Výskumné plány

Výskumné plány predstavujú postupy, ktoré nám umožnia zodpovedať výskumné otázky. Budeme sa hlavne zaoberať dvoma výskumnými plánmi – štatistickým zisťovanímexperimentom. Pri štatistickom zisťovaní sledujeme jednotky (jedincov, objekty) a zaznamenávame premenné, ale nemanipulujeme s premennými na rozdiel od experimentu, kde cielene manipulujeme s nezávislou premennou, aby sme zistili ako ovplyvňuje závislú premennú.