1. a) Napíšte algoritmus na zistenie súčtu prvých 100 čísel.
      
01a
b) Upravte algoritmus tak, aby bolo možné zadať počet čísel, ktoré sa majú sčítať (na začiatku prečítajte napr. n)

01b
2. Napíšte algoritmus na zistenie súčinu celých čísel nachádzajúcich sa medzi dvoma zadanými hodnotami (napr. pre hodnoty 5 a 7 bude výsledkom 5*6*7) - v uvedenom riešení nie sú ošetrené prípady, keď a>=b. Treba doplniť.

02
3. Napíšte algoritmus na zistenie súčinu dvoch celých čísel pre zariadenie, ktoré nepozná operáciu násobenia (nahraďte ju kombináciou cyklu a sčítania).

03
4.    a) Napíšte algoritmus, ktorý zistí zvyšok pri delení dvoch čísel bez znalosti mod a div. (while cyklus)

04a
b) Pridajte do algoritmu výpočet podielu (napr. pri každom odčítaní zväčšiť hodnotu premennej podiel o 1).

04b
5. Vypočítajte ciferný súčet číslic daného prirodzeného čísla N (využite fakt, že poslednú cifru z čísla viete „odtrhnúť“ prostredníctvom operácie mod).

05
 
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38