1. Vytvorte televíznu reportáž o priebehu Kulikovskej bitky.
 2. Nájdite informácie o sv. Sergejovi Radonežskom a objasnite jeho vplyv na politiku moskovského kniežatstva.
 3. Charakterizujte prostriedky, akými moskovské kniežatá realizovali zjednocovaciu politiku.
 4. Napíšte reportáž z vojenského tábora Ivana III. pri Urge r. 1480.
 5. Na konci XV. – zač. XVI. storočia došlo ku sporom v rámci pravoslávnej cirkvi, ktorý sa dotýkal i vzťahu cirkvi a svetskej moci. Pokúste sa zrekonštruovať polemiku medzi „josifľanmi“ a „zavolžskými starcami“.
 6. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie o teórii Moskvy ako tretieho Ríma; nájdite paralely jej uplatňovania v novodobej histórii.
 7. Zoznámte sa s filmom Sergeja Ejzenštejna Ivan Hrozný. Napíšte článok o zákaze premietania jeho druhej časti v období vzniku.
 8. Urobte interview s Maľutom Skuratovom o podstate a poslaní opričniny.
 9. Napíšte článok o vražde Dmitrija Ivanoviča v Ugliči:
  a) pre seriózne noviny, b) pre bulvárne periodikum.
 10. Predstavte si seba ako "pracovníka tlačovej agentúry" na začiatku 16. storočia. Vytvorte noticky na tému „V Moskve opäť nový cár“.
 11. Napíšte analytickú správu o rozporoch medzi cirkevnou a svetskou vrchnosťou za vlády Alexeja Michailoviča.
 12. Prečítajte si článok Наси́лу не быть ми́лу, závery účastníkov interview skonfrontujte s historickými faktami.
Zuletzt geändert: Donnerstag, 17. November 2016, 08:39