dotazníka, je ideálne použiť škálovanie položiek.

Pravidlá pre tvorbu škály:

  • Pre škálu volíme nepárny počet hodnôt (najčastejšie sa používa 5, 7 a 9 hodnotová škála).
  • Minimálne uvádzame slovný ekvivalent strednej hodnote a krajným hodnotám škály (napr. 1 – Určite áno, 3 – Ani áno, ani nie, 5 – Určite nie), resp. môžeme pomenovať všetky hodnoty (v našom prípade 2 - Skôr áno, 4 - Skôr nie).
  • Hodnoty ako Neviem, Nerelevantné a pod. nemôžu byť súčasťou škály, (napr. Ani súhlasím, ani nesúhlasím <> Neviem sa vyjadriť).
  • Zvyčajne najvyššia hodnota škály vyjadruje pozitívne hodnotenie, avšak nie je to pravidlom. Dôležité je, aby v celej meracej procedúre, boli škály použité rovnakým smerom.
 • Pozorovanie - napr. zisťovanie cien v obchodoch, pozorovanie vyučovacieho procesu.
 • Testovanie - napr. didaktické, psychologické, diagnostické testy. Didaktický test je meraním kvality a kvantity skutočných vedomostí a zručností študentov z istej skúmanej problematiky (oblasti).
 • Meranie metrických údajov - napr. hmotnosť, teplota a iné fyzikálne veličiny.
 • Špeciálne formy meracích procedúr:
  • AVL (Audio/Video-Likeability) - patrí medzi špeciálne formy dotazovania, táto forma spočíva v hodnotení multimediálnych ukážok.

Metódou AVL je hlavne možné testovať reklamné spoty, tlačené materiály, ale i marketingové koncepty. Pri testovaní reklamy, či jej návrhov a konceptov (storyboard, animatic) tu získavame nielen výsledky typu „ktorá reklama (návrh) sa najviac páči“, ale i jej hodnotenie v priebehu ukážky, hodnotenie v súvislosti s niekoľkými ďalšími (i konkurenčnými reklamami), určenie, ktorú reklamu si respondenti najlepšie zapamätali a pod.

Špecifickým príkladom využitia tejto procedúry je taktiež senzorické testovanie výrobku v kombinácii s určením najvhodnejšieho obalu a prijateľnej ceny.

  •  Peoplemetre - patria medzi špeciálne formy pozorovania, slúžia hlavne na elektronické meranie sledovanosti televíznych programov, ale aj rozhlasového vysielania (The portable people meter).

Peoplemeter je zariadenie, ktoré na základe sledovaného programu odosiela informácie do centrály merania – zaznamenáva čas, program, dĺžku sledovania relácie, každé prepnutie počas reklamy na iný kanál a pod. Týmto spôsobom sa získa skutočná sledovanosť programov (The System).

 Proces získavania dát prostredníctvom peoplemetrov

Meranie sledovanosti s peoplemetrami sa na Slovensku začalo realizovať v roku 2004 na vzorke 800 domácností, čo zodpovedalo prierezu skupín divákov na 5 miliónov obyvateľov. Od roku 2010 sa počet domácností navýšil na 1200, čo predstavuje približne 3600 jednotlivcov. Vo vybraných domácnostiach je na každý TV prijímač nainštalované elektronické zariadenie - peoplemeter, ktoré priebežne zaznamenáva, v akom čase ktorý člen domácnosti sleduje aký kanál. S divákmi komunikuje prostredníctvom displeja. Peoplemeter sa zapne automaticky spolu s televízorom a zistí frekvenciu kanálu, ktorý je naladený. Nevie však, kto televíziu sleduje, preto vyzve, aby sa prihlásil konkrétny divák prostredníctvom diaľkového ovládania. Tak sa zisťuje aj pohlavie, či vek divákov. Keď divák odchádza z miestnosti, odhlási sa. Ak sa odhlási posledný divák, peoplemeter vie, ktorý program je zapnutý, a vie, že ho nikto nesleduje. Diváci na žiadosť, ktorá sa zobrazí na displeji, môžu číslom ohodnotiť program, či sa im páči, alebo nie. V prípade, že ide celý deň ten istý kanál, centrála to preveruje. V prípade pochybností vylúči domácnosť z denného merania. Všetky dáta sa posielajú do centrály, kde sa vyhodnocujú. Na Slovensku je prenos dát z peoplemetrov zabezpečený mobilnou technológiou GPRS. Na prenos údajov z domácností do centrály sa využívajú SIM karty s aktivovanými dátovými paušálmi vložené priamo do peoplemetrov. Centrála využíva pri komunikácii so zariadeniami služby dátovej virtuálnej privátnej siete cez GPRS, ktorá rieši prepojenie geograficky vzdialených zariadení (Case study – peoplemetre v sieti Orange). K vyhodnoteniu sledovanosti sú potrebné aj televízne udalosti - podrobné informácie o vysielaní. Po vyhodnotení získaných dát sa poskytujú podrobné výsledky o sledovanosti televíznych staníc  vysielateľom, reklamným agentúram a zadávateľom reklamy.