Medzinárodné deklarácie a dohovory o ľudských právach sformulovali obecné štandardy a poukazujú na práva, ktoré sú prijaté globálnou komunitou. Dokumenty relevantné pre prax a vykonávanie sociálnej práce sú:

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv;
  • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;
  • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;
  • Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie;
  • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;
  • Dohovor o právach dieťaťa;

Dohovor o domorodom a kmeňovom obyvateľstve v nezávislých krajinách (ILO konvencia 169).

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:27