Meranie

Kvalita merania

Základnými charakteristikami merania sú objektivita, reliabilita a validita.

  • Objektivita znamená stupeň toho, ako sú výsledky nezávislé na výskumníkovi alebo meranej jednotke v zmysle skreslenia merania.
  • Reliabilita je ukazovateľom presnosti, spoľahlivosti merania.
  • Validita predstavuje platnosť merania, t.j. požaduje, aby meracia procedúra skutočne merala to, čo predpokladáme, že meria.

Koncept validity a objektivity je triviálny, keď sa jedná o meranie metrických údajov. Ale pri hodnotení merania v psychológii alebo sociológii sa objektivita musí preskúšať. Rovnako validita sa stáva komplikovanou záležitosťou, keď sa jedná o osobnostné charakteristiky.

V ďalšom bližšie vysvetlíme objektivitu, reliabilitu a validitu na didaktickom teste ako príklade meracej procedúry.

Objektivitu didaktického testu môžeme zaručiť tým, že v teste použijeme tzv. objektívne úlohy (s výberom odpovede, usporiadacie, doplňovacie, priraďovacie), takéto úlohy môžu byť ohodnotené prostredníctvom výpočtovej techniky. Odhad objektivity je dôležitý hlavne pri úlohách skórovaných zložene (nie binárne 0/1), respektíve pri testoch, ktoré obsahujú neobjektívne úlohy.

Reliabilita didaktického testu je ukazovateľom presnosti, spoľahlivosti merania. Reliabilita sa určuje koeficientom reliability. Ak sa koeficient reliability rovná jednej, tak výsledok didaktického testu neovplyvnila únava, strach, opisovanie, vyrušovanie, nepochopenie zadania úlohy, a pod. Takúto hodnotu koeficientu reliability nemôže didaktický test dosiahnuť. Istá chyba sa vyskytne pri každom meraní. Našou snahou je túto chybu zredukovať na minimum. Reliabilita odzrkadľuje technickú kvalitu testu. Vysoká reliabilita testu však ešte nezaručuje, že test je validný. Ale naopak, ak test má byť validný, musí byť vysoko reliabilný.

Validita didaktického testu je najdôležitejším ukazovateľom kvality didaktického testu. Je to miera zhody, do akej miery didaktický test naozaj meria to, čo merať má. Rozlišujeme validitu obsahovú, kritériovú, predikčnú a pojmovú. Obsahová validita určuje, či test rovnomerne pokrýva celé učivo, ktoré je obsahom testovania. Kritériová validita predstavuje mieru zhody medzi výsledkami didaktického testu a nejakým iným kritériom úspešnosti (napr. známkami z príslušného predmetu). Predikčná validita slúži na prognózovanie, predpovedanie určitej vlastnosti, schopnosti a pod. Pojmová (konštruktová) validita didaktického testu vyjadruje rozsah, v akom didaktický test meria určitú charakteristiku alebo psychologický konštrukt (napr. schopnosť študovať na určitom type školy).