5. Viacrozmerné prieskumné techniky

Viacrozmerné prieskumné techniky sa zaoberajú analýzou vzťahov medzi skupinami premenných, vo vnútri skupín premenných a rozdielmi správania sa premenných  v rôznych subpopuláciách.

Z väčšej časti sa viacrozmerné prieskumné techniky používajú za účelom klasifikácie, resp. segmentácie a znižovania počtu dimenzií. Konkrétne, za účelom segmentácie používame zhlukovú analýzu, klasifikácie diskriminačnú analýzu a klasifikačné stromy a k znižovaniu počtu dimenzií faktorovú analýzu, analýzu hlavných komponentov, viacrozmerné škálovanie a korešpondenčnú analýzu.

Medzi viacrozmerné prieskumné techniky patrí aj kanonická analýza, ktorá slúži k posudzovaniu vzťahov medzi dvoma skupinami kvantitatívnych premenných a analýza spoľahlivosti/položiek k posúdeniu kvality meracej procedúry. Práve poslednej menovanej analýze sa budeme hlbšie venovať (pozri kapitolu 5) pre jej dôležitý, aj keď často opomínaný význam – ak bude meracia procedúra nekvalitná, tak výsledky nebudú mať žiadnu výpovednú hodnotu, bez ohľadu na to, akú  pokročilú metódu na spracovanie použijeme.

Viacrozmerné prieskumné techniky síce zaraďujeme do exploračnej analýzy, avšak treba zdôrazniť, že tieto metódy obsahujú aj prvky inferenčnej analýzy. Napríklad súčasťou analýza spoľahlivosti je aj analýza rozptylu pre opakované merania, ktorá sa používa napr. za účelom posúdenia obtiažnosti úloh.