3. Analýza reziduálnych hodnôt

Analýza reziduálnych hodnôt vychádza zo základnej predstavy:

Dáta = predikcia modelom (funkcia) + reziduálna hodnota.

Ak od dát (pozorované hodnoty) odpočítame hodnoty získané z modelu (očakávané hodnoty), získame chyby (reziduálne hodnoty) a ich analýzou môžeme posúdiť zostrojený model. 

Tento typ analýzy slúži k overeniu validity modelu a k jeho vylepšovaniu, pretože pomáha odhaliť aspekty vzťahov, ktoré model nezohľadňuje.

Napríklad pomocou analýzy reziduálnych hodnôt môžeme overiť stabilitu regresného modelu, t.j. identifikovať nesprávnosť zvoleného modelu – prostredníctvom zobrazenia korelačného/bodového grafu štandardných rezíduí a nezávislej premennej. Keď je model správne určený, tak sú body náhodne rozmiestnené okolo vodorovnej osi. Ak sa body zhlukujú okolo nejakej  priamky rôznej od vodorovnej osi alebo okolo nejakej krivky, je to známka nesprávne zvoleného modelu. V našom prípade sa body zhlukujú okolo paraboly, je nutné transformovať nezávislú premennú X = X^2

Body nie sú náhodne rozmiestnené okolo vodorovnej osi

Body sa zhlukujú okolo paraboly

Body sú náhodne rozmiestnené okolo vodorovnej osi