Meranie

Premenná a dátová tabuľka

Výsledkom merania je premenná. Podľa toho, aké hodnoty nadobúda môžeme premenné rozdeľovať na:

  • nominálne/kvalitatívne – pre úrovne premennej platia vzťahy xa <> xb, podľa toho, či premenná nadobúda dve alebo viac úrovní rozlišujeme nominálne premenné dichotomické (napr. pohlavie) a polytomické (napr. absolvované predmety),
  • ordinálne – platia vzťahy xa < xb alebo xa > xb (napr. prospech), úrovne hodnoty môžeme usporiadať, ale nemeriame ich vzdialenosť,
  • metrické – rozlišujeme intervalové a pomerové, pri intervalových môže byť definovaná veľkosť rozdielu xa - xb a nie je definovaná absolútna nula (napr. teplota v stupňoch Celzia – nula stupňov neznamená, že sa tam nevyskytuje žiadna teplota), pri pomerovej je definovaná absolútna nula a teda má zmysel povedať, že objekt A je xa / xb krát väčší ako B, ak xa > xbxb <> 0 (napr. počet predaných automobilov – nula predaných automobilov znamená, že sa nepredal ani jeden automobil).

Ordinálne a metrické premenné sa nazývajú intenzívne/kvantitatívne.

Každý riadok dátovej tabuľky obsahuje merania týkajúce sa jednej štatistickej jednotky (prvku, jedinca, objektu, subjektu) a  stĺpce odpovedajú jednotlivým štatistickým znakom (premenným), ktoré sú predmetom skúmania. Napríklad štatistickými jednotkami môžu byť študenti, u ktorých sme zisťovali štatistické znaky ako vek, prospech a pohlavie. Stĺpce dátovej tabuľky sa taktiež označujú ako veličiny alebo atribúty a riadky ako pozorovania, merania, prípady alebo príklady

Dátová tabuľka

 

Vek

Prospech

Pohlavie

1

22

A

m

2

21

C

ž

...

...

...

...

79

26

FX

m

80

20

D

ž