1. Porovnajte osobnosti Petra Veľkého a Ivana Hrozného.
 2. Napíšte reportáž z cesty Petra Michajlova po Európe.
 3. Opíšte pobyt Petra I. v Bratislave.
 4. Napíšte časopisecký článok o krvavej histórii rodu Romanovcov.
 5. Čo to boli Potemkinove dediny? Skutočne existovali?
 6. Vyberte si jedného zo známych ruských vojvodcov, resp. admirálov a pokúste sa napísať o ňom črtu.
 7. Ako sa vyvíjali rusko-francúzske vzťahy počas celého obdobia vlády Napoleona vo Francúzsku?
 8. Napíšte polemický komentár, kritizujúci vládu Mikuláša I. za „potlačenie demonštrácie" 25.12.1825.
 9. Zistite si ďalšie údaje o slavjanofiloch a západníkoch. Zorganizujte diskusiu o tom, ako sa ich ideológia prejavuje v súčasnej ruskej politike.
 10. Aká bola príčina Krymskej vojny a čo bolo jej následkom?
 11. Napíšte fejtón o Berlínskom kongrese 1878.
 12. Porozmýšľajte, prečo zrušenie nevoľníctva v r. 1861 nemalo želateľný efekt.
 13. Porovnajte osobnostné črty Alexandra II., Alexandra III. a Mikuláša II.
 14. Predstavte si, že ste novinár v roku 1905. Napíšte novinovú správu o zničení ruského loďstva pri Cušime 14.-15.(27.-28.) mája.
 15. Napíšte reportáž o krvavej nedeli 1905 r.
 16. Zistite si podrobnosti o živote Petra Stolypina a vytvorte jeho oficiálny nekrológ.
 17. Urobte rozhlasovú reportáž o prieniku ruskej armády na územie dnešného Slovenska počas Brusilovej ofenzívy.
 18. Zistite si potrebné údaje a spravte interview s Grigorijom Rasputinom.
 19. Porozmýšľajte, aké zámery viedli Mikuláša II. aby abdikoval i v mene svojho syna.
 20. Diskutujte o príčinách krachu monarchie vo februári 1917.
Utolsó módosítás: 2016. november 17., csütörtök, 09:12