Výskumné plány

Experimant

Experiment je štúdia, v ktorej výskumník pomocou zámerných zmien podmienok (intervencie) skúma, aké zmeny nastali u jednej alebo viacerých skupín pokusných jednotiek.

Pretest označuje prvé meranie cieľovej premennej – pred intervenciou, posttest druhé – po intervencii. V komparatívnom experimente pracuje výskumník s minimálne dvoma skupinami. Kontrolná skupina pozostáva z jednotiek, ktoré nie sú vystavené intervencii (ošetreniu). Experimentálna skupina pozostáva z jednotiek, ktoré naopak sú vystavené intervencii (ošetreniu) – experimentálnemu pôsobeniu.

Premenná je prvok experimentu, ktorý sa môže meniť, nadobúdať rôzne hodnoty alebo vlastnosti. Skóre posttestu, resp. aj skóre pretestu alebo diferenčné skóre pretestu a posttestu vystupuje ako závislá premenná (cieľová premenná). Pôsobenie intervencie na cieľovú premennú zastupujú nezávislé premenné (faktory). Ak pretest nevystupuje ako závislá premenná môže vystupovať ako kovarianta (spojitá nezávislá premenná).

Pri realizácii experimentu môžeme použiť rôzne experimentálne plány. Stručne popíšeme tri najpoužívanejšie: experimentálny plán s použitím pretestu a posttestu, experimentálny plán s použitím posttestu a Solomonov experimentálny plán.

Experimentálnym plánom s použitím pretestu a posttestu zistíme na konci experimentu rozdiel medzi výkonom v preteste a postteste v každej zo skupín. Ak bol v jednej skupine tento rozdiel väčší môžeme povedať, že pôsobenie nezávislej premennej tu bolo výraznejšie ako v druhej skupine.

Schéma experimentálneho plánu - pretest - posttest

skupina

pretest

pôsobenie

posttest

experimentálna

OK  

ošetrenie

OK  

kontrolná

OK  

kontrola

OK  

Experimentálny plán s použitím posttestu (Tabuľka 4) môže byť použitý iba vtedy, ak sú jednotky do skupín vybrané  náhodným spôsobom. Náhodnosť zaručuje, že skupiny sú v skúmanej vlastnosti rovnocenné.

Schéma experimentálneho plánu - posttest

skupina

pretest

pôsobenie

posttest

experimentálna

-

ošetrenie

OK  

kontrolná

-

kontrola

OK  

Solomonov experimentálny plán s použitím štyroch skupín (Tabuľka 5) je kombináciou dvoch predchádzajúcich plánov. Jednotky sú zoradené do skupín náhodným spôsobom. Výhodou tohto experimentálneho plánu je, že umožňuje kontrolovať prípadný účinok pretestu na jednotky, keďže dve skupiny absolvujú pretest a dve nie. Stáva sa totiž, že pretest niekedy ovplyvní posttest, alebo že ovplyvní experimentálne pôsobenie.

Schéma Solomonovho experimentálneho plánu

skupina

pretest

pôsobenie

posttest

experimentálna

OK  

ošetrenie

OK  

kontrolná

OK  

kontrola

OK  

experimentálna

-

ošetrenie

OK  

kontrolná

-

kontrola

OK  

Pretest znamená zistenie vlastností jednotiek pred začatím experimentálneho pôsobenia. Ide o vlastnosti jednotiek, ktoré sa majú v priebehu experimentu meniť. Napríklad týmito vlastnosťami môže byť úroveň vedomostí a zručností študentov. V experimentálnej skupine zavedieme experimentálne pôsobenie (tým sa líši od kontrolnej skupiny). Všetko ostatné prebieha rovnako z hľadiska ďalších podmienok. Posttest znamená zistenie vlastností subjektov na konci experimentu.

Metodika experimentu:

  1. Vytvorenie kontrolnej a experimentálnej skupiny.
  1. Vytvorenie reliabilných a validných meracích procedúr (napr. didaktických testov).
  2. Realizácia experimentálneho plánu.
  3. Kódovanie, oprava dát a prevedenie dát do počítača.
  4. Porozumenie dátam.
  5. Overenie validity použitých štatistických metód.
  6. Analýza dát a interpretácia výsledkov.