V rámci projektu boli vypracované študijné a popularizačné materiály - učebné texty v knižnej forme s názvom "Nové smery v genetike a biotechnológiách", s obsahovým zameraním na moderné smery a metódy v genetike a biotechnológiách. Zároveň sa počas riešenia projektu uskutočnili vzdelávacie kurzy, on-line prednášky a prednášky, špecializovane zamerané na rôzne problémy a metódy genetiky, molekulárnej biológie a biotechnológií. Na uvedených aktivitách sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov. Riešitelia projektu tiež vytvorili e-learningový kurz, obsahujúci základné informácie súvisiace s genetikou a biotechnológiami ako aj informácie o kurzoch, prednáškach a ďalších aktivitách. V rámci projektu bol vytvorený jednoduchý postup tvorby animácií s využitím znalosti bežne používaného softvéru, ktorý môže urýchliť a skvalitniť tvorbu študijných materiálov pre učiteľov.

Cieľom kurzu je popularizácia nových poznatkov v genetike a biotechnológiách, ktoré možno zaradiť k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim oblastiam biológie. Kurz je určený pre učiteľov ZŠ, SŠ, študentov vysokých a stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť a zameriava sa predovšetkým na nové poznatky v rámci mapovania genómu človeka, genómov významných rastlín a živočíchov, GMO, klonovania a aplikácie molekulárnych metód. Realizácia kurzu je súčasťou riešenia projektu KEGA 3/7008/09, podporeného MŠ SR.