• Pretože potreba fyzioterapie je všeobecná, služby rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov nesmú byť obmedzované národnosťou, farbou pleti, vierou, politikou, sociálnym štatútom, pohlavím a sexuálnou preferenciou.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut si musí byť vedomý miery svojej zodpovednosti za zdravie pacienta, preto sa zaväzuje neaplikovať také liečebné postupy, ktoré by podľa jeho znalosti mohli ohroziť zdravie pacienta.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut musí stále udržiavať najvyššiu možnú úroveň svojej odbornosti.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut musí rešpektovať kultúrne a náboženské presvedčenie svojich pacientov.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut v záujme pacientov loajálne spolupracuje so svojimi kolegami a pracovníkmi iných medicínskych odborov.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut musí držať v tajnosti všetky osobné informácie, ktoré mu pacient zverí a nesmie hovoriť o záležitostiach pacienta s nikým iným, ako s tým, kto je spoluzodpovedný za starostlivosť o neho.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut je oprávnený viesť účtovanie za svoje liečebné výkony pre Národnú poisťovňu, podľa platných predpisov / bodník služieb /.
  • Pacienti musia byť vopred informovaní o výške poplatkov / bodov /za vykonané služby.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut musí za každých okolností dodržiavať štandart profesionálnej a osobnej etiky, čo robí jeho profesiu dôveryhodnou.
  • Rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut v prípade, že jeho kolega zanedbáva etické princípy tak, ako sú zakotvené v etickom kódexe, a aj napriek upozorneniu nedôjde k náprave, je povinný o tomto konaní podať správu regionálnej Sekcii rahabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov pri SK SZP.
  • Rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti sa podieľajú na spolupráci s občianskými iniciatívami a členmi iných zdravotníckych profesií na prevencií a starostlivosti o zdravie občanov.

 

Tieto etické princípy pre rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov boli vypracované v súlade s etickým kódexom W.C.P.T. a boli schválené členmi výboru Sekcie rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov pri SK SZP dňa 5. 6. 1993 v Trenčianskych Tepliciach. Etický kódex pre rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov je záväzný pre každého člena SK SZP. Etický kódex bol prijatý na Sneme SK SZP dňa 8. 10. 1994 v Košiciach

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 13:39