Etický kódex finančného kontrolóra je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa finančný kontrolór riadi počas výkonu svojho povolania. Je určený pre všetkých zamestnancov orgánov verejnej správy, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu. Finančný kontrolór sa riadi týmito etickými zásadami:

 

I. Dôveryhodnosť a korektnosť

Jeho pracovné postupy a postoje vzbudzujú rešpekt a dôveru. Kontrolu vykonáva bez akéhokoľvek podozrievania, bez zaujatosti a zodpovedá za svoje konanie. Jeho rozhodovanie je jednoznačné a zodpovedné.

 

II. Čestnosť a bezúhonnosť

Vo svojej práci koná čestne a bezúhonne. Dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy, zodpovedá za riadne užívanie a ochranu zvereného majetku štátu. Jeho pracovné postupy sú nezávislé a rozhodnutia objektívne.

 

III. Spoľahlivosť a principiálnosť

Vo vzťahoch voči zamestnancom kontrolovaného subjektu vystupuje korektne, avšak primerane autoritatívne. Jeho správanie vzbudzuje prirodzenú vážnosť a úctu.

 

IV. Pravdivosť a objektívnosť

Výsledky ním vykonanej kontroly sú vždy úplné, pravdivé a preukázateľné, na vysokej profesionálnej úrovni. Svoje rozhodnutia prijíma len na základe jednoznačne overených skutočností, podložených dôkazovým materiálom.

 

V. Nezávislosť a nestrannosť

Voči kontrolovanému subjektu a vonkajšiemu prostrediu vystupuje nezávisle a nestranne. Vyhýba sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo ovplyvniť výsledky jeho práce, viesť ku korupcii alebo k iným negatívnym javom. Poukazuje na negatívne javy a dáva podnet na ich ďalšie prešetrenie príslušnými orgánmi.

 

 

 

VI. Konflikt záujmov

Pri výkone práce nezneužíva svoje postavenie na súkromné účely. Získané informácie nevyužíva ako nástroj na získanie osobného prospechu pre seba a pre iných, ani ich nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb.

 

VII. Oprávnenosť a odbornosť

Finančný kontrolór vykonáva iba činnosť, na ktorú má oprávnenie. Ovláda právne predpisy platné pre výkon finančnej kontroly a aplikuje ich pri kontrolnej činnosti. Neustálym vzdelávaním dbá o svoj odborný rast.

 

VIII. Politická neutralita

Finančný kontrolór si zachováva nezávislosť od všetkých politických vplyvov a dbá o to, aby pri výkone kontrolnej činnosti postupoval vždy nestranne.

 

IX. Osobnostná stránka

Finančný kontrolór je vzorom v osobnom živote, vo vystupovaní na verejnosti a udržiavaní svojho zovňajšku. Jeho správanie sa neprieči všeobecne uznávaným morálnym zásadám a etickým pravidlám.

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 15:46