Podľa Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (2013) je sociálna práca vzájomne prepojený systém hodnôt, teórie a praxe. Sociálna práca vychádza z humanistických a demokratických ideálov a jej hodnoty sú založené na rešpektovaní rovnosti a dôstojnosti všetkých ľudí. Od počiatkov sociálnej práce ako samostatnej profesie a vedy pred viac ako storočím, sa prax sociálnej práce zameriava na uspokojovanie ľudských potrieb a rozvíjanie ľudského potenciálu. V solidarite s tými, ktorí sú znevýhodnení, táto profesia sa usiluje zmierňovať chudobu a oslobodzovať zraniteľných a utláčaných ľudí s cieľom podporiť ich sociálne začlenenie. Hodnoty sociálnej práce sú zahrnuté v národných a medzinárodných etických kódexov tohto povolania. Najnovšia globálna definícia sociálnej práce (IFSW, 2013) akcentuje na medzinárodnej úrovni najmä hodnoty a princípy ľudských práv, spoločnú zodpovednosť a sociálnu spravodlivosť.

Formulovanie etického kódexu patrí v súčasnosti medzi základné požiadavky profesionality a je jednou z charakteristík pomáhajúcich profesií.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:16