Národné etické kódexy jednotlivých krajín ilustrujú veľkú rozmanitosť v detailoch, akými sú napríklad druhy a formy sociálnych služieb, prístupy k nim, spôsoby platby poplatkov, či účasť užívateľov služieb na výskumoch. Na druhej strane vykazujú viacero podobností. Mnohé začínajú zoznamom hodnôt alebo princípov, akými sú rešpektovanie jedinečnej hodnoty jednotlivých osôb, sebaurčenie užívateľov služieb, sociálna spravodlivosť a profesionálna integrita (Banks, 2006, s. 83). Viaceré národné kódexy sa pokúšajú o uvedenie charakteristík kvality sociálnych pracovníkov špecifických pre danú krajinu. Napríklad známy americký NASW kódex (2008) zdôrazňuje, že princípy a štandardy musia byť aplikované jednotlivcami s dobrým charakterom, slovenský kódex (1997) zasa zdôrazňuje čestnosť, švédsky lásku a ruský (2003) nezištnosť.

Štandardná štruktúra etických kódexov má zvyčajne 3 základné časti a 1 fakultatívnu. Medzi základné štrukturálne časti patria:

 • I. Úvod
 • II. Hodnoty a princípy
 • III. Štandardy správania

Voliteľným obsahom môžu byť v rámci nich:

I. Úvod

 • Preambula
 • Definovanie sociálnej práce
 • Identifikácia použitých prameňov
 • Význam a účel etického kódexu

II. Hodnoty a princípy

 • Identifikované kľúčové hodnoty (princípy)
 • Bližšia charakteristika jednotlivých hodnôt a princípov

III. Štandardy správania

 • Rozdelené podľa jednotlivých oblastí zodpovedností (a špecifických činností)

 

Fakultatívnou zložkou môžu byť špecifické ustanovenia vzhľadom na osobitý charakter národných kódexov, napr. disciplinárne a sankčné opatrenia, či problémové oblasti a spôsoby ich riešenia. Najčastejšie sa vyskytujúcou fakultatívnou zložkou sú prílohy, ktoré môžu obsahovať slovník, použité bibliografické odkazy, poďakovanie, vzory formulárov a pod.

Spomedzi množstva národných etických kódexov sociálnej práce, resp. sociálnych pracovníkov môžeme spomenúť nasledovné:

Americký etický kódex

(Code of Ethics of the National Association of Social Workers, skr. NASW 2008). Jeho predkladateľom je Národná asociácia sociálnych pracovníkov. Z historického hľadiska zohráva NASW pioniersku rolu nielen v sociálnej práci ako samostatnej profesii a vedeckej činnosti, ale aj v oblasti profesijnej etiky sociálnej práce. Táto publikovala svoj prvý etický kódex v roku 1960, ktorý pozostával zo 14 proklamácií. Vzhľadom na jeho obsahový vývoj uvádza Reamer (1998), že kódex obsahoval viacero bodov, napr. povinnosť sociálneho pracovníka dať prednosť profesionálnej zodpovednosti pred osobnými záujmami, rešpektovať súkromie klientov, poskytnúť zodpovedajúce služby v prípade mimoriadnych udalostí, podporovať programy ľudského blaha. V preambule sa uvádza povinnosť podporovať humanitné ideály, zaisťovať a ďalej zlepšovať sociálnu prácu atď.

V roku 1967 bol pripojený princíp nediskriminácie. V tom čase bol kódex podrobený značnej kritike vzhľadom na jeho vysokú abstrakciu, malú použiteľnosť v praxi pri riešení konkrétnych problémov a dilem. Od roku 1977 prebiehala jeho revízia prostredníctvom odbornej skupiny, ktorú viedol známy odborník na etiku Charles Levy. V roku 1979 bol publikovaný nový kódex, ktorý pozostával zo šiestich veľmi stručne popísaných princípov bez akéhokoľvek komentára. Etické zodpovednosti boli v ňom uvedené vzhľadom na klientov, kolegov, zamestnávateľov, zamestnávateľské organizácie, profesiu sociálna práca a spoločnosť. Mnoho princípov už bolo v ňom konkrétnych a špecifických. Kódex bol revidovaný dvakrát - v rokoch 1990 a 1993. Súčasné znenie aktuálneho kódexu NASW pochádza z roku 1996. Tento bol do súčasnosti dvakrát revidovaný, v rokoch 1999 a 2008.

