1. Zistite počet slov v zadanom textovom súbore. Predpokladajte, že slová neprechádzajú medzi riadkami. Ošetrite voči výskytu viacerých medzier za sebou.
Riešenie

2. Pre ľubovoľný textový súbor vypíšte do listboxu početnosť jeho znakov - zahrňte do zoznamu celú ascii tabuľku, vynechajte v zozname znaky, ktoré sa v texte nevyskytujú. Textový súbor neotvárajte do listboxu.
Riešenie

3. Zapíšte obsah Listboxu do súboru.
Riešenie

4. Pre ľubovoľný textový súbor vypíšte do listboxu početnosť jeho slov.
Riešenie

1) Je daný textový súbor.
a) Určte počet riadkov v súbore.
b) Určte počet viet s súbore.( oddelenie bodkou)
c) Určte počet slov v súbore (oddelenie medzerou)
d) Nájdite najdlhšie slovo v súbore.
e) Vypíšte slová s dĺžkou k.

2) Je daný textový súbor obsahujúci údaje : meno, priezvisko, trieda.
a) Zistite počet žiakov s priezviskom zadaným zo vstupu
b) Vypíšte mená žiakov v jednotlivej triede, ktoré sa vyskytuje aspoň dva krát.

3) Je daný textový súbor, ktorý obsahuje program v jazyku Pascal. Vytvorte program, ktorý zistí:
a) či počet ľavých a pravých zátvoriek v súbore je rovnaký počet
b) či počet slov „begin“ a „end“ je rovnaký počet.
c) koľko je v programe bodkočiarok a otáznikov?

4) Je daný textový súbor, ktorý obsahuje údaje o knihách: meno autora, priezv. autora, názov knihy, rok vydania.
a) Nájdite všetky knihy daného autora ( s daným priezviskom a menom zo vstupu), ktoré majú rok
vydania menší ako R.
Zistite, či kniha s názvom NAZOV (zo vstupu) sa nachádza v súbore. Ak áno, vypíše autora a rok vydania.

5) Na vstupe sú mená a priezviská žiakov, usporiadajte ich podľa abecedy (podľa priezviska a mena, t.z. ak tam bude Adam Slivka a Fero Slivka, najprv bude Adam až potom Fero.) Zoznam vypíšte.

6) Na vstupe sú mená a priezviská žiakov a ich výšky. Usporiadajte ich podľa výšky, vypíšte mená a priezviská podľa výšky.

7) Na vstupe sú mená, priezviská a dátumy narodenia vo formáte : dd, mm, rrrr. Vypíšte najstaršieho žiaka.

8) Na vstupe sú mená, priezviská a dátumy narodenia vo formáte : dd, mm, rrrr. Vypíšte mená a priezviská žiakov postupne od najmladšieho po najstaršieho.

9) Sú dané : počet detí, dĺžka odpočítavanky a poradové číslo dieťaťa, od ktorého sa začína odpočítavať. Určte poradie detí, v akom budú vypadávať.

10) Na vstupe je slovo. Vypíšte všetky možné (aj nezmyselné slová), ktoré môžeme z písmen daného slova poskladať.

Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38