• čas: 90 minút (dve vyučovacie hodiny)
 • maximálny bodový zisk: 50 bodov
 • riešenie: na PC - upload riešení do Moodla

 • obsah: štvorica príkladov
  • listbox/polia - prehľadanie listboxu, načítanie a uloženie hodnôt do súborov,
  • súbory (typový/netypový) - manipulácia na úrovni Listboxu alebo so zakázaným načítaním do vizuálnych objektov, používanie Save a Open dialógov,
  • grafika - obmeny grafického editora, kreslenie v cykle, čítanie obrázku (porovnávanie bodov, otáčanie a zrkadlové obrazy),
  • podprogramy (procedúry/funkcie vrátane var parametrov).
 • opäť sa nestresujte z množstva zadaní - komplet test vyrieši len niekoľko málo vybraných jedincov. Bežný študent sa obvykle pohybuje v bodovom zisku 15-20 bodov, vyberá si úlohy, ktoré zvládne a ktorým rozumie.
Obtiažnosť jednotlivých typov úloh sa bude meniť tak, aby bol celkový súčet bodov 50.

Napr.:
1. Pre Listbox1 vytvorte aparát na pridávanie a mazanie riadkov. Pridajte funkciu, ktorá do Listboxu2 vypíše početnosť jednotlivých znakov (stačí a-z) v Listboxe1 pre každé písmeno do osobitného riadku v tvare a:2, b:4, d:7 atď. (Riešenie)
2. Je daný textový súbor vstup.txt, ktorý v každom riadku obsahuje jedno slovo. Do prvého riadku súboru vystup.txt uložte slovo, ktoré sa vo vstupnom súbore nachádza najviac ráz a do druhého riadku umiestnite počet jeho výskytov. (Riešenie)
3. Nakreslite terč spolu s číselným popisom jednotlivých kružníc. Kruhy vyfarbite tak, že každý párny bude zelený a nepárny modrý. (Riešenie)
4. Napíšte podprogram, ktorý vypočíta a-tu mocninu čísla b. Zabezpečte v rámci programu možnosť jeho spustenia - t.j. vytvorte aparát na prijímanie vstupov a zobrazovanie výsledkov. (Riešenie)

Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38