Etický kódex NASW je jeden z najkomplexnejších a najpodrobnejších etických kódexov sociálnej práce, z ktorého sa inšpirovalo aj mnoho ďalších národných kódexov (napr. kanadský, austrálsky, britský). Z hľadiska rozsahu ide o 28-stranový dokument (obsahuje 8.180 slov), z hľadiska typu je to etický kódex sociálnej práce, ktorý sa venuje aj špecifickým oblastiam, akými sú priama práca s klientom (direct practice), komunitná práca, supervízia, vzdelávanie, výskum a pod. Štruktúru má nasledovnú:

 1. Preambula
 2. Účel kódexu
 3. Etické princípy (6 kľúčových hodnôt a princípov)
 4. Etické štandardy vzhľadom na nasledovné oblasti etickej zodpovednosti sociálnych pracovníkov:
  • voči klientom;
  • voči kolegom;
  • v praktickej činnosti;
  • ako profesionálov;
  • voči profesii sociálna práca;
  • k širšej spoločnosti.

Kódex je záväzný pre všetkých sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce nezávisle od pracovnej pozície, prostredia v akom pôsobia a osôb, ktorým pomáhajú. NASW utvorila formálny postup k posudzovaniu etických sťažností, ktoré boli podané voči jej členom (NASW procedures for professional review, 2005).

Kódex povzbudzuje sociálnych pracovníkov k spolupráci na jeho implementácii, účasti na procesoch posudzovania v rámci NASW a k znášaniu nariadených disciplinárnych pravidiel a sankcií. Samotný kódex sankčný systém nerozvádza, tento je v kompetencii osobitného úradu.

Americký etický kódex je pomerne podrobný dokument. Osobitú pozornosť venuje duálnym a viacnásobným vzťahom, zvlášť rizikám sexuálnych vzťahov. Mimoriadna pozornosť je venovaná problému diskriminácie, ale aj podpore a ochrane integrity profesie sociálna práca.

Kanadský etický kódex

(CASW 2005). Autorom je Canadian Association of Social Workers. Aktuálna verzia etického kódexu sociálnej práce v Kanade pochádza z roku 2005. De facto sa tento skladá z dvoch dokumentov: Code of Ethics (Etický kódex), ktorý sa venuje najmä kľúčovým hodnotám a princípom v sociálnej práci a praktického Guidelines for Ethical Practice (Sprievodca etickej praxe). Oba dokumenty vytvárajú 47 stranový etický kódex (okolo 13.200 slov). Podľa kódexu je etické správanie v strede záujmu každej profesie. Jeho text ponúka hodnoty a princípy, ktoré by mali byť vodidlom pre profesionálne správanie sociálnych pracovníkov. Zároveň sa v ňom uvádza, že samotný etický kódex nemôže garantovať etické správanie. Toto vychádza z individuálnej zodpovednosti sociálnych pracovníkov. Štruktúra oboch dokumentov je nasledovná:

I. Etický kódex

 • Ciele CASW etického kódexu
 • Preambula
 • Kľúčové hodnoty a princípy sociálnej práce
 • Slovník a použité odkazy

II. Sprievodca etickou praxou

 • Účel sprievodcu pre etickú prax
 • Kľúčové hodnoty a princípy sociálnej práce (stručne uvedené)
  1. Etická zodpovednosť voči klientom
  2. Etická zodpovednosť v profesionálnych vzťahoch
  3. Etická zodpovednosť ku kolegom
  4. Etická zodpovednosť na pracovisku
  5. Etická zodpovednosť v súkromnej praxi
  6. Etická zodpovednosť vo výskume
  7. Etická zodpovednosť k profesii
  8. Etická zodpovednosť k spoločnosti
 • Slovník a použité odkazy

Keďže v Kanade nesú legislatívnu zodpovednosť za sociálnu prácu jednotlivé provincie a teritóriá, kódex má skôr odporúčajúci charakter a vzhľadom na jeho porušenie povzbudzuje ku kontaktovaniu zodpovedných orgánov v jednotlivých provinciách alebo teritóriách.

