2. Vizualizácia dát

2.2. Vizualizácia popisných charakteristík

K zobrazovaniu popisných štatistík je vhodný krabicový graf. Pomocou tohto grafu môžeme posudzovať a porovnávať miery polohy a rozptýlenosť hodnôt okolo nich, taktiež môžeme posudzovať zošikmenie a prítomnosť extrémnych hodnôt.

Podľa toho, aké popisné charakteristiky krabicový graf zobrazuje, rozlišujeme dve základné  zobrazenia:

  • medián/kvartilové rozpätie/variačné rozpätie,
  • aritmetický priemer/smerodajná chyba/smerodajná odchýlka.

Ak premenná má symetrické rozdelenie – priemer ako miera polohy má zmysel, tak súbor charakterizujeme najčastejšie priemerom, smerodajnou chybou a smerodajnou odchýlkou. V opačnom prípade, keď sa v súbore vyskytujú extrémne hodnoty, súbor charakterizujeme najčastejšie mediánom, kvartilovým rozpätím a variačným rozpätím.

Okrem základného delenia podľa zobrazených popisných charakteristík rozlišujeme  nasledovné typy:

  • medián/kvartilové rozpätie/variačné rozpätie,

Interval  predstavuje variačné rozpätie R, väčší obdĺžnik  kvartilové rozpätie Q a menší  medián  (Tabuľka 9). Ak je medián blízko dolného alebo horného kvartilu, rozdelenie je zošikmené.

  • medián/kvartilové rozpätie/1,5*kvartilové rozpätie,

Tento typ krabicového grafu sa odlišuje od predchádzajúceho tým, že interval  je tvorený poslednou hodnotou pod QIII + 1,5*Q a poslednou hodnotou premennej nad QI - 1,5*Q. Hodnoty mimo intervalu pokladáme za podozrivé – možné extrémne prípady, ktoré nie sú určené premennou, ale vznikli chybným meraním alebo chybným zápisom.

  • aritmetický priemer/smerodajná chyba/smerodajná odchýlka,

Interval  predstavuje , väčší obdĺžnik  a menší  priemer .

  • aritmetický priemer/smerodajná chyba/1,96*smerodajná chyba,

Interval  predstavuje , väčší obdĺžnik  a menší  priemer . Interval zobrazuje 95% interval spoľahlivosti priemeru.

  • aritmetický priemer/smerodajná odchýlka/1,96*smerodajná odchýlka.

Interval  predstavuje , väčší obdĺžnik a menší  priemer . Interval zobrazuje 95% interval spoľahlivosti pre individuálne pozorovania okolo priemeru.