1. Prečo nebola dočasná vláda schopná zastaviť rozvrat krajiny?
  2. Napíšte článok o uvítaní V.I. Lenina po jeho návrate z emigrácie v apríli 1917: a) z pozície jeho prívržencov, b) z pozície jeho kritikov.
  3. Prečo Alexandra Kerenského prezývali "ruský Napoleon"?
  4. Napíšte reportáž o búrlivých októbrových dňoch, kedy „moc ležala na ulici“.
  5. Zoznámte sa s históriou sovietskych tajných služieb a ich metódami boja s opozíciou.
  6. Napíšte správu „o nadšení“ zo zvolania Ústavodarného zhromaždenia, i „o jeho nezmyselnosti“.
  7. Porozmýšľajte, prečo sa boľševikom podarilo zvíťaziť v Občianskej vojne a aké to malo pre krajinu následky.
  8. Vytvorte rozhlasovú reportáž z plavby „Parníka filozofov“.
Last modified: Thursday, 17 November 2016, 9:24 AM