Kanadský etický kódex venuje osobitú pozornosť niektorým skupinám klientov, zvlášť deťom, nedobrovoľným klientom a klientom, ktorí nemajú schopnosť udeliť informovaný súhlas. V rámci duálnych vzťahov sú uvedené ako neprípustné okrem sexuálnych vzťahov, aj „romantické". V rámci zodpovedností na pracovisku sa CASW osobitne venuje zodpovednostiam manažérov. Osobitú kapitolu tvoria aj etické požiadavky v súkromnej praxi sociálnej práce.

Austrálsky etický kódex

(AASW 2010). Súčasný AASW Code of Ethics bol prijatý Australian Association of Social Workers, ktorá je profesijnou asociáciou sociálnych pracovníkov v Austrálii. V súčasnosti ide o jeden z najaktuálnejších národných etických kódexov sociálnej práce. Z hľadiska prameňov čerpal z medzinárodného etického kódexu IFSW/IASSW 2004 a vplyv na niektoré formulácie mal americký NASW kódex. Ide o 55 stranový dokument (spolu 14.676 slov), pričom samotné etické princípy (bez príloh, slovníka a referencií) tvoria 10 304 slov. Štruktúrovaný je nasledovne:

 • Preambula
  1. Kontext sociálnej práce
  2. Kontext etického kódexu
  3. Hodnoty sociálnej práce
  4. Etická prax a etické rozhodovanie
  5. Zodpovednosti v etickej praxi:
   1. Zodpovednosti vo všeobecnosti
   2. Zodpovednosti voči klientom
   3. Zodpovednosti voči kolegom
   4. Zodpovednosti na pracovisku
   5. Zodpovednosti v špecifických kontextoch
   6. Zodpovednosti voči profesii
 • Slovník
 • Bibliografické odkazy
 • Prílohy (1. Zoznam dokumentov u ľudských právach; 2. Diagram procesu podania etickej sťažnosti; 3. Zoznam národný sprievodcov eticky zodpovedného výskumu)
 • Poďakovanie

Priamo v texte sú uvedené dve základné funkcie kódexu - informatívna o profesii a sprievodcovská vzhľadom na etickú prax v sociálnej práci. Kódex je záväzný pre všetkých sociálnych pracovníkov, ktorí sú členmi tejto asociácie a študentov sociálnej práce. Priamo v texte kódexu sa uvádzajú základné princípy procesu preskúmania a posúdenia sťažností na neetické správanie sociálnych pracovníkov. Sťažnosti ohľadom takéhoto správania môže podať ktokoľvek, vrátane klientov, kolegov a zamestnávateľov.

 Jednou z príloh kódexu je schéma tzv. Complaints Management Process (Procesu podania sťažnosti). Dôležitou súčasťou tohto procesu sú National Ethics Office (Národný etický úrad) a National Ethics Panel (Národný etický výbor). Širšie sa celému procesu venuje špecifický dokument AASW By-laws on Ethics (2007).

Austrálsky etický kódex často zdôrazňuje v texte kultúrne senzitívnu prax sociálnej práce, zvlášť vzhľadom na pôvodných obyvateľov Austrálie (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples). V svojom texte uvádza aj používanie anti-rasistických a anti-opresívnych prístupov. Špecifickú pozornosť venuje nedobrovoľným klientom.

Britský etický kódex

(The Code of Ethics for Social Work, skr. BASW 2012). Prijala ho British Association of Social Workers, ktorá je jedinou profesijnou asociáciou sociálnych pracovníkov vo Veľkej Británii. Ide o revidovaný etický kódex z roku 2002 (predtým 1975) sformulovaný národnou profesijnou asociáciou, pre členov ktorej je aj záväzný. 18-stranový dokument má nasledovnú štruktúru:

 • Uvedenie - rámec a ciele
  1. Pozadie
   1. Etika v sociálnej práci
   2. Medzinárodné definovanie sociálnej práce
  2. Hodnoty a etické princípy
   1. Ľudské práva
   2. Sociálna spravodlivosť
   3. Profesionálna integrita
  3. Etické praktické princípy
 • Dodatok

