Cieľom projektu bolo sprístupniť praxujúcim učiteľom cudzích jazykov a študentom učiteľských študijných programov najaktuálnejšie informácie a skúsenosti s metodikou CLIL, a to s osobitným zameraním na oblasť základného a stredného školstva, kde dosiaľ nie je vybudovaná tradícia integrovaného vyučovania cudzích jazykov a kde uplatnenie metodiky CLIL nebolo teoreticky ani metodicky spracované. Výstupy projektu sa dlhodobo uplatnia nielen ako vedecké a odborné zdroje pre kontinuálne a celoživotné vzdelávanie učiteľov, ale aj ako konkrétne metodické materiály prispôsobené a okamžite použiteľné v slovenských podmienkach (pozri súbor 12 metodických príručiek pre CLIL na 1. stupni ZŠ). Výstupmi projektu sú 3 vedecké monografie publikované v zahraničí (v Českej republike a Francúzsku), 4 monografie publikované na Slovensku, niekoľko desiatok vedeckých a odborných štúdií publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch a publikáciách, ako aj 5 recenzovaných monotematicky zameraných zborníkov. Riešiteľský kolektív v spolupráci so zahraničnými partnermi (z Českej republiky, Francúzska a Maďarska) zorganizoval 5 medzinárodných  vedeckých konferencií a desiatky metodických seminárov a workshopov pre učiteľov. 

Kurz je súčasťou riešenia projektu KEGA 3/6308/08 Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie podmienok pre efektívne uplatňovanie metodiky CLIL (KLIŠ PF UKF v Nitre) a projektu experimentálneho overovania Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov (ŠPÚ Bratislava). Cieľom kurzu je zabezpečiť rýchlu a bezprostrednú komunikáciu medzi riešiteľmi oboch projektov, nájsť vhodné obsahy, overiť vplyv na motiváciu a výsledky žiakov, pripraviť metodické a didaktické materiály pre cudzie jazyky – anglický, nemecký, ruský a francúzsky (podľa možností rozšíriť aj o španielsky a taliansky jazyk).