1. Porovnajte NEP s ekonomikou vojnového komunizmu predchádzajúceho a administratívne riadenou ekonomikou neskoršieho obdobia.
 2. Napíšte časopisecký článok o stalinských represiách a veľkom hladomore.
 3. Napíšte fiktívne interview s J.V. Stalinom o jeho vzťahu ku straníckym kolegom.
 4. Skúste vyhľadať všetky prívlastky, ktorými bol „titulovaný“ J. V. Stalin v ZSSR i u nás ("veľký kormidelník", "génius všetkých národov" ...).
 5. Osvetlite rozdielne pozície ruských i neruských historikov k Paktu Molotov-Ribbentrop.
 6. Vyberte si jednu dôležitú udalosť z obdobia Veľkej vlasteneckej vojny a spracujte ju do časopiseckého článku.
 7. Aké boli príčiny ostrej konfrontácie USA a ZSSR v povojnovom období?
 8. Opíšte opakovaný boj o moc v KSSZ po smrti Stalina, za Chruščova, Brežneva, Gorbačova.
 9. Napíšte analytický komentár o Karibskej kríze (1962).
 10. V akých oblastiach dosiahol ZSSR významné úspechy počas svojej existencie?
 11. Porovnajte ruský a československý (slovenský) pohľad na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR 21.8. 1968.
 12. V 20. storočí registrujeme 4 veľké emigračné vlny (1918, polovica 40. rokov, 70. a 90. roky. Porozmýšľajte o ich príčinách i následkoch pre ruskú spoločnosť.
 13. Spravte interview s prvým prezidentom ZSSR o  najvýraznejších „výdobytkoch prestavby"?
 14. Napíšte článok o prvých „slobodných“ voľbách v ZSSR.
 15. Diskutujte o príčinách krachu socializmu v Sovietskom zväze a vo „východnom bloku“.
 16. Napíšte nekrológ na ZSSR.
Last modified: Thursday, 17 November 2016, 9:59 AM