Kurzy nespadajúce do štandardných kategórií

Cieľom kurzu je naučiť študentov využívať programátorské prostriedky a prostredia na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Ťažisko predmetu je vo vytváraní didaktických aplikácií určených na zvýšenie efektívnosti vzdelávacieho procesu. Študentom budú sprostredkované vedomosti ako z oblasti efektívneho využívania prostriedkov IKT, tak i techník a metodík na ich včlenenie do procesu vzdelávania na úrovni samotného vzdelávania i jeho riadenia a administratívy.

Obsah kurzu oboznamuje študentov s predspracovaním dát o používaní webu, s procesom objavovania vzorcov správania sa používateľov webu a s evalváciou procesu prípravy dát. Cieľom kurzu je naučiť študentov zhodnotiť proces prípravy dát pre konkrétny portál/systém. Druhá časť kurzu je zameraná na modelovanie správania sa používateľov webu v závislosti od času.

Letná škola objavného vyučovania matematiky

The aim of this course is to verify the hypothesis that teaching English grammar through e-learning environment is more effective than standard methods and forms of teaching. This course plays an important part in Diploma thesis called E-learnig as a new way of teaching grammar.

Doplniť anotáciu kurzu.