Uvádza sa v ňom, že etické povedomie je fundamentom pre profesionálnu prax sociálnych pracovníkov. Ich schopnosť a záväzok konať eticky je nevyhnutnou súčasťou kvality sociálnych služieb, ktoré poskytujú. Britský etický kódex neposkytuje detailné pravidlá, ako majú sociálni pracovníci konať v špecifických situáciách, ale skôr ponúka všeobecné etické princípy, ktoré majú sociálni pracovníci reflektovať vo svojej praxi. Je však bez možnosti sankcionovania neetického konania. Pre sociálnych pracovníkov pracujúcich nezávisle, v súkromnej praxi je utvorený osobitý dokument, ktorý sa venuje špecifickým princípom etickej praxe (ako doplnok 3. časti kódexu). Vo Veľkej Británii je okrem toho činnosť sociálnych pracovníkov regulovaná štátom prostredníctvom poloautonómnej General Social Care Council in England. Popri etickom kódexe BASW tak jestvujú ešte „kódexy praxe" pre sociálnych pracovníkov zamestnaných v sociálnych službách (Code of Practice for Social Care Workers, 2010), ako aj ich zamestnávateľov (Code of Practice for Employers of Social Care Workers, 2010).

Slovenský etický kódex

(Etický kódex sociálnych pracovníkov v SR, skr. ASPS 1997). Národné etické kódexy sociálnej práce, resp. sociálnych pracovníkov, sú zvyčajne utvorené národnou asociáciou sociálnej práce, ktorá je členom IFSW. Túto funkciu istý čas u nás reálne plnila Asociácia sociálnych pracovníkov na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1994. Táto deklarovala v Žiline roku 1997 slovenský etický kódex sociálnych pracovníkov (pozri prílohu č. B). Jeho text bol sformulovaný v súlade s vtedy aktuálnymi Princípmi a štandardmi etiky sociálnej práce IFSW (1994). V tom čase išlo o prvý a dosiaľ jediný etický kódex sociálnych pracovníkov na Slovensku. Rozsah etického kódexu ASPS (1997) je 511 slov, čo predstavuje veľmi stručný 2-stranový dokument. Jeho základná štruktúra je nasledovná:

 • Preambula
 • Základné etické princípy v sociálnej práci
  1. Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka
  2. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientom
  3. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom
  4. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským organizáciám
  5. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči svojej profesii
  6. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti

Keďže ide o dokument občianskeho združenia, čo je inštitúcia združujúca sociálnych pracovníkov dobrovoľne a nie stavovská inštitúcia, ide o odporúčajúci dokument. Nejestvuje žiaden kontrolný ani sankčný mechanizmus pre prípady porušenia etických zásad. Žiaľ, tento kódex nebol doteraz aktualizovaný - v súlade s medzinárodným kódexom IFSW / IASSW (2004) - čo považujeme za jednu z najdôležitejších priorít rozvoja etiky sociálnej práce na Slovensku.

Český etický kódex

(Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, SSP ČR 2006). Prijala ho Společnost sociálních pracovníků České republiky, ktorá je členskou organizáciou IFSW. Nejde o profesijnú asociáciu, ale dobrovoľnú odbornú organizáciu združujúcu členov, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji sociálnej práce a zvyšovaní odbornej úrovne sociálnej práce v praxi. Kódex sa odvoláva na dokumenty relevantné pre prax sociálneho pracovníka, menovite na medzinárodné dokumenty Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu ľudských práv OSN, Dohovor o právach dieťaťa a štátne zákony - Ústavu a Listinu základných práv a slobôd. Vplyv na formulovanie kódexu mal predovšetkým „Medzinárodný etický kódex" IFSW / IASSW 2004 a jeho predošlá verzia z roku 1994. Vzhľadom na rozsah ide o stručný 4-stranový dokument (1.403 slov) s nasledujúcou štruktúrou:

 1. Etické zásady
 2. Pravidlá etického správania sociálneho pracovníka
  1. Vo vzťahu ku klientovi
  2. Vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi
  3. Vo vzťahu ku kolegom
  4. Vo vzťahu k svojmu povolaniu a odbornosti
  5. Vo vzťahu k spoločnosti
 • Etické problémové okruhy
 • Postup pri riešení problémov

 

Keďže ide o dobrovoľnú organizáciu, záväznosť etického kódexu v ČR nie je nárokovateľná. Kódex má teda odporúčajúci charakter.

