Elektronická príručka E-Morphology bola vypracovaná v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vysokoškolských študentov na Katedre anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pre študentov Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Lingvistická disciplína zameraná na anglickú gramatiku na pokročilej úrovni je nevyhnutná pre budúcich prekladateľov a tlmočníkov ako aj pre budúcich učiteľov, ktorí študujú na príslušných fakultách. V snahe umožniť študentom precvičovať si zložité javy anglickej morfológie moderným a inovatívnym spôsobom  riešitelia projektu vypracovali uvedenú elektronickú príručku E-Morphology, ktorá bola skoncipovaná na základe autentického textového materiálu excerpovaného z anglických novín a časopisov s cieľom sústrediť sa na tie gramatické javy, ktoré spôsobujú študentom najväčšie problémy. Riešiteľský tím zostavil veľký korpus viet obsahujúcich gramatické štruktúry, z ktorých sa vytvorilo 24 lekcií s rôznymi typmi cvičení a zadaní. Tie boli publikované ako súborná vysokoškolská cvičebnica v r. 2009.

E-Morphology spracovaná v programe Moodle má 23 modulov, v nich sú cvičenia typu "multiple choice", priraďovacie, doplňovacie, substitučné, transformačné ako aj prekladové. Všetky umožňujú zdokonaľovať si gramatickú kompetenciu v anglickom jazyku a overovať si správnosť odpovedí prostredníctvom spätnej väzby. Morfémy, slovné druhy, konverzia, kompozitá, gramatické kategórie substantív, determinátory, adjektíva, adverbiá, slovesá a ich gramatické kategórie predstavujú hlavné tematické okruhy jednotlivých modulov, ktoré môžu využívať denní študenti v tzv. „blended learning" ako aj externí študenti. 

Kurz anglickej morfologie, testy a cvicenia v online podobe. Spolupraca UKF Nitra a UMB Banska Bystrica, kurz je sucastou projektu KEGA 3/6045/08.