1. Vytvorte algoritmus na výpočet hodnoty n! bez použitia cyklu so známym počtom opakovaní. Skontrolujte vstupné hodnoty n>=0.
a) pri zadaní zlej hodnoty, program ukončite

01a
b) načítavajte vstupnú hodnotu až pokiaľ nebude správna, na výpočet faktoriálu použite cyklus s podmienkou na začiatku

01b
c) načítavajte vstupnú hodnotu až pokiaľ nebude správna, na výpočet faktoriálu použite cyklus s podmienkou na konci

01c
2. Navrhnite algoritmus na nájdenie najväčšej cifry v čísle.

02
3. Navrhnite algoritmus na vyriešenie koreňov kvadratickej rovnice zadanej v tvare y = ax2 + bx + c. Úlohu riešte v obore reálnych čísel.
03
4. Vytvorte algortimus, ktorý zistí, či je zadané číslo palindrom (pri čítaní „odpredu“ aj „odzadu“ je rovnaké, napr. 123321 je palindrom)

04
5. Vytvorte algoritmus, ktorý k danému prirodzenému číslu x nájde najbližšie väčšie číslo y také, že y je palindrom.
05
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38