Český etický kódex si v svojom znení ponechal problémové oblasti a predstavuje stručný postup pri riešení etických problémov. Špecifikom tohto kódexu je zmienka o tom, že sociálny pracovník si je vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení"

Švajčiarsky etický kódex

(Berufskodex der Professionellen Sozialer Arbeit Schweitz, AS 2010). Prijala ho spoločnosť AvenirSozial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, pričom ide o revíziu predošlého kódexu z roku 2006. 15-stranový dokument má nasledovnú štruktúru:

 1. Uvedenie
 2. Základné princípy sociálnej práce
 3. Základné hodnoty sociálnej práce
 4. Praktické princípy sociálnej práce
  1. Eticky založené prax
  2. Pravidlá správania vzhľadom na vlastnú osobu
  3. Pravidlá správania vzhľadom na prácu s klientkami a klientmi
  4. Pravidlá správanie vzhľadom na organizácie a sociálne zabezpečenie
  5. Pravidlá správanie vzhľadom na spoločnosť
  6. Pravidlá správanie vzhľadom na profesiu
  7. Pravidlá správanie vzhľadom na interprofesijnú spoluprácu
 5. Záverečné poznámky

Dokument je záväzný pre členov AvenirSozial. V rámci nej pracuje Kommission für Berufsethik, ktorá vykonáva konzultantskú činnosť, ale rieši aj podnety od členov, klientok a klientov sociálnej práce. Táto má kompetenciu kontrolného orgánu na dodržiavanie kódexu.

Nemecký etický kódex

(Berufsethische Prinzipien des DBSH, skr. DBSH 1997). Prijala ho profesijná komora sociálnych pracovníkov v Nemecku Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit v roku 1997 v nadväznosti na dokument IFSW v roku 1994. Ide o 4-stranový dokument (1480 slov) s nasledovnou štruktúrou:

 • Preambula
 1. Základné východiská
 2. Všeobecné zásady profesijnej činnosti
 3. Správanie sa voči klientom
 4. Správanie sa voči kolegyniam a kolegom
 5. Správanie sa voči iným príbuzným povolaniam
 6. Správanie sa voči zamestnávateľom a organizáciám
 7. Správanie sa na verejnosti
 8. Spôsob vykonávania

Ide o všeobecné pravidlá profesionálneho správania sa členov DPSH, pre ktorých je aj záväzný. Priamo v texte je spomenutá komisia, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie týchto princípov, ich revíziu a aktualizáciu.

Nemecký etický kódex často akcentuje princíp solidarity s ľuďmi (Solidarität mit Menschen), zvlášť s tými, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi. Zodpovednosť voči kolegom (sociálnej práce) rozlišuje a oddeľuje od ostatných povolaní (andere Berufe). Sociálni pracovníci (členovia DBSH) vyžadujú od spoločnosti vážnosť svojho povolania.

Taliansky etický kódex

(Codice deontologico dell'Assistente Social, CN 2009). Utvorila ho Ordine Assistenti sociali, čo je štátna inštitúcia zodpovedajúca za výkon profesie sociálna práca v Taliansku, pôsobiaca od roku 1993. Do jej kompetencie patrí aj tvorba a evaluácia deontologického kódexu sociálnej práce. Záväzný je pre členov Národnej rady sociálnych pracovníkov i tých, ktorí poskytujú svoje služby dobrovoľne (pre klientov zadarmo). Taliansky etický kódex je 20-stranový dokument (7.384 slov) s nasledovnou štruktúrou:

 • Definovanie a disciplinárna autorita
 • Princípy
 1. Zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči klientom
 2. Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči spoločnosti
 3. Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči kolegom a iným profesionálom
 4. Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči zamestnávateľom
 5. Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči profesii

 

Kódex je postavený na zásadných princípoch a pravidlách, ktoré si sociálni pracovníci musia osvojiť počas výkonu svojej profesie, ktorými majú riadiť svoje správanie na akejkoľvek úrovni zodpovednosti. Priamo v texte je uvedené, že sociálni pracovníci musia kódex poznať, dodržiavať a šíriť jeho princípy. Kódex má záväzný charakter, inštitucionálnu zodpovednosť nesie Consiglio Nazionale dell'Ordine. V Taliansku je pritom povinná registrácia sociálnych pracovníkov, bez nej sa pracuje nelegálne.

