Národné členské organizácie IFSW a IASSW majú zodpovednosť za rozvíjanie a pravidelné aktualizovanie svojich vlastných etických kódexov alebo etických smerníc tak, aby zodpovedali IFSW/IASSW princípom. Národné organizácie majú takisto zodpovednosť za informovanie sociálnych pracovníkov a škôl sociálnej práce o týchto kódexoch a smerniciach. Sociálni pracovníci by mali konať v súlade s etickým kódexom alebo podľa smerníc platných v ich krajine.

Tieto budú zvyčajne obsahovať detailnejšie pravidlá v etickej praxi špecifické k národnému kontextu. Všeobecné smernice pre profesionálne správanie sa týkajú nasledovného:

 1. Od sociálnych pracovníkov sa očakáva, že budú rozvíjať a udržiavať požadované zručnosti a znalosti v oblasti svojej práce.
 2. Sociálni pracovníci nedopustia, aby ich zručnosti boli využité k nehumánnym účelom, akými sú mučenie alebo terorizmus.
 3. Sociálni pracovníci sa majú správať bezúhonne. To zahŕňa nezneužívanie vzťahu dôvery s ľuďmi, ktorí užívajú ich služby, rozpoznávanie hraníc medzi osobným a profesionálnym životom a nezneužívanie svojho postavenia pre osobné obohatenie alebo zisk.
 4. Sociálni pracovníci majú jednať s ľuďmi, ktorí užívajú ich služby s účasťou, empatiou a starostlivosťou.
 5. Sociálni pracovníci nepodriaďujú potreby a záujmy ľudí, ktorí užívajú ich služby, svojim vlastným potrebám a záujmom.
 6. Sociálni pracovníci majú povinnosť vykonať nevyhnutné kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba na pracovisku i v spoločnosti, aby boli schopní poskytovať zodpovedajúce služby.
 7. Sociálni pracovníci majú zachovávať dôvernosť informácií o ľuďoch, ktorí užívajú ich služby. Výnimky môžu byť odôvodnené len na základe vyššej etickej požiadavky (akou je napr. ochrana života).
 8. Sociálni pracovníci vyžadujú uznanie toho, že sú zodpovední za svoje správanie vzhľadom k užívateľom služieb, ale aj k ľuďom s ktorými pracujú, kolegom, zamestnávateľom, profesionálnej asociácii a zákonom a tieto zodpovednosti môžu byť vo vzájomnom konflikte.
 9. Sociálni pracovníci majú byť ochotní spolupracovať so školami sociálnej práce, aby podporili študentov sociálnej práce pri získavaní kvalitného praktického výcviku a aktuálnych praktických znalostí.
 10. Sociálni pracovníci majú podporovať a angažovať sa v etických diskusiách so svojimi spolupracovníkmi a zamestnávateľmi a sú zodpovední za to, že ich rozhodnutia budú eticky podložené.
 11. Sociálni pracovníci majú byť pripravení uviesť dôvody svojich rozhodnutí založených na etickom rozvažovaní a sú zodpovední za svoje voľby a konania.
 12. Sociálni pracovníci majú pracovať na vytváraní takých podmienok v svojich zamestnávateľských organizáciách i vosss svojej krajine, aby princípy tohto vyhlásenia a ich vlastný národný kódex (ak je platný) boli diskutované, zhodnocované a presadzované.

 

Dokument „Etika v sociálnej práci - vyhlásené princípy" bol prijatý na generálnych zhromaždeniach Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce v Adelaide, Austrália, v októbri 2004.

Copyright (c) 2004 IFSW and IASSW, PO Box 6875, CH-3001 Bern, Switzerland

On-line text http://www.ifsw.org/p38000398.html [27.7. 2009]

Slovenský preklad s povolením IFSW Andrej Mátel.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:29