Meranie

Spôsoby zberu dát

Rozlišujeme nasledovné spôsoby zberu dát:

  • prostredníctvom siete anketárov,
  • poštou,
  • telefonicky,
  • elektronicky.

Príkladom elektronického zberu dát je tvorba formulárov (dotazníkov, ankiet a pod.) a ich sprístupnenie cez webové rozhranie.  Väčšina redakčných systémov podporuje tvorbu prieskumov, pričom vytvorené prieskumy je štandardne možné sprístupniť nielen autentifikovaným používateľom, ale aj anonymným návštevníkom portálu.

Príklady škálovaných položiek v prostredí Windows SharePoint Services

Ďalšou možnosťou elektronického zberu dát je realizácia mobilného prieskumu, pri ktorom využívame palmtopy prepojené na databázový server a tak realizujeme prieskum priamo v teréne. Takýto spôsob zberu údajov je hlavne efektívnejší – nemusíme pracne prevádzať údaje do počítača.

Architektúra systému k mobilnému prieskumu

Proces mobilného prieskumu môžeme rozdeliť do troch fáz – príprava dotazníka, zber dát a vyhodnotenie dotazníka. Celý proces začína vytvorením dotazníka, pomocou formulára. Formulár je nutné uložiť na databázový server, kde je pripravený pre synchronizáciu s PDA. Po nahraní dát  z databázového serveru na PDA je PDA pripravené k realizácii prieskumu. Po fyzickej realizácii prieskumu sa zosynchronizujú dáta medzi databázovými servermi. Synchronizované dáta z databázy sa presunú do dátového skladu, kde sa následne spracujú (Prieskum).