Taliansky etický kódex uvádza, že profesia sociálna práca je založená na etických a vedeckých základoch a má odborno-profesionálnu autonómiu (basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale)... Sociálni pracovníci majú preto chrániť svoju nezávislosť. Pozornosť venuje aj pomoci sociálnych pracovníkov pri prírodných katastrofách, resp. v mimoriadnych prípadoch núdze (in caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali).

Rumunský etický kódex

(Codul deontologic all profesiei de asistent social, skr. CNASR 2008) prijala National College of Romanian Social Workers (CNASR) v roku 2007 s platnosťou od roku 2008. Ide o profesionálnu, neziskovú organizáciu, ktorej úloha je kontrolovať a supervidovať výkon sociálnej práce podľa zákona (v Rumunsku bola zákonom č. 466/2004 o Štatúte sociálneho pracovníka rozpoznaná sociálna práca ako nezávislá profesia a oblasť praxe). Štruktúru má nasledovnú:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Všeobecné profesionálne princípy
 3. Profesionálna nezávislosť a zodpovednosť sociálneho pracovníka
 4. Povinnosti voči profesii sociálneho pracovníka
 5. Povinnosti voči užívateľovi služieb
 6. Povinnosti voči členom profesionálneho zboru
 7. Povinnosti sociálneho pracovníka vo vzťahu k verejným inštitúciám
 8. Disciplinárne tresty
 9. Konečné a prechodné nariadenia

Rumunský etický kódex je záväzný pre členov Národného kolégia sociálnych pracovníkov v Rumunsku, ide o právny dokument s presnými procedurálnymi nariadeniami v prípade jeho porušenia. Dôležitým orgánom je pritom Etická profesionálna komisia Kolégia.

Portugalský etický kódex

(Código de Ética, skr. APSS 2007). Prijala ho Associação dos Profissionais de Serviço Social v roku 2007. Ide o kódex identický s IFSW / IASSW (2004). Portugalský etický kódex predstavuje alternatívu, kde národná asociácia sociálnej práce sa identifikuje s hodnotami, princípmi a zodpovednosťami medzinárodného etického kódexu a prijme ich ako svoj národný etický kódex.

Švédsky etický kódex

(Etik i socialt arbete, skr. ASSR 2006). Prijala ho Akademiker förbundet SSR v roku 2006 (predtým 1997), pre ktorej členov je aj záväzný. Ide o 15-stranový dokument. Spôsob kontroly a sankcionovania nie sú v texte uvedené.

Švédsky etický kódex upozorňuje na dôležitosť lásky v činnosti sociálneho pracovníka. Ako príklady etických kvalít v sociálnej práci uvádza aj empatiu, citlivosť, spolucítenie, mravnú odvahu a priateľstvo.

Ruský etický kódex

(Кодекс этики социального работника и социального педагога, skr. ССОПиР 2003). schválila ho verejnoprospešná mimovládna organizácia Союз социальных педагогов и социальных работников v roku 2003 pre svojich členov, ktorá je členskou organizáciou IFSW. Dokument sa odvoláva na „medzinárodný etický kódex" IFSW 1994 a medzinárodné dokumenty). Pri jeho zostavovaní bolo prihliadané na vtedy platné národné etické kódexy v Austrálii, Veľkej Británii, Dánsku, Litve, Poľsku, USA a Fínsku. Kódex charakterizuje a uvádza základné etické štandardy a pravidlá, ktorými sa sociálni pracovníci a sociálni pedagógovia majú riadiť. Okrem toho pomáha udržať vysoké štandardy profesionálnej práce každého pracovníka v sociálnej oblasti bez ohľadu na jeho pozíciu a postavenie v ССОПиР. Štrukturovaný je nasledovne:

