Anglicko-slovenský slovník pojmov z chybových hlásení


 

preklad

actual parameter

skutočný parameter

after

za

allow, allowed

dovoliť, dovolený

applicable

použiteľný

apply

použiť

assign, assigned

priradiť, priradený

assignement

priradenie

before

pred

colon

dvojbodka

compiler

prekladač, kompilátor

condition

podmienka

conditional statement

podmienený príkaz, vetvenie

constant

konštanta

control variable

riadiaca premenná

do

rob

element

prvok

else

inak

error

chyba

exceed

prekročiť, presiahnuť

execute, executed

vykonať, vykonaný

expect, expected

očakávať, očakávaný

expression

výraz

file

súbor

final

posledný

find, found

nájsť, nájdený

for

pre

formal parameter

formálny parameter

function

funkcia

global variable

globálna premenná

high bound

horná hranica

hint

užitočná rada, tip

identical

identický, rovnaký

identifier

identifikátor, meno

if

ak

incompatible

nekompatibilný

invalid

neplatný

local variable

lokálna premenná

loop

cyklus

low bound

dolná hranica

message

správa

missing

chýbajúci

need, needed

potrebovať, potrebný

number

číslo

operand

operand

operator

operátor

ordinal type

ordinálny typ

parameter

parameter

pass, passed

odovzdať, odovzdaný

redeclare

redeklarovať, znovu deklarovať

reference

odkaz

repeat

opakuj

require, required

vyžadovať, vyžadovaný

result

výsledok

semicolon

bodkočiarka

string

reťazec

then

potom

to, downto

po (hornú resp. dolnú hranicu)

type

typ

undeclared variable

nedeklarovaná premenná

undefined

nedefinovaný

uninitialized variabe

neinicializovaná premenná

unterminated

neukončený

until

až kým

unused variable

nepoužitá premenná

value

hodnota

warning

varovanie

while

pokiaľ

wrong

chybný

Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38