 1. Uvedenie
 2. Definovanie sociálnej práce
 3. Hodnoty sociálnej práce
 4. Princípy sociálnej práce
 5. Štandardy etického správania
  1. Etické správanie v profesii sociálnych pracovníkov a pedagógov
  2. Etické správanie vo vzťahu k užívateľom služieb
  3. Etické správanie vo vzťahu ku kolegom
  4. Etické správanie vo vzťahu k spolupracujúcim organizáciám
 6. Definovanie sociálnej práce a komentáre IFSW
 7. Medzinárodné dohovory na ktorých sú etické princípy a štandardy založené.

Dokument je záväzný pre členov ССОПиР. Nie je špecifikovaná miera záväznosti ani mechanizmy kontroly a sankcií pri jeho porušení.

Ruský etický kódex sociálneho pracovníka a sociálneho pedagóga uvádza osobitú skupinu hodnôt - sociálna aktivita, mobilita a flexibilnosť. Vzhľadom na profesionálne správanie uvádza potrebu slušného správania (vystupovania) sociálneho pracovníka (pedagóga) voči klientom. V podobnom význame ako je v NASW (2008) alebo ASP SR (1997) uvedená kľúčová hodnota služby, resp. prvoradosť sociálneho pracovníka slúžiť, uvádza ruský etický kódex nezištnosť. Popri profesionálnych sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov počíta tento kódex s neprofesionálnymi pracovníkmi, ktorí majú účasť na riešení sociálnych problémov. Typický je aj dôraz na posilnenie statusu profesie sociálna práca a sociálna pedagogika.

Izraelský etický kódex

(Kódex profesionálnej etiky sociálnych pracovníkov v Izraeli, קוד האתיקה של איגוד עובדים הסוציאליים בישראל skr. SWI 2007) bol prijatý Úniou sociálnych pracovníkov v Izraeli v roku 2007. Prvý kódex bol sformulovaný v Izraeli v 70. rokoch 20. storočia, keď prebiehal proces etablovania samotnej profesie sociálna práca. Dôležitá zmena nastala v roku 1996 schválením Social Workers Act. Profesia sociálna práca sa stala legislatívne zastrešená a regulovaná (Karpel, 2008). V roku 1999 boli v Izraeli zverejnené tzv. Ethics Regulations (Etické smernice), ktoré majú právnu záväznosť a pri ich porušení sa konajú disciplinárne opatrenia. Izraelský etický kódex má nasledovnú štruktúru:

 • Úvod (zhrnutie)
 • Hodnoty v profesii
 • Etické princípy v profesii
 1.  Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči klientom
 2.  Počestné správanie sociálnych pracovníkov vzhľadom na svoju pozíciu.
 3.  Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči kolegom.
 4.  Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči zamestnávateľom.
 5.  Zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči profesii.
 • Prílohy (Kľúčové etické pravidlá v Social Workers Act, samotný Social Workers Act, disciplinárne opatrenia).

Záväzným dokumentom vzhľadom na etické správanie profesionálnych sociálnych pracovníkov v Izraeli je vyššie zmienený Social Workers Act. Naň sa explicitne odvoláva aj etický kódex sociálnych pracovníkov. V ňom sú sformulované konkrétne disciplinárne procesy a sankcie dôsledkom neetického správania. Patria medzi ne upozornenie, pokarhanie, peňažné pokuty, pozastavenie registrácie v registri až na obdobie 5 rokov alebo výmaz z registra.

Izraelský etický kódex okrem samotnej diskriminácie odmieta aj spolupráci s niekým, kto diskriminuje. V súvislosti s možnou konkurenciou medzi verejnou a súkromnou praxou obsahuje usmernenie, že sociálny pracovník vo verejnej správe nesmie poskytovať súkromnú služby klientom z rovnakej geografickej oblasti, kde je zamestnaný. Sociálny pracovník musí rešpektovať všetky kultúry, z ktorých je utvorená izraelská spoločnosť.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:18